ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eager

IY1 G ER0   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eager-, *eager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eager[ADJ] กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
eagerness[N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, zeal
eager beaver[IDM] คนทำงานหนัก
eager-beaver[SL] คนที่กระตือรือร้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
meager(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty

English-Thai: Nontri Dictionary
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eager (adj) กระตือรือล้น
See also: S. enthusiastic,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี The Great Dictator (1940)
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม How I Won the War (1967)
Enough. I am eager to hear Signora Maggi's voiceพอ ฉันอยากได้ถึง hear Signora เสียงของ Maggi Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I am eager to know how you first met Signora Maggiฉันอยากได้ที่จะความชำนาญที่ you first พบมาดาม Maggi Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I was patient, and they were eager to learn.ผมอดทน เเละพวกเขาก็ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ Airplane! (1980)
Good evening. You're eagerly awaited.สวัสดีครับ มีคนกำลังอยากพบคุณอยู่เลย Clue (1985)
Your teenage minds are broad, eager.จิตใจวัยรุ่นของคุณมีความกว้างกระตือรือร้น Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Okay, but not yet. I don't wanna seem too eager.โอเค แต่ยังก่อน เดี๋ยวดูกระตือรือร้นเกินไป The One with the East German Laundry Detergent (1994)
We have a very tight schedule and Mr. Garrad's very eager to get on.เรามีตารางที่ยุ่งมาก ๆ และ คุณการาดก็อยากเดินทางต่อ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And his eagerness to leave the womb was the reason he was selected.แน่ละ การที่เขารีบออกจากท้องแม่ ทำให้เขาได้ติดกลุ่มผู้ถูกคัดเลือก The Truman Show (1998)
Well, aren't you eager to call Lucie?แล้ว.. คิดจะโทรหาลูซี่บ้างรึยัง? Pola X (1999)
Do not be too eager to deal out death and judgment.อย่าได้กระหายในการลงโทษโดนการฆ่าหรือตัดสินชีวิตใคร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eagerAdmission to the club is eagerly sought.
eagerA young people eager to go abroad.
eagerBeth is committed to Chris and eagerly accepted.
eagerDon't be too eager for success.
eagerEach of the boys was eager to join in the race.
eagerHe admitted his eagerness to escape from here.
eagerHe is eager beaver.
eagerHe is eager for a chance to study abroad.
eagerHe is eager for fame.
eagerHe is eager for famous.
eagerHe is eager for success.
eagerHe is eager for the chance to prove himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยากรู้[V] eager to know, See also: be curious, be studious, Syn. อยากทราบ, ใคร่รู้, Example: เธออยากรู้ว่าเขามีใครซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาหรือไม่
ความกระหาย[N] eagerness, See also: keenness, enthusiasm, Syn. ความอยาก, ความต้องการ, Example: ความกระหายอำนาจเป็นสิ่งที่ยากที่จะควบคุม, Thai definition: ความอยากเป็นกำลัง
ความโลภ[N] greed, See also: eagerness, avarice, cupidity, Syn. ความละโมบ, ความอยากได้, ความมักมาก, Ant. ความมักน้อย, Example: ความโลภจะว่าเป็นความชั่วของมนุษย์ก็ไม่ถนัดนัก ด้วยว่ามันแฝงอยู่ในมนุษย์ทุกรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire   FR: être en manque ; être en chaleur
อยากรู้[v.] (yāk rū) EN: eager to know ; be curious ; be studious   FR: être curieux
อยากทราบ[v. exp.] (yāk sāp) EN: eager to know   FR: vouloir connaître

CMU English Pronouncing Dictionary
EAGER    IY1 G ER0
EAGERLY    IY1 G ER0 L IY0
EAGERNESS    IY1 G ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eager    (j) ˈiːgər (ii1 g @ r)
eagerly    (a) ˈiːgəliː (ii1 g @ l ii)
eagerness    (n) ˈiːgənəs (ii1 g @ n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ, / ] eager; enthusiastically, #10,337 [Add to Longdo]
急切[jí qiè, ㄐㄧˊ ㄑㄧㄝˋ, ] eager; impatient, #14,947 [Add to Longdo]
要强[yào qiáng, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄤˊ, / ] eager to excel; wishing to outdo others, #18,818 [Add to Longdo]
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] eager to study; studious; erudite, #21,208 [Add to Longdo]
跃跃欲试[yuè yuè yù shì, ㄩㄝˋ ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄕˋ, / ] eager to give it a try (成语 saw); raring to go, #25,089 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arbeitsfreudigeager to work [Add to Longdo]
begierig (auf; nach); eifrigeager (after; for) [Add to Longdo]
darum bemüht, jeden Wunsch zu erfülleneager to please [Add to Longdo]
darum bemüht, es richtig zu macheneager to please [Add to Longdo]
eifrig {adj} | eifriger | am eifrigsten | nicht eifrigeager | more eager; eagerer | most eager; eagerest | uneager [Add to Longdo]
kampfbegierig {adj}eager to fight [Add to Longdo]
lernbegierigeager to learn [Add to Longdo]
wissbegierig {adj}eager for knowledge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time [Add to Longdo]
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
意気組;意気組み[いきぐみ, ikigumi] (n) (arch) (See 意気込み) eagerness; avidity; avidness; keenness [Add to Longdo]
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager [Add to Longdo]
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
鋭意[えいい, eii] (n-adv,n-t) eagerly; earnestly; diligently [Add to Longdo]
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eager
   adj 1: having or showing keen interest or intense desire or
       impatient expectancy; "eager to learn"; "eager to travel
       abroad"; "eager for success"; "eager helpers"; "an eager
       look" [ant: {uneager}]
   n 1: a high wave (often dangerous) caused by tidal flow (as by
      colliding tidal currents or in a narrow estuary) [syn:
      {tidal bore}, {bore}, {eagre}, {aegir}, {eager}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top