ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dull

D AH1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dull-, *dull*
English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dull(adj) โง่, See also: ทึบ, หัวทึบ, Syn. stupid, stolid, witless, Ant. witty, quick, smart
dull(vt) ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
dull(vt) ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. numb, deaden, Ant. sensitize
dull(vt) ทำให้ทื่อ, See also: ทำให้ไม่คม, Syn. obtund, rust
dull(vt) ทำให้หมอง, See also: ทำให้มัว, ทำให้เก่า, Syn. discolor, tarnish
dull(adj) ทื่อ, Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened, Ant. sharp
dull(adj) น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. tedious, boring, tiresome, Ant. exciting, fascinating
dull(adj) มัว, See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ, Syn. gloomy, sober, somber, dim
dull up(phrv) ทำให้ทึ่ง
dull over(phrv) มืดมัวลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
medulla(มิดัล'ละ) n. ส่วนในสุด,ส่วนเนื้อ,ไขกระดูก pl. medullas,medullae
medulla oblongataเป็นส่วนล่างสุดที่ต่อกับกระดูกไขสันหลังตรง FORAMEN MAGNUM เป็นรูปพิรามิด ทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะการหายใจ หัวใจ การบีบและขยายตัวของหลอดเลือด การไอ และการจาม

English-Thai: Nontri Dictionary
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่,วามน่าเบื่อ,ความทื่อ,ความมัว,ความไม่มีชีวิตชีวา
medulla(n) ไขกระดูก,ไขสันหลัง,ส่วนในสุด
medullary(adj) เกี่ยวกับไขกระดูก,เกี่ยวกับไขสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dull(เสียง) ทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dull painอาการปวดตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dullness, mentalปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dullเจ็บตื้อๆ,ปัญญาทึบ,ตื้อ [การแพทย์]
Dull Normalปัญญาทึบ [การแพทย์]
Dullnessการเคาะทึบ,เสียงทึบ,เสียงเคาะทึบ,เสียงทึบ,ความทึบ,บริเวณเคาะทึบ,ลักษณะเคาะทึบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dullA cold dulled his taste.
dullAll work and no play makes Jack a dull boy. [Proverb]
dullBut for music, the world would be a dull place.
dullFrankly speaking, his speeches always dull.
dullGeometry, about which I know nothing, seems a very dull subject.
dullHe found the movie very dull.
dullHe has dull senses.
dullHe is a rich but dull man.
dullHe is really dull to hardship.
dullHis speech was intolerably dull.
dullI can't write with this dull pencil.
dullIf I am dull, I am at least industrious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เลื่อย(adj) dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
สลัว(adj) dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai Definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
มอๆ(adj) drab, See also: dull, gray, Syn. มัวๆ, Example: เด็กชายขยับเสื้อยืดคอกลมสีมอๆ ที่สวมอยู่ เพื่อระบายความร้อน, Thai Definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว
ขี้เท่อ(adj) dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai Definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
สมองทึบ(adj) dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
ทมอ(adj) grey, See also: dull, dun, gray, Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น, Example: เขาตัวดำแล้วยังชอบใส่เสื้อสีทมออีก
น่าเบื่อ(v) be boring, See also: dull, be tedious, be tiresome, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Example: การงานที่ทำอยู่น่าเบื่อจะตาย ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวัน, Thai Definition: รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่ายไม่สนุก
เบาปัญญา(adj) dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai Definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
โฉดเฉา(adj) dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
ซบเซา(v) dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai Definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉดเฉา[chōtchao] (adj) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane  FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
ด้าน[dān] (adj) EN: dull ; mat ; matt = matte (Am.)  FR: mat ; terne
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
จืดชืด[jeūtcheūt] (adj) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab
จืดตา[jeūttā] (v) EN: be unattractive ; be uninteresting ; be dull
ขี้เท่อ[khīthoē] (adj) EN: dull ; blant
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné

