ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthenware

ER1 TH AH0 N W EH2 R   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthenware-, *earthenware*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthenware[N] เครื่องดินเผา, See also: ภาชนะดินเผา, Syn. ceramics, crockery, pottery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthenwaren. เครื่องเคลือบดินเผา,ดินเหนียวใช้ทำเครื่องเคลือบดินเผา

English-Thai: Nontri Dictionary
earthenware(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบดินเผา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earthenwareเครื่องดินเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like I'm finally going to have that darling little earthenware asparagus dishดูเหมือนว่า ในที่สุดฉันจะได้ ชุดจานสวยเหล่านั้น The Wiggly Finger Catalyst (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earthenwareThe store carries earthenware.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปั้นดินเผา[N] pottery, See also: earthenware, crockery, Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ทำการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีลายเขียนสีของสมัยหินใหม่, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟว่า เครื่องปั้นดินเผา
ภาชนะดินเผา[N] earthenware, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, Example: ที่ด่านเกวียนมีภาชนะดินเผามากมายให้เลือกซื้อและเลือกชม, Thai definition: เรียกภาชนะที่ปั้นด้วยดินแล้วนำไปเผาไฟ
กระเบื้องดินเผา[N] earthenware, Example: กระเบื้องดินเผาสมัยนี้มีขายอยู่ทั่วไป
หวด[N] earthenware steamer, Example: ข้าวนึ่งใหม่ที่เพิ่งเอาออกจากหวดหอมกรุ่น, Thai definition: ภาชนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
กระเบื้องดินเผา[n. exp.] (krabeūang din phao) EN: earthenware   
ภาชนะดินเผา[n. exp.] (phāchana dinphao) EN: earthenware   FR: pot en terre cuite [m]
ภาชนะดิน[n. exp.] (phātchana din) EN: earthenware ; pottery   
ภาชนะดินเผา[n. exp.] (phātchana dinphao) EN: earthenware   

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHENWARE    ER1 TH AH0 N W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthenware    (n) ˈɛðnwɛəʴr (e1 dh n w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] earthenware, earthenware vessel, #243,904 [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] earthenware vessel, #289,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほとぎ, hotogi] (n) (1) fat-bodied, small-mouthed earthenware jar for carrying water; (2) water vessel used for a baby's first bath [Add to Longdo]
行平鍋[ゆきひらなべ, yukihiranabe] (n) glazed earthenware casserole dish [Add to Longdo]
糸底[いとぞこ, itozoko] (n) bottom rim of earthenware cup [Add to Longdo]
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade [Add to Longdo]
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P) [Add to Longdo]
土器[どき(P);かわらけ, doki (P); kawarake] (n) (1) earthenware; (2) (かわらけ only) unglazed (bisque-fired) earthenware; (P) [Add to Longdo]
土焼き[つちやき, tsuchiyaki] (n) unglazed earthenware [Add to Longdo]
土鍋[どなべ, donabe] (n) earthenware pot [Add to Longdo]
土瓶[どびん, dobin] (n) earthenware teapot [Add to Longdo]
土瓶蒸し;土瓶蒸[どびんむし, dobinmushi] (n) food steam-boiled in an earthenware teapot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earthenware
      n 1: ceramic ware made of porous clay fired at low heat

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top