ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthing

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthing-, *earthing*, earth
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthingn. การติดดิน,การต่อลงดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earthing stripสายดินแบบถัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earthing; earth groundingการต่อลงดิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthing    (v) ˈɜːʳθɪŋ (@@1 th i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdschlussreaktanz {f}earthing reactor [Add to Longdo]
Erdungseinrichtung {f} [electr.]earthing device [Add to Longdo]
Erdungssteckverbinder {m} [electr.]earthing connector; grounding connector [Add to Longdo]
Masseschalter {m}earthing switch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earthing
      n 1: fastening electrical equipment to earth [syn: {grounding},
           {earthing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top