ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

du

D UW1   
218 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -du-, *du*
Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duty (n ) ภาษีนำเข้า

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
端午节[duān wǔ jié, ㄉㄨㄢ ˇ ㄐㄧㄝˊ] (n ) เทศกาลบะจ่าง

English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.
dumbfounded(adj) ตกตะลึง, ตะลึงงัน เช่น Frankly, I have been dumbfounded that it has taken this amount of time.
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
productivity(n jargon) ผลิตภาพ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dub[VT] ขนานนาม, See also: ตั้งฉายา, ตั้งชื่อเล่นให้, Syn. surname, nickname, name, designate
dub[VT] ขัดให้เรียบ, See also: ทำให้เรียบ, ถูให้เรียบ, แต่งให้เรียบ
dub[VT] แตะไหล่เบาๆ (เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอัศวิน), Syn. confer a knighthood, knight, title
dub[VT] พากย์, See also: บรรยาย
dub[N] เสียงที่อัดลงบนแผ่นฟิล์ม
dub[VT] อัดเสียง, See also: อัดเสียงลงบนแผ่นฟิล์ม, อัดเทป
dub[VT] ตี, See also: แทง, ทิ่ม
dub[VT] รัวกลอง, See also: ตีกลอง
dub[VI] รัวกลอง, See also: ตีกลอง
dud[N] สิ่งที่ไม่ได้ผล, See also: คนที่ไม่ได้เรื่อง, อุบายที่ใช้ไม่ได้, Syn. flop, failure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duabbr. duodenal ulcer
duad(ดู'แอด) n. คู่,สอง, Syn. pair
dual(ดู'เอิล) adj. เกี่ยวกับคู่,เกี่ยวกับสอง,ซึ่งประกอบด้วย2 (คน,ส่วน,สิ่ง ฯลฯ) ,ด้วยกัน,2 เท่า.
dualism(ดู'อะลิสซึม) n. การแบ่งแยกออกเป็น2ลักษณะ2,อย่าง,ความเป็นสอง., See also: dualistic adj. ดูdualism dualist n. ดูdualism
dub(ดับ) {dubbed,dubbing,dubs} v.,n. (การ) เอาดาบแตะไหล่ (ให้เป็นอัศวิน) ,ให้ฉายา,ทำให้เรียบ,ถูให้เรียบ,ใช้น้ำมันทาให้เรียบ,ตี,แทง,ทิ่ม n. คนที่ไร้ฝีมือ,มือใหม่,คนที่อืดอาด abbr. dysfunctional uterine bleeding
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt
dubious(ดู'เบียส) adj. น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,ไม่แน่นอน,คลุมเครือ., See also: dubiousness n. ดูdubious, Syn. equivocal,doubtful,suspect ###A. fixed,sound
dubitable(ดู'บิทะเบิล) adj. น่าสงสัย,ไม่แน่นอน., See also: dubitably adv. ดูdubitable, Syn. doubtful
dubitation(ดูบิเท'เชิน) n. ความสงสัย
duce(ดู'เช) n. ผู้นำ,ผู้เผด็จการ, -Phr. (il Duce มุสโซลินี,ผู้เผด็จการ), Syn. leader -pl. duces

