ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earldom

ER1 L D AH0 M   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earldom-, *earldom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earldom[N] ตำแหน่งท่านเอิร์ล

English-Thai: Nontri Dictionary
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล

CMU English Pronouncing Dictionary
EARLDOM    ER1 L D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earldom    (n) ˈɜːʴldəm (@@1 l d @ m)
earldoms    (n) ˈɜːʴldəmz (@@1 l d @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アールダム;アールドム[, a-rudamu ; a-rudomu] (n) earldom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earldom
      n 1: the dignity or rank or position of an earl or countess
      2: the domain controlled by an earl or count or countess

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top