ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

each other

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -each other-, *each other*
English-Thai: Longdo Dictionary
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
each other[PRON] ซึ่งกันและกัน, See also: แก่กันและกัน, Syn. mutually, reciprocally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
each otherซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข The Great Dictator (1940)
Now that we've found each other again, I hope I shall see something of you.ไหนๆ เราก็ได้เจอกันเเล้ว ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีก Rebecca (1940)
Come along. We needn't talk to each other if we don't feel like it.มาเถอะ เราไม่ต้องคุยกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการ Rebecca (1940)
Oh, we can't lose each other now. We must be together always.ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด Rebecca (1940)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน Night and Fog (1956)
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
'We never see each other.เราไม่เคยได้เจอกันเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Whenever we see each other he never lets me go.เจอกันทีไร เขารั้งฉันไว้ตลอด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Why don't we tell each other our half of the secret?ทำไมเราไม่บอกความลับ กันไว้คนละครึ่งล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- We're the spitting image of each other.เราภาพคายของแค่ละอื่น ๆ พระเจ้าใช่ Yellow Submarine (1968)
-Go ahead, annihilate each other.ผมจะไม่ช่วยใคร เชิญไปล้างผลาญกันเอง Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
each otherAbove all, you must help each other.
each otherA custom developed in which they would kiss each other.
each otherAfter all they came to terms with each other.
each otherAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
each otherAir and heir are homophones of each other.
each otherAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
each otherAll the girls helped each other.
each otherAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
each otherAnd the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.
each otherAnd, we get each other's company to boot.
each otherAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
each otherAs long as we love each other, we'll be all right.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ซึ่งกันและกัน, กันและกัน, Example: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา
ซึ่งกันและกัน[ADV] each other, See also: mutually, reciprocally, one another, Syn. กัน, ต่อกัน, กันและกัน, Example: พวกเราต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กัน[PRON] one another, See also: each other, Example: เธอและเขารักกันมานานแล้ว, Thai definition: คำประกอบท้ายกริยาของผู้กระทำตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป แสดงการกระทำร่วมกัน อย่างเดียวกัน หรือ ต่อกัน
กันและกัน[PRON] one another, See also: each other, Syn. ทั้งสองฝ่าย, Example: การขยายเครือข่ายระหว่างบริษัทสาขาจะมีผลกระทบต่อกันและกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ชอบพอกัน[v. exp.] (chøpphø kan) EN: be fond of one another ; be friends ; know each other   FR: s'apprécier mutuellement
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chonchāng) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads   
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
กันและกัน[pr.] (kan lae kan) EN: one another ; each other   
ขนานกัน[v. exp.] (khanān kan) EN: parallel each other ; be parallel ; run parallel to each other   FR: être parallèles (l'un à l'autre)
กินกัน[v.] (kinkan) EN: harmonize ; get along ; fit well together ; go together ; agree ; suit each other   FR: s'harmoniser ; s'accorder
ใกล้ชิด[adj.] (klaichit) EN: close-knit ; close ; intimate ; relying on each other ; near   FR: intime ; proche ; très uni
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāng, ㄒㄧㄤ, ] each other; one another; mutually, #825 [Add to Longdo]
相互[xiāng hù, ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, ] each other; mutual, #1,812 [Add to Longdo]
互相[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] each other; mutually; mutual, #2,567 [Add to Longdo]
彼此[bǐ cǐ, ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] each other; one another, #2,884 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes [Add to Longdo]
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
ネストテーブル[, nesutote-buru] (n) nest table; several tables inside each other [Add to Longdo]
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top