ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earphone

IH1 R F OW2 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earphone-, *earphone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earphone[N] หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์, See also: หูฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earphonen. หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์

English-Thai: Nontri Dictionary
earphone(n) หูฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earphoneหูฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earphones, External Type Hearing Aidหูฟังชนิดที่อยู่ภายนอก [การแพทย์]
Earphones, Iron Magnetic, Movingหูฟังชนิดใช้กลไกที่มีแม่เหล็กซึ่งเคลื่อนที่ได้ [การแพทย์]
Earphones, Magneticหูฟังที่ใช้แม่เหล็ก [การแพทย์]
Earphones, Moving Iron Magneticหูฟังชนิดใช้กลไกที่มีแม่เหล็กซึ่งเคลื่อนที่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take those earphones off!เอาหูฟังออก Art of Fighting (2006)
You've been given a set of audio-adapting earphonesพวกคุณจะได้รับชุดของหูฟัง สำหรับดัดแปลงเสียง Of Human Action (2009)
Can't we give her a CD player and earphones?เราให้เครื่องเล่นซีดี กับหูฟังเธอไม่ได้หรือไง Cyrano Agency (2010)
The latest earphones. You signed for them.หุฟังใหม่ล่าสุด คุณเซ็นซื้อมันไปเเล้ว Cyrano Agency (2010)
There's an earphone on this.นี่หูฟังนะ Cyrano Agency (2010)
He took the earphone off.เขาเอาหูฟังออกแล้ว Cyrano Agency (2010)
He even promised me that he will wear earphones while watching.เขาสัญญาว่าเขาจะ สวมหูฟังขณะดู Episode #1.4 (2010)
(* Hip hop in earphones, lyrics indistinct *) Max...ผมจะจัดการพวกคุณเอง แม็กซ์ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earphoneCould you bring me earphones?
earphoneDo you have earphones?
earphoneHe was listening to the radio with his earphone.
earphoneThese earphones don't work.
earphoneWhen I study, I listen to music with earphones.

CMU English Pronouncing Dictionary
EARPHONE    IH1 R F OW2 N
EARPHONE    IY1 R F OW2 N
EARPHONES    IH1 R F OW2 N Z
EARPHONES    IY1 R F OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earphone    (n) ˈɪəʴfoun (i@1 f ou n)
earphones    (n) ˈɪəʴfounz (i@1 f ou n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤホン(P);イヤフォン(P);イヤホーン[, iyahon (P); iyafon (P); iyaho-n] (n) earphone; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earphone
   n 1: electro-acoustic transducer for converting electric signals
      into sounds; it is held over or inserted into the ear; "it
      was not the typing but the earphones that she disliked"
      [syn: {earphone}, {earpiece}, {headphone}, {phone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top