English-Thai: Nontri Dictionary
dual(adj) คู่,สอง,ทวีคูณ
dub(vt) ให้ฉายา,ขนานนาม,แต่งตั้ง,เรียกขาน
dubious(adj) น่าสงสัย,น่าแคลงใจ,คลุมเครือ
ducal(adj) แห่งท่านดยุก,เกี่ยวกับขุนนางชั้นสูง
ducat(n) เงินโบราณชนิดหนึ่ง
duchess(n) ภรรยาท่านดยุก
duck(n) เป็ด
duck(vi,vt) จุ่มหัวลงในน้ำ,ดำน้ำ,มุดน้ำ,กดน้ำ,ก้ม,หลบหนี
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง
ductile(adj) ทำให้โค้งได้,ดัดได้,ตีเป็นแผ่นบางได้,หลอมได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dualคู่กัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dual basisหลักค่าจ้างทวิภาค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual braking system; dual-brake systemระบบเบรกสองวงจร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual carbutetorsคาร์บูเรเตอร์คู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual citizenshipความเป็นพลเมืองสองประเทศ [ดู double nationality และ dual nationality ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dual compression compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบทวิภาวะ, คอมเพรสเซอร์แบบทวิภาระ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual control carรถชุดควบคุมคู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual diaphragm vacuum advanceกลไกเร่งไฟสุญญากาศไดอะแฟรมคู่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual effect controlการควบคุมทวิภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual fuel blowpipeคันตัดแก๊สเชื้อเพลิงผสม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Du Maiตู้ม่าย [การแพทย์]
dual coreซีพียูแบบแกนคู่, ซีพียูที่มีแกนประมวลผล 2 แกนอยู่ในชิปตัวเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dual economyเศรษฐกิจทวิลักษณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Dual economyระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์ [TU Subject Heading]
Dual Economy ระบบเศรษฐกิจที่มีสองลักษณะ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ ซึ่งประกอบด้วยภาคที่เจริญก้าวหน้าและร่ำรวยอย่างมาก กับอีกภาคหนึ่งซึ่งยังล้าหลังยากจนไม่ได้รับการพัฒนา ศัพท์คำนี้ได้นำมาใช้เรียกระบบเศรษฐกิจของประเทศอาณานิคม ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอบเป็นครั้งแรก และได้ใช้กับระบบเศรษฐกิจในลักษณะคล้ายกันของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในระยะต่อมา [สิ่งแวดล้อม]
Dual exchange marketตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาค [เศรษฐศาสตร์]
Dual In-Line Package switchสวิตซ์ขนาดเล็กมากที่ใช้สำหรับเปิดปิดส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Dual listingการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง
การที่บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง โดยการเข้าไปจดทะเบียนที่แรกจะถือเป็น primary listing ในขณะที่การเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งที่ 2 ถือเป็น secondary listing [ตลาดทุน]
Duane's Syndromeกลุ่มอาการดูแอน [การแพทย์]
Dubเสียงของหัวใจเสียงที่สอง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
duck soup[ดั๊ก ซุบ] (slang) เรื่องง่าย ๆ
Duct Ectasiaเป็นสภาพเต้านมที่ไม่เป็นอันตราย (ไม่ใช่มะเร็ง) ที่เกิดขึ้นเมื่อท่อน้ำนมในขยายเต้านมและผนังข้น ซึ่งอาจทำให้ท่อที่จะกลายเป็นที่ถูกบล็อกและนำไปสู่การสร้างของเหลว
dude[ดู๊ด] (slang ) เพื่อน
dudeพ่อรูปหล่อ , รูปหล่อ
due diligence (n ) การสอบทานธุรกิจ
dumb ass (vt ) โง้มาก
dunderhead (n dunce ) คนโง่ คนทึ่ม คนปัญญาทึบ
dunno (phrase colloq) ผมไม่รู้ (มาจากคำว่า I don't know) เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการอย่างมากของ British English
durations (n) ความทนทาน ช่วงระยะเวลา ความยาวนาน ความต่อเนื่อง ระยะเวลา
dust bunny (n ) ขี้ฝุ่นในบ้าน ขี้ฝุ่น ขี้เถ้า หยากไย่
See also: S. ้house dusk,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I cannot believe how dull this place is.ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า คุณอยู่ในที่น่าเบื่อแบบนี้ได้ยังไง Emotions (2017)
That's true. He is quite dull.เงอะ ๆ งะ ๆ อย่างว่าจริง ๆ นั่นแหละ Absolute (2017)
I mean, why would they invite us to such a dull writer's home?ทำไมเขาต้องเชิญเรามาที่บ้าน ของนักเขียนเงอะ ๆ งะ ๆ ด้วย Absolute (2017)
