ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earning

ER1 N IH0 NG   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earning-, *earning*, earn
English-Thai: Longdo Dictionary
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earnings[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. profit
earnings[N] รายได้, See also: เงินที่หาได้, ค่าจ้าง, เงินเดือน, ผลกำไร, Syn. income, remuneration, salary, wage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving

English-Thai: Nontri Dictionary
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earningsรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earned income] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earning per shareกำไรต่อหุ้น
ส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้ กำไรต่อหุ้น =$ \frac{กำไรสุทธิของบริษัท}{จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัท} $ [ตลาดทุน]
Earningsกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Earnings Before Interest After Taxกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี [การบัญชี]
Earnings Before Per Shareกำไรสุทธิต่อหุ้น [การบัญชี]
Earnings managementการตกแต่งกำไร [TU Subject Heading]
Earnings per shareกำไรต่อหุ้น [การบัญชี]
Earnings statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Earnings, Foregoneการสูญเสียรายได้ [การแพทย์]
Earnings, Relativeค่าจ้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Jones was earning a degree in engineering from Georgia Tech, a degree in English Literature from Harvard, and a law degree from Emory University here in Georgia, all with distinction....เขาได้รับปริญญาวิศวกรรม... ...จากจอร์เจียเท็ค ปริญญาอังกฤษจากฮาร์วาร์ด... ...และปริญญากฎหมาย... The Legend of Bagger Vance (2000)
Does he beat you if earnings are down?เขาตีเธอถ้าทำยอด ตกลงด้วยหรือเปล่า ? Visitor Q (2001)
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ The Corporation (2003)
They'll say their earnings that quarter are three and a half times consensus... and the stock will nearly double in afternoon trading.ว่ากันว่าผลประกอบกาศไตรมาศนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า แล้วราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นเป็นสองเท่าในตอนบ่าย Primer (2004)
Earning £8 a week and working down the mine at the same time.แถมต้องทำงานเสริมที่เหมืองอีก Goal! The Dream Begins (2005)
You will not have any part in her future earnings.คุณจะไม่มีส่วนในรายได้ของเธอในอนาคต Memoirs of a Geisha (2005)
To a bigger job, more responsibility, greater earning potential, I don't know.ไปไหน... ไปยังงานที่ใหญ่ขึ้น ความรับผิดชอบสูงขึ้น งานที่สร้างรายได้มากขึ้นๆ ไม่รู้สิคะ Match Point (2005)
M doesn't mind you earning a little money on the side, Dryden.M ไม่ว่าอะไรหรอก เรื่องการหารายได้เสริม นอกเวลางานของนายน่ะ ไดรเดน Casino Royale (2006)
Just like me, even though I am a scholar I can't just think about earning moneyนี่ตามความเห็นของเด็กเรียนอย่างฉันนะ เราไม่สามารถหากำไรได้จาก Fearless (2006)
It wasn't me. And besides, I needed to start earning money.มันไม่ใช่ชั้น อีกอย่าง ชั้นต้องการหาเงิน Cashback (2006)
Well, there's an exemption, and there's no tax on extra earnings.อืม เขายกเว้นภาษีให้ The Host (2006)
Half me earnings.รายได้ผมครึ่งนึง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earningApart from earning money, I have no interest in real estate.
earningBeing an orphan, my father had to start earning money at ten.
earningCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
earningCorporate earnings for the first quarter were disappointing.
earningCorporate earnings in the first quarter improved sharply.
earningEarning our customers confidence and respect is this firm's objective.
earningHe is earning twice my salary.
earningHe wasn't earning a large salary when he retired.
earningHis parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl.
earningIt was difficult to live on his meager earnings.
earningI went there for the express purpose of earning money.
earningI will have to wait till I finish schooling and start earning money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าแรงงาน[N] wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ
การเลี้ยงชีพ[N] earning a living, See also: making a living, seeking a livelihood, Syn. การดำรงชีพ, Example: ชาวบ้านหาปลาในทะเลเพื่อการเลี้ยงชีพกันไปวันหนึ่งๆ
ตีนโรงตีนศาล[N] looking for extra income around the court area, See also: earning money by give assistance to people in the court, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ชอบพลอยประสมหาเศษหาเลยหรือหารายได้เล็กๆ น้อยๆ ตามโรงศาล, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตวิทยาการเรียนรู้ [n. exp.] (jittawitthayā kān rīenrū) EN: psychology of learning   FR: psychologie de l'apprentissage [f]
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn hak phāsī) EN: earnings before tax ; pre-tax profit   FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรหลังหักภาษี[n. exp.] (kamrai lang hak phāsī) EN: earnings after tax   
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai sasom) EN: accrued profit ; retained earnings   
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai sasom thī jatsan laēo) EN: appropriated retained earnings   
กำไรต่อหุ้น[n. exp.] (kamrai tø hun) EN: earnings per share   
การเลี้ยงชีพ[n.] (kān līengchīp) EN: earning a living ; making a living ; seeking a livelihood   FR: gagne-pain [m]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn kān rīenrū) EN: learning assessment   
การเรียน[n.] (kān rīen) EN: schooling ; studying ; learning ; education ; studies   FR: enseignement [m] ; éducation (scolaire) [f] ; apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f] ; études [fpl] ; scolarité [f]
การเรียนหนังสือ[n.] (kān rīen nangseū) EN: study ; learning   FR: apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARNING    ER1 N IH0 NG
EARNINGS    ER1 N IH0 NG Z
EARNINGS'    ER1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earning    (v) ˈɜːʴnɪŋ (@@1 n i ng)
earnings    (n) ˈɜːʴnɪŋz (@@1 n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, ] earnings; profit, #1,850 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ertragswert {m}earning power [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PER[パー, pa-] (n) price-earnings ratio; PER [Add to Longdo]
eラーニング[イーラーニング, i-ra-ningu] (n) e-learning [Add to Longdo]
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English) [Add to Longdo]
バイト代[バイトだい, baito dai] (n) (col) (See バイト・1) earnings from a part-time job [Add to Longdo]
プログラム学習[プログラムがくしゅう, puroguramu gakushuu] (n) programmed learning [Add to Longdo]
ラーニング[, ra-ningu] (n) learning; (P) [Add to Longdo]
ラーニングカーブ[, ra-ninguka-bu] (n) learning curve [Add to Longdo]
ラーニングディスアビリティー[, ra-ningudeisuabiritei-] (n) learning disability [Add to Longdo]
暗記(P);諳記[あんき, anki] (n,vs) memorization; memorisation; learning by heart; (P) [Add to Longdo]
一子相伝[いっしそうでん, isshisouden] (n) transmission of the secrets of an art, craft, trade or learning from father to only one child [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top