ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earth science

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earth science-, *earth science*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earth science[N] วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินและส่วนประกอบของโลก (เช่น ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา), Syn. geography

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earth scienceวิทยาศาสตร์โลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earth scienceวิทยาศาสตร์โลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Earth sciencesโลกวิทยา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
earth science (n) ธรณีศาสตร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That "girl" is a woman who happens to be the Associate Chair of the Earth Sciences Department.บังเอิญ "สาว" ที่ว่า เป็นถึง รองประธานของแผนกวิทยาศาสตร์ Saturn Returns (2012)
We haven't touched anything from earth sciences.นี่เรายังไม่ได้ดูหัวข้อเกี่ยวกับธรณีวิทยากันเลยนะ Mona-Mania (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกวิทยา[N] Earth sciences, Thai definition: วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิทยาศาสตร์โลก[n. exp.] (witthayāsāt lōk) EN: Earth sciences   FR: sciences de la Terre [fpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地球科学[dì qiú kē xué, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] earth science [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earth science
      n 1: any of the sciences that deal with the earth or its parts

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top