ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earmark

IH1 R M AA2 R K   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earmark-, *earmark*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earmark[N] ตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark[VT] ทำตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark for[PHRV] มีพอสำหรับ, See also: เพียงพอกับ, เหมาะสมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earmarkn. ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์,ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง vt. ทำตำหนิขึ้น, Syn. characteristic

English-Thai: Nontri Dictionary
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น
earmark(vt) หมายไว้,ทำรอยไว้,ทำตำหนิไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This has all the earmarks of Al qaeda.คุณส่งเครื่องแบบซักที่ไหน Yankee White (2003)
The one with the 55 million in black-budget earmarks,อันที่มีมูลค่า ๕๕ ล้านใน งบลับที่กันไว้ Phoenix (2010)
They sound delicious, but this money is earmarked for scones.ฟังดูน่าอร่อยนะ แต่เงินนี่ถูกมาร์กไว้ว่าเอาไว้ซื้อสโคนเท่านั้น The Wildebeest Implementation (2011)
It earmarks $90 million for my state for the expansion of a weather station on Mount Inostranka.ระบุว่าเงิน 90 ล้านเหรียญจากรัฐของฉัน ถูกนำไปขยายสถานี ในเทือกเขาอินนอสตรันก้า And Then There Were More (2011)
There are dozens of other programs and earmarks and special interests all taking money from ordinary taxpaying citizens.มีโครงการอื่นๆและผลประโยชน์พิเศษ หลายสิบอย่าง ที่ล้วนแต่นำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ Inostranka (2011)
A recent cyber-attack on the Defense Department's computer server had all the earmarks of one of Calder's prototype software programs.ล่าสุด ไซเบอร์ได้โจมตีโจมตี เซิร์ฟเวอร์ของกระทรวงกลาโหม เราเจอร่อยรอยโปรแกรม Cyber Threat (2011)
You're trying to put an end to a century's old curse with a video camera that you snagged from our 12-year-old neighbour's garage sale and some seed money originally earmarked for an exotic dancer.เธอพยายามที่จะหยุด คำสาปเก่าแก่ของศตวรรษ ด้วยกล้องวีดีโอที่ได้มาจาก ร้านขายของมือสอง ของเพื่อนบ้านอายุ 12 ปี Addicted to Love (2012)
Dean, even if she can dodge Crowley, as soon as Ellie dies, her soul is earmarked for hell.ดีน ถึงแม้ว่าเธอจะสามารถหลบหลีกครอว์ลี่ย์ได้ เร็วที่สุดเท่าที่เอลลีตาย จิตวิญญาณของเธอจะถูกส่งให้นรก Trial and Error (2013)
I need you to figure out how the hijackers are getting a line on the goods earmarked for Glades Memorial.ผมต้องการให้คุณ หาว่าโจรพวกนั้น รู้ได้ยังไงว่า ของจะส่งมาที่โรงพยาบาลเกลดส์ตอนไหน Identity (2013)
Nothing some earmarks can't fix.ไม่มีอะไร earmarks บางส่วนไม่สามารถแก้ไข Captain America: The Winter Soldier (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earmarkThey earmarked enough money for research work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผูกหู[v.] (phūkhū) EN: reserve ; earmark ; stake out one's claim   

CMU English Pronouncing Dictionary
EARMARK    IH1 R M AA2 R K
EARMARK    IY1 R M AA2 R K
EARMARKS    IH1 R M AA2 R K S
EARMARKS    IY1 R M AA2 R K S
EARMARKED    IH1 R M AA2 R K T
EARMARKED    IY1 R M AA2 R K T
EARMARKING    IH1 R M AA2 R K IH0 NG
EARMARKING    IY1 R M AA2 R K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earmark    (v) ˈɪəʴmaːk (i@1 m aa k)
earmarks    (v) ˈɪəʴmaːks (i@1 m aa k s)
earmarked    (v) ˈɪəʴmaːkt (i@1 m aa k t)
earmarking    (v) ˈɪəʴmaːkɪŋ (i@1 m aa k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤマーク[, iyama-ku] (n) earmark [Add to Longdo]
充用[じゅうよう, juuyou] (n,vs) appropriation to; earmarking for [Add to Longdo]
目的税[もくてきぜい, mokutekizei] (n) earmarked tax; special-purpose tax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earmark
   n 1: identification mark on the ear of a domestic animal
   2: a distinctive characteristic or attribute [syn: {hallmark},
     {trademark}, {earmark}, {stylemark}]
   v 1: give or assign a resource to a particular person or cause;
      "I will earmark this money for your research"; "She sets
      aside time for meditation every day" [syn: {allow},
      {appropriate}, {earmark}, {set aside}, {reserve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top