หรือคุณหมายถึง eagerneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eagerness

IY1 G ER0 N AH0 S   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eagerness-, *eagerness*, eagernes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eagerness[N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, zeal

English-Thai: Nontri Dictionary
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And his eagerness to leave the womb was the reason he was selected.แน่ละ การที่เขารีบออกจากท้องแม่ ทำให้เขาได้ติดกลุ่มผู้ถูกคัดเลือก The Truman Show (1998)
It implies an eagerness that I'm not really feeling right now.จะเหมือนกับว่าผมตื่นเต้นจัด พอดีผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น Chuck Versus the Gravitron (2008)
Three of your men would not equal one so trained... despite their eagerness to die.สามของผู้ชายของคุณจะไม่เท่ากัน หนึ่งในการฝึกอบรมเพื่อให้ ... แม้จะมีความกระตือรือร้นของพวกเขาจะตาย Chosen Path (2012)
I understand your eagerness.ผมเข้าใจความกระหายของคุณ American Hustle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eagernessHe admitted his eagerness to escape from here.
eagernessHe was all eagerness to see her.
eagernessI noted a trace of eagerness in her voice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกระหาย[N] eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai definition: ความอยากเป็นกำลัง
ความโลภ[N] greed, See also: eagerness, avarice, cupidity, Syn. ความละโมบ, ความอยากได้, ความมักมาก, Ant. ความมักน้อย, Example: ความโลภจะว่าเป็นความชั่วของมนุษย์ก็ไม่ถนัดนัก ด้วยว่ามันแฝงอยู่ในมนุษย์ทุกรูป

CMU English Pronouncing Dictionary
EAGERNESS    IY1 G ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eagerness    (n) ˈiːgənəs (ii1 g @ n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P) [Add to Longdo]
乗り気(P);乗気(P)[のりき, noriki] (adj-na,n) interest; eagerness; (P) [Add to Longdo]
躍起[やっき, yakki] (adj-na,n) desperation; eagerness; (P) [Add to Longdo]
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eagerness
   n 1: a positive feeling of wanting to push ahead with something
      [syn: {eagerness}, {avidity}, {avidness}, {keenness}]
   2: prompt willingness; "readiness to continue discussions";
     "they showed no eagerness to spread the gospel"; "they
     disliked his zeal in demonstrating his superiority"; "he
     tried to explain his forwardness in battle" [syn:
     {readiness}, {eagerness}, {zeal}, {forwardness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top