ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duly

D UW1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duly-, *duly*, du
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duly(adv) ตามเวลาที่คาดไว้, See also: ตามเวลาที่กำหนด, Syn. as promised, as agreed
duly(adv) อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duly(ดู'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ตามกำหนด,ตรงเวลา
unduly(อันดู'ลี,อันดิว'ลี) adv. อย่างไม่เหมาะสม,อย่างไม่สมควร,เกินไป, Syn. excessively

English-Thai: Nontri Dictionary
duly(adv) โดยสมควร,ตรงเวลา,อย่างเหมาะสม,ครบกำหนด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dulyThey are now man and wife duly married.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นอันดี[pen-andī] (x) EN: very well ; duly ; without any hitch  FR: comme prévu ; sans surprise
ภูมิพลอดุลยเดจ[Phūmiphon Adunyadēt] (n, prop) EN: Bhumiphol Adulyadej (King)  FR: Bhumiphol Adulyadej

CMU English Pronouncing Dictionary
DULY D UW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duly (a) djˈuːliː (d y uu1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
正に(P);将に;当に[まさに, masani] (adv) (1) (uk) (esp. 正に) exactly; surely; certainly; (2) (esp. 将に) just (about to); on the verge (of doing or happening); (3) (esp. 当に) duly; naturally; (P) [Add to Longdo]
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  duly
      adv 1: at the proper time; "she was duly apprised of the raise"
             [syn: {punctually}, {duly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top