ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eagre

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eagre-, *eagre*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eagre(อี'เกอะ) n. น้ำท่วมและกระแสน้ำขึ้น
meagre(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty

English-Thai: Nontri Dictionary
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตการค้าเสรีอาเซียน [org.] (Khēt Kānkhā Sērī Asīen) EN: ASEAN Free Trade Area (AFTA) ; ASEAN Free TradeAgreement (AFTA)   
กระจ้อย[adj.] (krajøi) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little   FR: insignifiant

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flutwelle {f} | Flutwellen {pl}eagre | eagres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
海嘯[かいしょう, kaishou] (n) (1) (See 感潮河川) tidal bore; eagre; (2) (obs) (See 津波) tsunami; tidal wave [Add to Longdo]
細やか[ささやか, sasayaka] (adj-na) meagre; meager; modest; (P) [Add to Longdo]
細微[さいび, saibi] (adj-na,n) minute; meager; meagre; mean [Add to Longdo]
痩せ腕[やせうで, yaseude] (n) (1) thin arm; (2) meager income; meagre income [Add to Longdo]
薄給[はっきゅう, hakkyuu] (n,adj-no) small (meagre, meager) salary [Add to Longdo]
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] (adj-na,n) poor; meagre; meager; insubstantial; (P) [Add to Longdo]
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eagre
   n 1: a high wave (often dangerous) caused by tidal flow (as by
      colliding tidal currents or in a narrow estuary) [syn:
      {tidal bore}, {bore}, {eagre}, {aegir}, {eager}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top