ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eanling

   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eanling-, *eanling*, eanl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eanling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eanling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cleanly[ADV] สะอาด
weanling[N] เด็กเล็กที่เพิ่งหย่านม
yeanling[N] ลูกแพะหรือแกะ (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cleanly(คลีน'ลี) adj.,adv. สะอาด,รักสะอาด,อย่างสะอาด,อย่างเรียบร้อย., See also: cleanliness n.
eanling(อีน'ลิง) n. ลูกแกะ,เด็ก, Syn. kid
meanly(มีน'ลี) adj. อย่างต่ำต้อย,อย่างน่าดูหมิ่น,อย่างขี้เหนียว,อย่างเห็นแก่ตัว,อย่างเลวทราม adv. อย่างปานกลาง,อย่างพอควร

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanliness(n) การรักษาความสะอาด,การทำความสะอาด
cleanly(adv) อย่างสะอาด,อย่างหมดจด,อย่างเรียบร้อย
meanly(adv) อย่างเลว,อย่างตระหนี่,อย่างพอควร,อย่างปานกลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weanling๑. การหย่านม [มีความหมายเหมือนกับ ablactation ๑]๒. ลูกอ่อนหย่านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eanlI was also impressed with the school's cleanliness and the students' pride in it.
eanlCleanliness is proper to the Japanese.
eanlI resolved to break up with her cleanly.
eanlCleanliness is next to godliness.
eanlThe casting came cleanly out of its mold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดจด[ADV] cleanly, See also: purely, clearly, Syn. สะอาด, บริสุทธิ์, ใสสะอาด, Ant. สกปรก, เปรอะเปื้อน, Example: ถ้าจะดูว่าบ้านใดเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดหมดจดแล้ว ให้ดูครัวเป็นสำคัญ, Thai definition: สะอาด, ไม่มีตำหนิ
แนบเนียน[ADV] soundly, See also: properly, realistically, cleanly, neatly, tactfully, harmoniously, Syn. รัดกุม, Ant. หละหลวม, Example: ฆาตกรวางแผนการฆาตกรรมไว้อย่างแนบเนียน, Thai definition: อย่างสนิทและรัดกุมโดยไม่มีช่องโหว่
เกลี้ยง[ADV] completely, See also: cleanly, entirely, wholly, totally, Syn. หมดเกลี้ยง, หมด, เรียบ, Example: บัตรภาพยนต์ขายเกลี้ยงชั่วระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง, Thai definition: หมดไม่มีเหลือ, ไม่มีอะไรติดอยู่
พิศุทธิ์[N] purity, See also: cleanliness, Syn. วิสุทธิ์, Thai definition: ความผ่องใส, ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, ไม่มีมลทิน
เอี่ยมอ่อง[ADJ] cleanly, See also: spotlessly, Syn. สะอาด, สดใส, Example: ห้องน้ำสาธารณะนั้นไม่สะอาดเอี่ยมอ่อง เจริญตาเจริญใจเท่าใดนัก
กรอด[ADV] leanly, See also: lankly, scrawnily, gauntly, haggardly, thin, Syn. แห้ง, เซียว, Example: ชายหนุ่มรูปร่างผอมกรอดไม่น่าจะมาสมัครเป็นนายแบบ
กระเท่[ADV] lopsidedly, See also: slantingly, leanly, Syn. เอียง, กระเท่เร่, Example: ใครวางแก้วกระเท่อยู่บนโต๊ะ
กระเท่เร่[ADV] slantingly, See also: leanly, lopsidedly, Syn. กะเท่, Example: ข้าวของในกระจาดวางเอียงกระเท่เร่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยมอ่อง[adv.] (īem-ǿng) EN: cleanly ; spotlessly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLEANLY    K L IY1 N L IY0
JEANLOUIS    ZH AA2 N L UW0 IY1
CLEANLINESS    K L EH1 N L IY0 N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meanly    (a) mˈiːnliː (m ii1 n l ii)
cleanly    (j) klˈɛnliː (k l e1 n l ii)
cleanly    (a) klˈiːnliː (k l ii1 n l ii)
cleanlier    (j) klˈɛnlɪəʳr (k l e1 n l i@ r)
cleanliest    (j) klˈɛnlɪɪst (k l e1 n l i i s t)
cleanliness    (n) klˈɛnlɪnəs (k l e1 n l i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, / ] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly, #341,857 [Add to Longdo]
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, ] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness, #991,924 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absorptionskälteanlage {f}adsorption-type refrigeration system [Add to Longdo]
Feuermeldeanlage {f}fire alarm system [Add to Longdo]
Hülle {f} mit ansteigendem Reinheitsgradshell of increasing cleanliness [Add to Longdo]
Industrieanlage {f} | Industrieanlagen {pl}industrial plant | industrial plants [Add to Longdo]
Kälteanlage {f}cooling device [Add to Longdo]
Kälteanlage {f}refrigerating plant [Add to Longdo]
Montageanleitung {f}; Montageanweisung {f}assembly instruction [Add to Longdo]
Oberflächenreinheit {f} | partikuläre Oberflächenreinheitsurface cleanliness | particulate surface cleanliness [Add to Longdo]
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class [Add to Longdo]
Rauchmelder {m}; Rauchmeldeanlage {f}smoke detector; fire detector; smoke alarm [Add to Longdo]
Reinheitsgrad {m}cleanliness level; purity level [Add to Longdo]
Reinheitsklasse {f}cleanliness class; purity class [Add to Longdo]
Reinlichkeit {f}cleanliness [Add to Longdo]
Sauberkeit {f}cleanliness [Add to Longdo]
Sendeanlage {f}; Sender {m} | Sendeanlagen {pl}; Sender {pl}transmitter | transmitters [Add to Longdo]
Unreinlichkeit {f}uncleanliness [Add to Longdo]
gemein {adv}meanly [Add to Longdo]
mager {adv}leanly [Add to Longdo]
reinlich; sauber {adj} | reinlicher; sauberer | am reinlichsten; am sauberstencleanly | more cleanly | most cleanly [Add to Longdo]
rückstandsfrei {adv}cleanly [Add to Longdo]
sauber {adv}cleanly [Add to Longdo]
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly [Add to Longdo]
unrein; unreinlich {adv}uncleanly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すっぱ[, suppa] (adv,adv-to) (See すっぱり) do something completely; cut cleanly [Add to Longdo]
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
クリンリネス[, kurinrinesu] (n) cleanliness [Add to Longdo]
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly [Add to Longdo]
潔癖[けっぺき, keppeki] (adj-na,n) fastidiousness; love of cleanliness; (P) [Add to Longdo]
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak [Add to Longdo]
潔癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
清潔感[せいけつかん, seiketsukan] (n) (sense of) cleanliness; (sense of) freshness [Add to Longdo]
清浄度[せいじょうど, seijoudo] (n) (degree of) cleanliness; cleanliness factor [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
明;清[さや, saya] (adv) (1) (arch) clearly; brightly; (2) cleanly; purely [Add to Longdo]
綺麗好き[きれいずき, kireizuki] (n,adj-na) tidy (of people); neat; liking cleanliness [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top