ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eardrop

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eardrop-, *eardrop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eardrop[N] ตุ้มหู, Syn. pendant earing
eardrop[N] ยาหยอดหู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eardropn. ตุ้มหู
teardropn. หยดน้ำตา,สิ่งที่คล้ายหยดน้ำตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ้มหู[N] earring, See also: eardrop, Syn. ต่างหู, Example: ตุ้มหูคู่นี้ทำให้เธอดูมีสง่าราศีขึ้นเยอะเลย, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องประดับหู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตา[n.] (nāmtā) EN: tear ; teardrop   FR: larme [f] ; pleurs [mpl] (litt.)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eardrop    (n) ˈɪəʴdrɒp (i@1 d r o p)
eardrops    (n) ˈɪəʴdrɒps (i@1 d r o p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳坠子[ěr zhuì zi, ㄦˇ ㄓㄨㄟˋ ㄗ˙, / ] eardrops (pendant jewelry); earrings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus) [Add to Longdo]
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly [Add to Longdo]
イヤドロップ[, iyadoroppu] (n) eardrop (earring with a pendant) [Add to Longdo]
点耳薬[てんじやく, tenjiyaku] (n) ear drops (medicine); eardrops [Add to Longdo]
涙滴型[るいてきがた, ruitekigata] (adj-no,n) teardrop-shaped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eardrop
      n 1: an earring with a pendant ornament [syn: {pendant earring},
           {drop earring}, {eardrop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top