ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eaglet

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eaglet-, *eaglet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eaglet[N] ลูกนกอินทรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eaglet(อี'เกลทฺ) n. ลูกนกอินทรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joe Eagleton is going to die, and we can't let that happen.โจอี้ต้องตายแน่ เรายอมไม่ได้ The Mist (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
EAGLETON    IY1 G AH0 L T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eaglet    (n) ˈiːglɪt (ii1 g l i t)
eaglets    (n) ˈiːglɪts (ii1 g l i t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eaglet
      n 1: a young eagle

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top