ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earnest

ER1 N IH0 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earnest-, *earnest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง, See also: จริงจัง, เเรงกล้า, Syn. determined, sincere
earnestly(adv) อย่างจริงจัง, See also: อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. seriously, sincerely
earnestness(n) ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious

English-Thai: Nontri Dictionary
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earnestเงินมัดจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earnestมัดจำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earnestAre you in earnest in saying so?
earnestAre you in jest or in earnest?
earnestBefore the exam, he began to study in earnest.
earnestDuring his seven years in Japan, he studied Japanese in earnest.
earnestHe began to study in earnest.
earnestHe began working in earnest.
earnestHe firmly refused the Premier's earnest request.
earnestHe is an earnest young man.
earnestHe is a very earnest person.
earnestHe is being earnest today.
earnestHe is earnest for success.
earnestHe said in earnest that he would quit the company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาจริงเอาจัง(adv) seriously, See also: earnestly, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ครั้งนี้เขาทำข้อสอบอย่างเอาจริงเอาจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมา, Thai Definition: เกี่ยวกับอาการที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
เงินมัดจำ(n) earnest money, See also: deposit, cash pledge, Example: บริษัทขายรถเรียกเงินมัดจำเพิ่มอีก 20,000 บาท, Thai Definition: เงินที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันไว้แล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฎิบัติตามสัญญานั้นด้วย
ตั้งใจจริง(adv) seriously, See also: earnestly, in earnest, solemnly, gravely, Syn. เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: น้องอ่านหนังสืออย่างตั้งใจจริง หวังจะสอบให้ติดคณะที่ต้องการให้ได้, Thai Definition: อย่างเป็นงานเป็นการ, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
เป็นเรื่องเป็นราว(adv) seriously, See also: earnestly, systematically, conscientiously, in a businesslike manner, Syn. เป็นงานเป็นการ, เป็นการเป็นงาน, เอาจริงเอาจัง, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาเลี้ยงปลากัดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว ถึงขนาดจะเปิดฟาร์มเป็นของตัวเอง, Thai Definition: อย่างเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลย
เป็นจริงเป็นจัง(adv) seriously, See also: earnestly, Syn. จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, Example: การประมูลภาพเขียนยังไม่เคยมีใครจัดเป็นจริงเป็นจังเพราะอยู่ในวงแคบและคนสนใจมีจำกัด
เป็นการเป็นงาน(adv) seriously, See also: earnestly, systematically, conscientiously, in a businesslike manner, Syn. เป็นงานเป็นการ, เป็นเรื่องเป็นราว, เอาจริง, เอาจริงเอาจัง, ตั้งใจจริง, มุ่งมั่น, Ant. เหยาะแหยะ, เล่นๆ, Example: เขาเริ่มหางานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเป็นการเป็นงานแล้ว
มัดจำ(n) deposit, See also: earnest, pledge, monetary deposit, down payment, security, Syn. เงินมัดจำ, Example: ผู้ขายเรียกมัดจำหนึ่งพันบาทจากเธอ, Thai Definition: สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
เป็นล่ำเป็นสัน(adv) seriously, See also: earnestly, solidly, well-founded, Syn. จริงจัง, Ant. เหยาะแหยะ, Example: เยอรมนีมีอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาสวยงามซึ่งทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันในภาคตะวันตก, Thai Definition: อย่างเป็นจริงเป็นจัง, อย่างเป็นเรื่องเป็นราว
มัดจำ(n) deposit, See also: earnest, pledge, monetary deposit, down payment, security, Syn. เงินมัดจำ, Example: ผู้ขายเรียกมัดจำหนึ่งพันบาทจากเธอ, Thai Definition: สิ่งที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันขึ้นแล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วย, Notes: (กฎหมาย)
ทะมัดทะแมง(adv) earnestly, See also: skillfully, energetically, Syn. กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่ว, Ant. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย, Example: คนในเรือโดดลงมาปักหลักผูกเรืออย่างทะมัดทะแมง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริงเอาจัง[aojing-aojang] (v) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid  FR: prendre au sérieux
จริงจัง[jingjang] (adj) EN: serious ; earnest  FR: sérieux ; sincère
จริงจัง[jingjang] (adv) EN: seriously ; extremely ; earnestly  FR: sérieusement
เคร่งเครียด[khrengkhrīet] (v) EN: be serious ; be strict ; tense ; strain ; be stern ; be earnest
ความจริงจัง[khwām jingjang] (n) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity  FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]
ก้มหน้าก้มตา[kom nā kom tā] (xp) EN: concentrate on ; do sth. in earnest ; do assiduously ; make an effort to ; put one's mind to sth.
มัดจำ[matjam] (n) EN: deposit ; earnest ; pledge ; monetary deposit ; down payment ; security  FR: acompte [m] ; arrhes [fpl]
มัดจำ[matjam] (v) EN: deposit ; pledge ; lay a deposit ; give something as an earnest  FR: verser un acompte
เงินมัดจำ[ngoen matjam] (n) EN: earnest money ; deposit ; cash pledge ; down payment
เงินประจำ[ngoen prajam] (n) EN: earnest money ; pledge

CMU English Pronouncing Dictionary
EARNEST ER1 N IH0 S T
EARNESTLY ER1 N AH0 S T L IY0
EARNESTNESS ER1 N AH0 S T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earnest (n) ˈɜːʳnɪst (@@1 n i s t)
earnestly (a) ˈɜːʳnɪstliː (@@1 n i s t l ii)
earnestness (n) ˈɜːʳnɪstnəs (@@1 n i s t n @ s)
earnest-money (n) ˈɜːʳnɪst-mʌniː (@@1 n i s t - m uh n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, / ] earnest; serious; to take seriously; to take to heart, #1,052 [Add to Longdo]
保证金[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, / ] earnest money; cash deposit; bail, #9,720 [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, / ] earnest, #26,774 [Add to Longdo]
恳切[kěn qiè, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] earnest; sincere, #39,428 [Add to Longdo]
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity, #42,833 [Add to Longdo]
拳拳[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] earnest; sincere, #56,956 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] earnest, #462,954 [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がち;ガチ[gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
がちんこ;ガチンコ[gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo) [Add to Longdo]
みっちり[micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
一意[いちい, ichii] (adj-na,adv,n) (1) unique; (2) earnestness [Add to Longdo]
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P) [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一途[いっと, itto] (adj-na,n) wholeheartedly; earnestly; (P) [Add to Longdo]
一路[いちろ, ichiro] (adv,n) one road; one way; straight; earnestly [Add to Longdo]
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earnest
   adj 1: characterized by a firm and humorless belief in the
       validity of your opinions; "both sides were deeply in
       earnest, even passionate"; "an entirely sincere and cruel
       tyrant"; "a film with a solemn social message" [syn:
       {earnest}, {sincere}, {solemn}]
   2: earnest; "one's dearest wish"; "devout wishes for their
     success"; "heartfelt condolences" [syn: {dear}, {devout},
     {earnest}, {heartfelt}]
   3: not distracted by anything unrelated to the goal [syn:
     {businesslike}, {earnest}]
   n 1: something of value given by one person to another to bind a
      contract

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top