ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earful

IY1 R F AH2 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earful-, *earful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earful[N] การต่อว่าอย่างรุนแรง, Syn. castigation, scolding
earful[N] ข่าวจำนวนมาก, See also: เรื่องซุบซิบจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
tearful(adj) ร้องไห้,น้ำตาไหล,น้ำตานอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm gonna get an earful from the ambassador by the end of the day.ฉันต้องโดนต่อว่า จากท่านทูตแน่ ในวันนี้ Emma Wilson's Father (2015)
I gave her an earful over the phone.ผมโทรเคลียร์กับเธอแล้ว Hot Water (2013)
And we all got an earful about it.และเราก็โดนเขาด่าเลัเลย A Dance with Death (2012)
He's gonna get an earful from me after today. # Hold my lovin' # # Hey, hey, hey #เขาจะโดนผมด่าตั้งแต่วันนี้ไป คุณทำได้ยังไง Rough Trade (2010)
I apologize in advance for the earful you're gonna hear from Skyler.ฉันขอโทษล่วงหน้าที่ถูกต่อว่าอย่างร้ายแรง นายต้องไปฟังจากสกายเลอร์ Seven Thirty-Seven (2009)
Quite an earful he gave me.เขาต่อว่าคุณอย่างรุนแรงกับฉัน ...And the Bag's in the River (2008)
Nathan gave me an earful about showing up in cords.นาธานต่อว่าผมเรื่องที่โดลงมาจากตึก Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby   FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful   
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
นองหน้า[v.] (nøng-nā) EN: have a tearful face   
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened   FR: effrayé
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
EARFUL    IY1 R F AH2 L
EARFULL    IY1 R F AH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earful    (n) ˈɪəʳful (i@1 f u l)
earfuls    (n) ˈɪəʳfulz (i@1 f u l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
泣き面;泣きっ面[なきっつら(泣きっ面);なきつら(泣き面), nakittsura ( naki tsu men ); nakitsura ( naki men )] (n) tearful face [Add to Longdo]
泣き縋がる;泣縋がる;泣き縋る;泣縋る[なきすがる, nakisugaru] (v5r) to cling tearfully to another person [Add to Longdo]
泣く泣く[なくなく, nakunaku] (adv) tearfully; with (in) tears; weeping; crying [Add to Longdo]
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously [Add to Longdo]
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time [Add to Longdo]
声涙[せいるい, seirui] (n) tearful voice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earful
   n 1: an outpouring of gossip
   2: a severe scolding [syn: {castigation}, {earful}, {bawling
     out}, {chewing out}, {upbraiding}, {going-over}, {dressing
     down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top