ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earplug

IH1 R P L AH2 G   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earplug-, *earplug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earplug[N] ที่อุดหูเพื่อกันน้ำ / อากาศ / เสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earplugn. ที่อุดหูกันน้ำหรือเสียง

CMU English Pronouncing Dictionary
EARPLUG    IH1 R P L AH2 G
EARPLUG    IY1 R P L AH2 G
EARPLUGS    IH1 R P L AH2 G Z
EARPLUGS    IY1 R P L AH2 G Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳塞[ěr sāi, ㄦˇ ㄙㄞ, ] earplug, #29,949 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan) [Add to Longdo]
耳栓[みみせん, mimisen] (n) earplug (for protection against noise or water) [Add to Longdo]
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earplug
   n 1: an earphone that is inserted into the ear canal
   2: a plug of cotton, wax, or rubber that is fitted into the ear
     canal for protection against the entry of water or loud noise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top