ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eagle-eyed

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eagle-eyed-, *eagle-eyed*, eagle-ey, eagle-eye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eagle-eyed[ADJ] ซึ่งมีสายตาที่คมกริบ, See also: ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น, Syn. keen-sighted, sharp-eyed, sharp-sighted

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You expert, rooting-tooting, eagle-eyed, goth-loving marksman.พ่อหูกางปีกใหญ่ยอดนักรัก Batman: Under the Red Hood (2010)
Eagle-eyed, feather-light ♪ช โ#65533; Blind Dates (2011)
Eagle-eyed kunkel. How's the wing?เหยี่ยว คันเกิล ปีกเป็นไงบ้าง Sparks and Recreation (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างพินิจพิเคราะห์[ADJ] observant, See also: eagle-eyed, sharp-eyed, attentive, vigilant, Example: ท่านเป็นคนช่างพินิจพิเคราะห์ในทุกส่วนของรายละเอียดของชิ้นงาน, Thai definition: ที่สังเกตหรือพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eagle-eyed    (j) ˈiːgl-aɪd (ii1 g l - ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t,adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eagle-eyed
      adj 1: capable of seeing to a great distance [syn: {eagle-eyed},
             {keen-sighted}, {farseeing}, {longsighted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top