ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earth up

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earth up-, *earth up*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา earth up มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *earth up*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earth up[PHRV] เต็มไปด้วยดิน, Syn. land up
earth up[PHRV] กลบด้วยดิน, Syn. land up

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูน[V] heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[péi, ㄆㄟˊ, ] to cultivate; to earth up, #10,305 [Add to Longdo]
培土[péi tǔ, ㄆㄟˊ ㄊㄨˇ, ] to earth up, #48,785 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earth up
      v 1: block with earth, as after a landslide [syn: {land up},
           {earth up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top