ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthbound

ER1 TH B AW2 N D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthbound-, *earthbound*, earthboun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthbound[ADJ] ซึ่งยึดแน่นบนพื้นดิน, See also: เกี่ยวกับพื้นดิน
earthbound[ADJ] ซึ่งสนใจแต่เรื่องในชีวิตประจำวันหรือเรื่องทางโลกและขาดจินตนาการ, Syn. mundane, unimaginative

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clark Kent is still earthbound.คลาก เคนท์ ยังคงต้องเดินดิน Crusade (2004)
Unfortunately, as I'm earthbound for the foreseeable future,โชคร้ายที่อนาคตอันใกล้นี้ ฉันยังคงเป็นมนุษย์เดินดินอยู่ The Bozeman Reaction (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินดิน[adj.] (doēndin) EN: earthbound   FR: terrestre

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHBOUND    ER1 TH B AW2 N D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthbound
   adj 1: confined to the earth
   2: lacking wit or imagination; "a pedestrian movie plot" [syn:
     {pedestrian}, {prosaic}, {prosy}, {earthbound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top