ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eardrum

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eardrum-, *eardrum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eardrum[N] เยื่อแก้วหู, See also: แก้วหู, Syn. tympanic membrane, tympanum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eardrumn. เยื่อแก้วหู

English-Thai: Nontri Dictionary
eardrum(n) แก้วหู,เยื่อแก้วหู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eardrum; membrane, tympanic; myringa; myrinxแก้วหู [มีความหมายเหมือนกับ tympanum ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eardrumแก้วหู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- With his eardrum.กับแก้ว หูของเขา มันเป็นเสียงที่ฉันคาดหวัง How I Won the War (1967)
- You're gonna pop my eardrums!- พี่จะทำหูฉันแตกแล้ว! My Boyfriend Is Type-B (2005)
YOU HAVE A SMALL TEAR IN YOUR RIGHT EARDRUM.กระดูกหูคุณร้าวนิดหน่อย ที่ข้างขวา The Angel Maker (2008)
If they mess, they're not going home until their eardrums burst.ถ้ามันเกิดอาการสะเปะสะปะ พวกนั้นไม่มีทางได้กลับบ้านแน่ จนกว่าแก้วหูจะแตกกันไปข้างนึง Beethoven Virus (2008)
You blew out my eardrum.คุณทำแก้วหูฉันแทบแตก Rite of Passage (2010)
Eardrums develop in week 12.เยื่อแก้วหูสร้างมาตอนอายุ 12 สัปดาห์นะ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Two busted eardrums--แก้วหูทะลุไปสองคน Scream a Little Dream (2011)
This morning in the square you busted our eardrums, now you're doing break-ins?ตอนแรกก็ขอเศษเงิน มาตอนนี้ถึงขั้นขโมยเลยเรอะ? Ernest & Celestine (2012)
Ernest you're busting my eardrums with your stories.เลิกทรมานหูพวกเราด้วยนิทานของแกที! Ernest & Celestine (2012)
All that busted glass, bleeding eardrums, blown-out eyeballs...ทำให้กระจกระเบิด, เลือดออกจากแก้วหู ลูกตาถลน Happily Ever Aftermath (2012)
Well, if I'm reading these illustrations correctly, its sound can shatter eardrums, pop eyeballs, rupture nasal passages, blow out bowels...ถ้าฉันอ่าน ภาพประกอบเหล่านี้อย่างถูกต้อง เสียงที่สามารถทำให้แก้วหูแตกได้ ดวงตา ทางเดินจมูกแตก Happily Ever Aftermath (2012)
I have the ability to project a sound so powerful, it can shatter glass and burst eardrums.ผมมีความสามารถ ที่จะสร้างเสียงที่มีพลัง มันสามารถทำให้แก้วแตก และระเบิดแก้วหูได้ Happily Ever Aftermath (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก้วหู[N] eardrum, See also: tympanum, Example: ใบหูและรูหูทำหน้าที่รับเสียงผ่านแก้วหูไปสู่หูชั้นกลางและหูชั้นใน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: เยื่อในหูที่สำหรับรับเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้วหู[n.] (kaēohū) EN: eardrum ; tympanum   FR: tympan [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eardrum    (n) ˈɪəʴdrʌm (i@1 d r uh m)
eardrums    (n) ˈɪəʴdrʌmz (i@1 d r uh m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳膜[ěr mó, ㄦˇ ㄇㄛˊ, ] eardrum; tympanum (of the middle ear); tympanyic membrane; same as 鼓膜, #42,019 [Add to Longdo]
鼓膜[gǔ mó, ㄍㄨˇ ㄇㄛˊ, ] eardrum; tympanum (of the middle ear); tympanyic membrane, #52,316 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓膜[こまく, komaku] (n,adj-no) eardrum; tympanic membrane; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eardrum
      n 1: the membrane in the ear that vibrates to sound [syn:
           {eardrum}, {tympanum}, {tympanic membrane}, {myringa}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top