'Cause I used to get Peter's ass, too, so, I think I had a big part in that because, from him weaving and dodging and ducking from me and running, and I'm getting out of breath...เพราะฉันก็เคยเล่นงานปีเตอร์ด้วย ฉันมีส่วนช่วยมากเลย เพราะ เขาต้องโยก ฉาก ย่อหลบจากฉัน แล้วก็วิ่งหนีจนฉันหายใจไม่ทัน CounterPunch (2017)
During my suspension, I learned a lot about myself,เมื่อโดนให้พักจากทีม ผมก็ได้ศึกษาตัวเอง CounterPunch (2017)
I want that feeling of sitting next to two dudes from other countries who have to sit there and look happy while they play my national anthem and I get a gold medal.ผมอยากได้ความรู้สึกที่นั่งข้างๆ ผู้ชายอีกสองคนจากประเทศอื่น ที่ต้องนั่งแล้วตีหน้าระรื่น ระหว่างที่เพลงชาติของผมดัง แล้วผมได้เหรียญทอง CounterPunch (2017)
Tonight fighting a dude from, uh, South Carolina, I believe.คืนนี้จะชกกับนักมวย จากเซาท์แคโรไลนานะ คิดว่า CounterPunch (2017)
Dude, you're 18 years old, bro. Your balls barely dropped, my man.ให้ตาย นายอายุแค่ 18 เองพวก ไข่ยังไม่ตกดีเลยมั้ง CounterPunch (2017)
I should know this, as during the dictatorship, everything was simple.ฉันควรจะรู้ว่าในช่วงที่เผด็จการครองเมืองแบบนี้ ทุกอย่างเป็นเรื่องไม่ซับซ้อน  ()
These words, all these terms, due to all the social movements they represent, they ended up designating things that I think need to be changed now.คำพวกนี้ นิยามทั้งหมด เนื่องจากการเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งหมด พวกมันเป็นตัวแทน สุดท้ายก็มากำหนด สิ่งที่ฉันคิดว่าถึงตอนนี้ควรเปลี่ยนได้แล้ว  ()
After that, during tribe life, for the Indians, that scar is proof of commitment.หลังจากนั้น ระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเผ่า สำหรับชาวอินเดียแดง แผลเป็นคือเครื่องแสดงถึงการอุทิศตน  ()
But at any time during sex, have you wished you had them?แต่ระหว่างที่มีเซ็กส์ คุณเคยฝันว่าอยากมีหน้าอกมั้ย  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duThe movie was so dull that the audience left one by one.
duHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
duWe would like to visit Nikko during this summer vacation.
duAt any rate, I did my duty.
duThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
duHe did duty at the expense of his health.
duHe showed great courage during his illness.
duDuring the History test, she felt very sick, so she got a pass to go to the toilet.
duIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
duHe performed duty at last.
duI delighted in going to his farm during the summer vacation.
duI went back to my village during the summer vacation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาระหน้าที่[N] duty, See also: obligation, Example: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา, Thai definition: กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้
มูลสัตว์[N] dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai definition: อุจจาระของสัตว์
ขี้ตีน[N] dust on the foot or sole, Ant. ขี้มือ, Example: ก่อนขึ้นเรือนเอ็งต้องล้างตีนก่อนนะ เดี๋ยวขี้ตีนติดเต็มพื้น, Thai definition: ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ฝ่าเท้า
ขี้เลื่อย[ADJ] dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
ถ่ายสำเนา[V] copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ทุ่มทุน[V] dump money to, Example: ผู้กำกับละครทุ่มทุนมหาศาลสำหรับละครเรื่องนี้ โดยยกกองถ่ายบินถ่ายทำไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์, Thai definition: นำเงินจำนวนมากไปลงทุน
ปลอดภาษี[ADJ] duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai definition: ไม่คิดภาษี
หุ่นโชว์[N] dummy
ทำสำเนา[V] duplicate, See also: copy, replicate, Example: ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด, Thai definition: ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม
พันธกิจ[N] obligation, See also: duty, burden, responsibility, charge, Syn. หน้าที่, Example: พันธกิจของนักเขียนมีมากมาย แม้ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่ แต่จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่, Thai definition: สิ่งที่ผูกมัดว่าจะต้องกระทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngthin) EN: local dishes   FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรขาเข้า[n. exp.] (ākøn khākhao) EN: import duty   

