ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

durable

D UH1 R AH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durable-, *durable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
durable(adj) ทนทาน, See also: ทน, ยืนนาน, คงทน, แข็งแกร่ง, Syn. enduring, long-lasting, impervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
durable(ดิว'ระเบิล) adj. ทนทาน,ใช้ทน,ยั่งยืน. n. สิ่งของที่ใช้ทน., See also: durability n. ดูdurable durableness n. ดูdurable durably adv. ดูdurable
endurable(เอนดิว'ระเบิล) adj. ซึ่งอดทนได้,ซึ่งสามารถทนได้., See also: endurably adv. ดูendurable

English-Thai: Nontri Dictionary
durable(adj) ทนทาน,คงทน,ยั่งยืน,ทน
endurable(adj) ซึ่งอดทนได้,สามารถทนได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Durable goodsสินค้าคงทุน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
durableThese trousers are made of durable cloth.
durableThis seems expensive, but it's so durable it will pay in the long run.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืน(adj) long-lasting, See also: durable, long, lasting, enduring, Syn. นาน, ยาว, ยืด, Ant. สั้น, Example: คนสมัยก่อนส่วนใหญ่จะมีอายุยืน ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ
เหนียว(adj) tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai Definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
ครุภัณฑ์(n) durable articles, See also: durable goods, heavy-duty articles, Example: นี่คือรายการยืมวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา, Thai Definition: ของที่ใช้ทนทาน
คงทนถาวร(adj) durable, See also: strong, enduring, permanent, Syn. ทนทาน, ทน, Example: ปูนเป็นวัสดุคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ทน[chai thon] (adj) EN: durable ; hard-wearing
การพัฒนาที่ยั่งยืน[kān phatthanā thī yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน[kān phatthanā yāng yangyeūn] (n, exp) EN: sustainable development  FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
ครุภัณฑ์[kharuphan] (n) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items
คงทน[khongthon] (v) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last
คงทน[khongthon] (adj) EN: enduring ; lasting ; durable ; permanent  FR: durable ; permanent
คงทนถาวร[khongthonthāwøn] (v) EN: be durable
มั่นคง[mankhong] (adj) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure  FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
เหนียว[nīo] (adj) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible  FR: dur ; coriace
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement

CMU English Pronouncing Dictionary
DURABLE D UH1 R AH0 B AH0 L
DURABLES D UH1 R AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
durable (n) djˈuəʳrəbl (d y u@1 r @ b l)
durables (n) djˈuəʳrəblz (d y u@1 r @ b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐用[nài yòng, ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ, ] durable, #23,125 [Add to Longdo]
耐久[nài jiǔ, ㄋㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, ] durable; long-lasting, #37,584 [Add to Longdo]
耐用品[nài yòng pǐn, ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] durable goods, #44,787 [Add to Longdo]
耐穿[nài chuān, ㄋㄞˋ ㄔㄨㄢ, 穿] durable; proof against wear and tear, #72,137 [Add to Longdo]
有耐久力[yǒu nài jiǔ lì, ㄧㄡˇ ㄋㄞˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] durable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dauerhaft; haltbar; unverwüstlich {adj} | dauerhafter; haltbarer; unverwüstlicher | am dauerhaftesten; am haltbarsten; am unverwüstlichstendurable | more durable | most durable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P) [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]
堅牢堅固[けんろうけんご, kenroukengo] (n,adj-na) firm and solid; stout and durable [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj-na) (sometimes じょうふ) healthy; robust; strong; solid; durable; (P) [Add to Longdo]
耐え難い;耐難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable [Add to Longdo]
耐久財[たいきゅうざい, taikyuuzai] (n) durable goods; durables [Add to Longdo]
耐久商品[たいきゅうしょうひん, taikyuushouhin] (n) (See 耐久消費財) durable (consumer) goods [Add to Longdo]
耐久消費財[たいきゅうしょうひざい, taikyuushouhizai] (n) durable (consumer) goods [Add to Longdo]
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 durable
   adj 1: existing for a long time; "hopes for a durable peace"; "a
       long-lasting friendship" [syn: {durable}, {lasting},
       {long-lasting}, {long-lived}]
   2: capable of withstanding wear and tear and decay; "durable
     denim jeans" [syn: {durable}, {long-wearing}]
   3: very long lasting; "less durable rocks were gradually worn
     away to form valleys"; "the perdurable granite of the ancient
     Appalachian spine of the continent" [syn: {durable},
     {indestructible}, {perdurable}, {undestroyable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top