ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earpiece

IH1 R P IY0 S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earpiece-, *earpiece*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earpiece[N] ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง, Syn. earphone, headphones, headset

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earpiecen. ส่วนที่ปิดหู,หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through that earpiece he had a three-second lead on the world.และด้วยสิ่งนั้น เขาจะนำหน้าโลกอยู่ 3 วินาที Primer (2004)
- [Man On Earpiece] Got another freeloader. - What? No, no, no.มีพวกกาฝากสังคม อะไรนะ ไม่ ไม่ ไม่ Just My Luck (2006)
Uh, so, Malcolm, with this earpiece... we will hear everything that you hear.เอาละ มัลคอล์ม เมื่อใส่หูฟังแล้ว เราจะได้ยินทุกอย่างที่คุณทำ Big Momma's House 2 (2006)
Take the earpiece. It's a communicator so we can keep in contact.เอาหูฟังไปด้วย มันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เราติดต่อกันได้ Knight Rider (2008)
Good. See their earpieces? Look for any other guys with the same ones.ดีสังเกตเห็นหูฟังของพวกมันใช่รึปล่าว คอยมองหาคนอื่นที่เหมือนกับพวกนั้นด้วย Knight Rider (2008)
Iwas listening to a transistor radio with an earpiece.ฉันได้ใช้หูฟังกับวิทยุทรานซิสเตอร์ Doubt (2008)
Put the earpiece back in.ใส่หูฟังกลับไป Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I said, put the earpiece back in.ผมบอกให้,ใส่ หูฟังกลับไปเข้าไป Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Put this call on your earpiece and keep the line open.ต่อสายนี้ เข้าหูฟังซะ แล้วเปิดสายทิ้งไว้อย่างนี้หละ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
How'd that go? (over earpiece):โอเค แล้วเป็นไงคะ? Ballad (2009)
Excuse me. Two men with symmetric black suits and earpieces?เปิดใช้งานแม่เหล็กติด injected. Angels & Demons (2009)
I will speak to you through the earpieceฉันจะคุยกับคุณผ่านอุปกรณ์นี้ Chuck Versus Operation Awesome (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หูฟัง[N] earpiece, See also: receiver

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูฟัง[n.] (hūfang) EN: headphones ; earpiece   FR: écouteur [m] ; oreillette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARPIECE    IH1 R P IY0 S
EARPIECE    IY1 R P IY0 S
EARPIECES    IH1 R P IY0 S IH0 Z
EARPIECES    IY1 R P IY0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earpiece    (n) ˈɪəʴpiːs (i@1 p ii s)
earpieces    (n) ˈɪəʴpiːsɪz (i@1 p ii s i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earpiece
   n 1: electro-acoustic transducer for converting electric signals
      into sounds; it is held over or inserted into the ear; "it
      was not the typing but the earphones that she disliked"
      [syn: {earphone}, {earpiece}, {headphone}, {phone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top