ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earlobe

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earlobe-, *earlobe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earlobe[N] ใบหูส่วนล่าง, See also: ติ่งหู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The earlobe was a little rounder.ติ่งหูมันจะเล็กๆ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
You go to Brooklyn, you talk to Gratnik, you check out his earlobe or whatever it is you do.พวกคุณไปบรู๊คลิน พวกคุณไปคุยกับแกรท์นิค พวกคุณไปดูติ่งหูของเขา โดยที่ใช้วิธีไหนก็ได้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I mean, everything itched. My legs, my arms, my earlobes.คันทุกๆที่ ที่ขา ที่แขน ที่ติ่งหู The House Bunny (2008)
Where I come from, friends don't chew on earlobes.ฉันมาจากที่ที่ เพื่อนไม่กินแฟนเพื่อน Burlesque (2010)
To the earlobe and then down to the cycle part.จนถึงใบหูส่วนล่าง Insidious (2010)
I'll crush your earlobes and make soup stock out of them.จะเลาะหูแกออกมาต้มซุป Friends with Benefits (2011)
The earlobes too.ติ่งหูด้วย I Need Romance (2011)
If you want a positive I.D., note that Shah has no earlobes.ถ้าคุณต้องการหมายเลข ประจำตัวผู้เสียในเชิงบวก ทราบว่าอิหร่านไม่มีติ่งหู Lone Survivor (2013)
No earlobes.ไม่มีติ่งหู Lone Survivor (2013)
Those are some mighty big earlobes you got there, son.ใบหูแกนี่ใหญ่ได้ใจดีนะ ไอ้น้อง The Legend of Tarzan (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติ่งหู[n. exp.] (ting hū) EN: earlobe   FR: lobe de l'oreille [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan) [Add to Longdo]
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China) [Add to Longdo]
耳朶;耳たぶ[じだ(耳朶);みみたぶ, jida ( jida ); mimitabu] (n) earlobe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earlobe
      n 1: the fleshy pendulous part of the external human ear [syn:
           {earlobe}, {ear lobe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top