ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earn

ER1 N   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earn-, *earn*
English-Thai: Longdo Dictionary
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated income, accoumulated profit, retained earnings,
retained earnings(n) กำไรสะสม, S. accumulated earnings, accumulated income, accumulated profit,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earn[VT] ได้กำไร
earn[VT] ได้รับ, See also: สมควรได้รับ, Syn. deserve
earn[VT] ได้รับรายได้, See also: ได้เงินจากการทำงาน, Syn. gain, obtain, receive
earn[VI] ได้รับรายได้, See also: ได้เงินจากการทำงาน, Syn. gain, obtain, receive
earnest[ADJ] เอาจริงเอาจัง, See also: จริงจัง, เเรงกล้า, Syn. determined, sincere
earnings[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. profit
earnings[N] รายได้, See also: เงินที่หาได้, ค่าจ้าง, เงินเดือน, ผลกำไร, Syn. income, remuneration, salary, wage
earnestly[ADV] อย่างจริงจัง, See also: อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. seriously, sincerely
earnestness[N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm
earn one's keep[IDM] หาเงินเพื่อทำสิ่งมุ่งหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
earned incomen. เงินรายได้จากค่าจ้าง เงินเดือนหรืออื่น ๆ (ไม่ใช่จากดอกเบี้ย)
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
learn(เลิร์น) {learnt/learned,learning,learns} v. เรียน,เรียนรู้,ศึกษา,หาความรู้,รู้มาว่า,ได้ข่าวมาว่า,สั่งสอน., See also: learnable adj. ดูlearn learner n. ดูlearn
learned(เลิร์น'นิด) adj. มีความรู้มาก,คงแก่เรียน,เกี่ยวกับการเรียนรู้., See also: learnedness n. ดูlearned, Syn. erudite,scholarly
learning(เลิร์น'นิง) n. การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การปรับบุคลิกภาพจากการปฏิบัติฝึกฝนหรือประสบการณ์, Syn. education
learnt(เลิร์นทฺ) v. กริยาช่อง 3 ของ learn

English-Thai: Nontri Dictionary
earn(vt) ได้รับ,หาเลี้ยงชีพ,หาได้,ได้กำไร
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
dearness(n) ความเป็นที่รัก,ความน่ารัก,ราคาแพง
learn(vi,vt) เรียน,ศึกษา,เล่าเรียน,รู้,ทราบ,หัด
learned(adj) มีความรู้สูง,มีความรู้มาก,คงแก่เรียน
learner(n) ผู้เรียน,ผู้ศึกษาเล่าเรียน
learning(n) การเรียน,การเรียนรู้,การศึกษา,ความรู้,การเล่าเรียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
earned incomeรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earnings] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earned premiumเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earned-incurred basisหลักเปรียบเทียบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับรายได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
earnerผู้มีรายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earnerผู้หาเลี้ยง, ผู้มีรายได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
earnestเงินมัดจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
earningsรายได้จากการทำงาน, รายได้จากการประกอบการงาน [ดู earned income] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earned surplusกำไรสะสม [การบัญชี]
Earner, Principal ผู้หารายได้หลัก
ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน [สิ่งแวดล้อม]
Earnestมัดจำ [TU Subject Heading]
Earning per shareกำไรต่อหุ้น
ส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้ กำไรต่อหุ้น =$ \frac{กำไรสุทธิของบริษัท}{จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัท} $ [ตลาดทุน]
Earningsกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Earnings Before Interest After Taxกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี [การบัญชี]
Earnings Before Per Shareกำไรสุทธิต่อหุ้น [การบัญชี]
Earnings managementการตกแต่งกำไร [TU Subject Heading]
Earnings per shareกำไรต่อหุ้น [การบัญชี]
Earnings statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't earn enough to pay her rent.งานที่เธอทำก็ไม่พอจ่ายค่าเช่าด้วยซ้ำ The Great Dictator (1940)
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน The Great Dictator (1940)
Well, she's very kind, really, and I have to earn my living.จริงเเล้วหล่อนใจดีนะคะ ส่วนฉันเองก็ต้องหารายได้ Rebecca (1940)
We're gonna have to earn it.พวกเราต้องได้มัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You all know me. Know how I earn a living.พวกคุณรู้จักผม รู้ว่าผมทํามาหากินอะไร Jaws (1975)
Earn some moneyมีรายได้เงินจำนวนหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-You've earned a few indulgences.- คุณมีสิทธิจะบ่นได้เลย Gandhi (1982)
Anyone here not earn their living from the government, one way or another?มีใครบ้างไหมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ รัฐบาลในทางใดก็ทางหนึ่ง? Clue (1985)
We earned him, man. You guys came in a car. That's not fair.เราเดินตามหาเขา เพื่อน พวกนายนั่งรถมานะ มันไม่ยุติธรรม เขาเป็นของเรา Stand by Me (1986)
You must earn it.คุณต้องได้รับมัน Bloodsport (1988)
And you earn chicken feed.และเธอสมควรจะได้เลี้ยงไก่. Cinema Paradiso (1988)
Money cannot buy the honor which you have earned tonight.เงินไม่สามารถซื้อเกียรติที่คุณได้รับในคืนนี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earnHe has earned not a little money.
earnHow did he earn his daily bread?
earnHe earned no more than ten dollars a day.
earnAre you in earnest in saying so?
earnShe's very earnest person.
earnBeing an orphan, my father had to start earning money at ten.
earnWhether happiness is the supreme value or not, it is earnestly desired by man.
earnHe saved all of what little money he earned.
earnHe began to study in earnest.
earnThey found it difficult to earn a living.
earnIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
earnThe rain came down in earnest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาเงิน[V] earn money, See also: make money, Syn. หารายได้, Example: ผมต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพื่อหาเงินมาผ่อนบ้านในแต่ละเดือน, Thai definition: ทำให้ได้เงินมา
ผู้มีรายได้[N] earner, Example: งบประมาณก้อนนี้มุ่งเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ หรือสร้างคนในสังคมให้เป็นผู้มีรายได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้
หากิน[V] make a living, See also: earn one's living, look for food, work for a living, seek a livelihood, Syn. ทำมาหากิน, หาเลี้ยงชีพ, Example: ชาวพม่าจำนวนมากเข้ามาหากินและแย่งอาชีพคนไทย, Thai definition: ทำการเลี้ยงชีวิต
สร้างเนื้อสร้างตัว[V] earn one's own, Syn. สร้างตัว, สร้างฐานะ, Example: ขอเวลาผมสร้างเนื้อสร้างตัวสัก 2 ปี
หารายได้[V] make money, See also: earn money, Syn. หาเงิน, Example: ความบีบบังคับทางเศรษฐกิจทำให้เธอต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว
หาเลี้ยงตัว[V] earn one's living, See also: make a living, Syn. หาเลี้ยงชีพ, ทำมาหากิน, Example: ถึงเธอจะจบแค่มัธยมหกเจนแต่ก็ทำมาหาเลี้ยงตัวได้ไม่เดือดร้อน
เก็บกิน[V] earn, See also: obtain, deserve, pick up, harvest, reap, Example: ครอบครัวของคนยุคใหม่นิยมฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อเก็บกินดอกเบี้ย, Thai definition: เก็บผลประโยชน์
ค่าแรงงาน[N] wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ
เอาจริงเอาจัง[ADV] seriously, See also: earnestly, Syn. เอาจริง, จริงจัง, Ant. เหลาะแหละ, Example: ครั้งนี้เขาทำข้อสอบอย่างเอาจริงเอาจังมากกว่าครั้งที่ผ่านมา, Thai definition: เกี่ยวกับอาการที่ตั้งใจทำอย่างจริงจัง, ถือเอาเป็นแน่นอน
เงินมัดจำ[N] earnest money, See also: deposit, cash pledge, Example: บริษัทขายรถเรียกเงินมัดจำเพิ่มอีก 20,000 บาท, Thai definition: เงินที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการทำสัญญากันไว้แล้ว และเพื่อเป็นประกันการปฎิบัติตามสัญญานั้นด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
ได้[v.] (dāi = dai) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain   FR: avoir ; obtenir ; produire ; gagner
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ได้หน้า[v. exp.] (dāi nā) EN: get the favour of ; earn one's face ; gain one's face   
ได้เงิน[v.] (dāi ngoen) EN: earn (money)   FR: gagner de l'argent ; faire de l'argent
ได้เงินเดือน ละ ...[v. exp.] (dāi ngoen deūoen la ...) EN: earn ... (+ amount) a month   FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ได้รับทราบว่า[v. exp.] (dāirap sāp wā) EN: have learned that ; understand that   FR: avoir appris que
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   

