ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earing

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earing-, *earing*, ear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earing[N] เชือกที่ผูกติดใบเรือกับเสา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earing(เอีย'ริง) n. ตุ้มหู, Syn. earbob,eardrop
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน,ที่รองรับ,ตำแหน่ง,ทิศทาง,การออกผล,การอ้างอิง,ความสัมพันธ์,ความสามารถ,การให้ผล,ผล,ผลผลิต, Syn. endurance,yield
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์,สามารถคลอดลูกได้
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
everbearingadj. ซึ่งได้ผลตลอด
gearing(เกีย'ริง) n. กระปุกเฟืองเกียร์,เครื่องเปลี่ยนความเร็วของรถยนต์
hearing(เฮีย'ริง) n. การฟัง,การพิจารณา,การได้ยิน,โสตประสาท, การพิจารณาคดี, Syn. interview
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
HEARING hearing aid(n) เครื่องช่วยฟัง
hearing(n) การได้ยิน,การฟัง,การสดับ,โสตประสาท,การพิจารณา
overbearing(adj) กดขี่,ยกตนข่มท่าน,เอาแต่ใจ,ครอบงำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I keep earing this.I keep earing this. Point of No Return (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
ใช้ทน[adj.] (chai thon) EN: durable ; hard-wearing   
หัวปีท้ายปี[adv.] (hūapī thāi pī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year   
หูดี[adj.] (hū dī) EN: quick of hearing   
หูตึง[v.] (hūteung) EN: be hard of hearing   
หูตึง[adj.] (hūteung) EN: hard of earing ; stone deaf   FR: malentendant ; dur d'oreille ; dur de la feuille (fam.) ; sourdingue (fam., péj.)
หูไว[adj.] (hūwai) EN: quick of hearing   
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud   FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty   FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté

Japanese-English: EDICT Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
お召し;御召し;お召;御召[おめし, omeshi] (n) (1) (hon) summoning; calling; riding; wearing; dressing; clothing; (2) (abbr) (See 御召縮緬) (high-quality) silk crepe (fabric) [Add to Longdo]
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing [Add to Longdo]
ころ軸受け[ころじくうけ, korojikuuke] (n) roller bearing [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
せん断;剪断[せんだん, sendan] (n,vs) shear; shearing [Add to Longdo]
せん断効果;剪断効果[せんだんこうか, sendankouka] (n) shear effect; shearing effect [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house [Add to Longdo]
タイムシェアリング[たいむしえありんぐ, taimushiearingu] time sharing [Add to Longdo]
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure [Add to Longdo]
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top