ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earmuff

IH1 R M AH2 F   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earmuff-, *earmuff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earmuff[N] ที่ปิดหูกันหนาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earmuffn. ที่ปิดหูกันหนาว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The earmuffs are to keep you warm.ที่ปิดหูคงจะช่วยให้คุณอบอุ่นได้ในหน้าหนาวนี้ Il Mare (2000)
But they could knock you out for several hours, which is why I have given you earmuffs for auditory protection.แต่ก็จะทำให้สลบไปหลายชั่วโมง ฉันจึงต้องแจกที่ปิดหู เพื่อป้องกันเสียง Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Longbottom's been neglecting his earmuffs.คุณลองบัตท่อมคงใส่ที่ปิดหูไม่แน่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
What? My new earmuffs?เราได้ทำร็อคโท E​​xtreme, แจ๊สมาสเตอร์ Extreme, Hop (2011)
Haruhi, try these earmuffs. I see... SM.หนูดีใจมากค่ะ เราทำสิ่งดีๆแล้วสินะ รุ่นพี่ โบนั่น... Ouran High School Host Club (2011)
Earmuffs for a minute. Earmuffs.ปิดหูไว้ซักพักนะ ปิดหูไว้ A Family Affair (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EARMUFF    IH1 R M AH2 F
EARMUFF    IY1 R M AH2 F
EARMUFFS    IH1 R M AH2 F S
EARMUFFS    IY1 R M AH2 F S

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳あて;耳当て[みみあて, mimiate] (n) (See 耳覆い) earmuffs [Add to Longdo]
耳覆い[みみおおい, mimiooi] (n) earflaps; earmuffs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earmuff
   n 1: either of a pair of ear coverings (usually connected by a
      headband) that are worn to keep the ears warm in cold
      weather

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top