CMU English Pronouncing Dictionary
DULL D AH1 L
DULLE D AH1 L
DULLEA D AH1 L IY0 AH0
DULLED D AH1 L D
DULLER D AH1 L ER0
DULLES D AH1 L AH0 S
DULLEST D AH1 L AH0 S T
DULLING D AH1 L IH0 NG
DULLNESS D AH1 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dull (v) dˈʌl (d uh1 l)
dulls (v) dˈʌlz (d uh1 l z)
dully (a) dˈʌl-liː (d uh1 l - l ii)
dulled (v) dˈʌld (d uh1 l d)
duller (j) dˈʌlər (d uh1 l @ r)
dullard (n) dˈʌləd (d uh1 l @ d)
dullest (j) dˈʌlɪst (d uh1 l i s t)
dulling (v) dˈʌlɪŋ (d uh1 l i ng)
dullards (n) dˈʌlədz (d uh1 l @ d z)
dullness (n) dˈʌlnəs (d uh1 l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dull; insipid; unenthusiastic, #4,655 [Add to Longdo]
索然[suǒ rán, ㄙㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] dull; dry, #96,920 [Add to Longdo]
阿木林[ā mù lín, ㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, ] dullard; stupid person, #344,895 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] dull, stupid, suspicious [Add to Longdo]
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistlos; stumpfsinnig; platt {adj} | geistloser; stumpfsinniger | am geistlosesten; am stumpfsinnigstendull | duller | dullest [Add to Longdo]
Eichhornmonarch {m} [ornith.]Dull Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
くすみ[kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
くすむ[kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
しくしく[shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
しょぼい[shoboi] (adj-i) (1) shabby; dull; (2) gloomy [Add to Longdo]
だらける[darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
つまんない[tsumannai] (adj-i) (sl) dull; boring; (P) [Add to Longdo]
とろい[toroi] (adj-i) slow (slightly pejorative); dull; stupid [Add to Longdo]
とろくさい;トロくさい[torokusai ; toro kusai] (adj-i) (derog) (See とろい) dull; slow; stupid [Add to Longdo]
どんより[donyori] (n,vs,adv) (1) heavy; leaden; dull; (2) glazed (eyes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dull
   adj 1: lacking in liveliness or animation; "he was so dull at
       parties"; "a dull political campaign"; "a large dull
       impassive man"; "dull days with nothing to do"; "how dull
       and dreary the world is"; "fell back into one of her dull
       moods" [ant: {lively}]
   2: emitting or reflecting very little light; "a dull glow";
     "dull silver badly in need of a polish"; "a dull sky" [ant:
     {bright}]
   3: being or made softer or less loud or clear; "the dull boom of
     distant breaking waves"; "muffled drums"; "the muffled noises
     of the street"; "muted trumpets" [syn: {dull}, {muffled},
     {muted}, {softened}]
   4: so lacking in interest as to cause mental weariness; "a
     boring evening with uninteresting people"; "the deadening
     effect of some routine tasks"; "a dull play"; "his competent
     but dull performance"; "a ho-hum speaker who couldn't capture
     their attention"; "what an irksome task the writing of long
     letters is"- Edmund Burke; "tedious days on the train"; "the
     tiresome chirping of a cricket"- Mark Twain; "other people's
     dreams are dreadfully wearisome" [syn: {boring}, {deadening},
     {dull}, {ho-hum}, {irksome}, {slow}, {tedious}, {tiresome},
     {wearisome}]
   5: (of color) very low in saturation; highly diluted; "dull
     greens and blues"
   6: not keenly felt; "a dull throbbing"; "dull pain" [ant:
     {sharp}]
   7: slow to learn or understand; lacking intellectual acuity; "so
     dense he never understands anything I say to him"; "never met
     anyone quite so dim"; "although dull at classical learning,
     at mathematics he was uncommonly quick"- Thackeray; "dumb
     officials make some really dumb decisions"; "he was either
     normally stupid or being deliberately obtuse"; "worked with
     the slow students" [syn: {dense}, {dim}, {dull}, {dumb},
     {obtuse}, {slow}]
   8: (of business) not active or brisk; "business is dull (or
     slow)"; "a sluggish market" [syn: {dull}, {slow}, {sluggish}]
   9: not having a sharp edge or point; "the knife was too dull to
     be of any use" [ant: {sharp}]
   10: blunted in responsiveness or sensibility; "a dull gaze"; "so
     exhausted she was dull to what went on about her"- Willa
     Cather
   11: not clear and resonant; sounding as if striking with or
     against something relatively soft; "the dull thud";
     "thudding bullets" [syn: {dull}, {thudding}]
   12: darkened with overcast; "a dark day"; "a dull sky"; "the sky
     was leaden and thick" [syn: {dull}, {leaden}]
   v 1: make dull in appearance; "Age had dulled the surface"
   2: become dull or lusterless in appearance; lose shine or
     brightness; "the varnished table top dulled with time"
   3: deaden (a sound or noise), especially by wrapping [syn:
     {muffle}, {mute}, {dull}, {damp}, {dampen}, {tone down}]
   4: make numb or insensitive; "The shock numbed her senses" [syn:
     {numb}, {benumb}, {blunt}, {dull}]
   5: make dull or blunt; "Too much cutting dulls the knife's edge"
     [syn: {dull}, {blunt}] [ant: {sharpen}]
   6: become less interesting or attractive [syn: {pall}, {dull}]
   7: make less lively or vigorous; "Middle age dulled her appetite
     for travel"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top