ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earache

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earache-, *earache*
Possible hiragana form: えあらちぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earache[N] อาการปวดหู, Syn. otalgia, otitis
earache[SL] บ่นไม่หยุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earachen. อาการปวดหู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's giving me earache.โอเค The Eleventh Hour (2010)
Somebody has an earache. Oh.ที่ๆเราอยากไป Bylaw (2011)
- I'm getting an earache and I know he's just gonna let his ass squeal.-แม่งร้องจนหูฉันแทบแตก และฉันรู้ว่ามันจะร้องไม่หยุด Claimed (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
earacheI have an earache.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earache    (n) ˈɪəʴrɛɪk (i@1 r ei k)
earaches    (n) ˈɪəʴrɛɪks (i@1 r ei k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  earache
      n 1: an ache localized in the middle or inner ear [syn:
           {earache}, {otalgia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top