ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earshot

IH1 R SH AA2 T   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earshot-, *earshot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earshot[N] ระยะที่ได้ยินเสียง, See also: ระยะที่สามารถได้ยินเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earshotn. ระยะที่ได้ยินเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
earshot(n) ระยะที่ได้ยิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm going to take a bearing, out of earshot.และฉันจะใช้แบริ่ง, ไกลหูไกลตา How I Won the War (1967)
ERIC OUT OF EARSHOT?-หนูให้เขาออกไปดูหนังกับโจนาธานค่ะ Valley Girls (2009)
Everyone just has to stay within earshot of everyone else.ทุกคนต้องอยู่ใกล้ๆ กัน อยู่รวมๆ กันไว้ As You Were (2010)
And 4 more within earshot who have no ideaและอีก ๔ คนที่อยู่ในระยะที่ได้ยิน ซึ่งไม่รุ้เลย Phoenix (2010)
Sound your positions. Stay within earshot.ส่งเสียงขานตำแหน่ง รักษาระยะให้ได้ยิน How to Train Your Dragon (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earshotHe lives within earshot of my house.

CMU English Pronouncing Dictionary
EARSHOT    IH1 R SH AA2 T
EARSHOT    IY1 R SH AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earshot    (n) ˈɪəʴʃɒt (i@1 sh o t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earshot
   n 1: the range within which a voice can be heard; "the children
      were told to stay within earshot" [syn: {earshot},
      {earreach}, {hearing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top