CMU English Pronouncing Dictionary
EARN    ER1 N
EARNS    ER1 N Z
EARNER    ER1 N ER0
EARNED    ER1 N D
EARNEY    ER1 N IY0
EARNERS    ER1 N ER0 Z
EARNEST    ER1 N AH0 S T
EARNING    ER1 N IH0 NG
EARNINGS    ER1 N IH0 NG Z
EARNHART    ER1 N HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earn    (v) ˈɜːʴn (@@1 n)
earns    (v) ˈɜːʴnz (@@1 n z)
earned    (v) ˈɜːʴnd (@@1 n d)
earnest    (n) ˈɜːʴnɪst (@@1 n i s t)
earning    (v) ˈɜːʴnɪŋ (@@1 n i ng)
earnings    (n) ˈɜːʴnɪŋz (@@1 n i ng z)
earnestly    (a) ˈɜːʴnɪstliː (@@1 n i s t l ii)
earnestness    (n) ˈɜːʴnɪstnəs (@@1 n i s t n @ s)
earnest-money    (n) ˈɜːʴnɪst-mʌniː (@@1 n i s t - m uh n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, / ] earnest; serious; to take seriously; to take to heart, #1,052 [Add to Longdo]
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, ] earnings; profit, #1,850 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] earn; make a profit, #2,903 [Add to Longdo]
保证金[bǎo zhèng jīn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄣ, / ] earnest money; cash deposit; bail, #9,720 [Add to Longdo]
[kěn, ㄎㄣˇ, / ] earnest, #26,774 [Add to Longdo]
恳切[kěn qiè, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] earnest; sincere, #39,428 [Add to Longdo]
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity, #42,833 [Add to Longdo]
拳拳[quán quán, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, ] earnest; sincere, #56,956 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] earnest, #462,954 [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PER[パー, pa-] (n) price-earnings ratio; PER [Add to Longdo]
eラーニング[イーラーニング, i-ra-ningu] (n) e-learning [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo) [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
アーン[, a-n] (n) {comp} EARN [Add to Longdo]
アーンドラン[, a-ndoran] (n) earned run [Add to Longdo]
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遠隔教育[えんかくきょういく, enkakukyouiku] distance learning, remote learning [Add to Longdo]
遠隔講義[えんかくこうぎ, enkakukougi] distance learning [Add to Longdo]
学ぶ[まなぶ, manabu] to learn [Add to Longdo]
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
学習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine [Add to Longdo]
アーン[あーん, a-n] EARN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earn
   v 1: earn on some commercial or business transaction; earn as
      salary or wages; "How much do you make a month in your new
      job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger
      brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
      [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn},
      {realize}, {realise}, {pull in}, {bring in}]
   2: acquire or deserve by one's efforts or actions [syn: {earn},
     {garner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top