CMU English Pronouncing Dictionary
DU    D UW1
DU    D AH0
DUE    D Y UW1
DUC    D AH1 K
DUE    D UW1
DUB    D AH1 B
DUI    D IY1 Y UW1 AY1
DUH    D AH1
DUG    D AH1 G
DUD    D AH1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Du    (in) duː (d uu)
duo    (n) djˈuːou (d y uu1 ou)
dub    (v) dˈʌb (d uh1 b)
dud    (n) dˈʌd (d uh1 d)
due    (n) djˈuː (d y uu1)
dug    (v) dˈʌg (d uh1 g)
dun    (v) dˈʌn (d uh1 n)
Duce    (n) dˈuːtʃɛɪ (d uu1 ch ei)
dual    (j) djˈuːəl (d y uu1 @ l)
dubs    (v) dˈʌbz (d uh1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right, #21 [Add to Longdo]
[dū, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du, #23 [Add to Longdo]
由于[yóu yú, ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] due to; as a result of; thanks to; owing to; since; because, #197 [Add to Longdo]
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] regarding; as far as sth is concerned; with regards to, #258 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] squadron; team; group, #432 [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] capacity; degree; degrees (of temperature); standard, #461 [Add to Longdo]
[duó, ㄉㄨㄛˊ, ] estimate, #461 [Add to Longdo]
多少[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ, ] number; amount; somewhat, #694 [Add to Longdo]
多少[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, ] how much; how many; which (number); as much as, #694 [Add to Longdo]
[duǎn, ㄉㄨㄢˇ, ] lack; short, #715 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
du(Pron.) เธอ, นาย (คำสรรพนามบุรุษที่ 2 รูปประธาน) เช่น Du bist groß.
Dualität(n ) |die, pl. Dualitäten| การอยู่เป็นคู่ เช่น Ihr lebt euer Leben in einer Dualität, zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel, Werden und Vergehen.
dubios(adj) เป็นที่คลุมเคลือ, เป็นที่น่าสงสัย
Dukaten(n) |der, pl. Dukaten| เงินโบราณชนิดหนึ่ง ใช้กันในยุโรป
dunkel(adj) |dunkler, am dunkelsten| มืด, See also: A. hell,
dünn(adj) บาง ผอม, See also: mager, fett, dick
durch(Präp.) ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้
durch(Präp.) ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี
durchausทั้งนี้และทั้งนั้น, ทุกวิถีทาง, จำเป็นอย่างยิ่ง เช่น Er möchte durchaus in diese Schule gehen. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาต้องการจะเข้าโรงเรียนนี้ , See also: S. unbedingt

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
duften; riechen (nach) | duftend | geduftet | er/sie/es duftet | ich/er/sie/es dufte (vi ) ส่งกลิ่น
Dumme {m,f}; Dummer | der Dumme sein (n ) โง่ คนโง่
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
Düsenjäger (n ) (Der)เครื่องบินรบไอพ่น
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
durch Biotechnik gewachsenbioengineered [Add to Longdo]
Durchdringung {f}penetration [Add to Longdo]
Dualismus {m}dualism [Add to Longdo]
Dualist {m} | Dualisten {pl}dualist | dualists [Add to Longdo]
Dualität {f}duality [Add to Longdo]
Dubiose {n}; Dubiosesbad debt [Add to Longdo]
Dublette {f}duplicate copy [Add to Longdo]
Dublette {f}doublet [Add to Longdo]
Ducken {n}; Neigen {n} (des Kopfes)duck [Add to Longdo]
Dudelsack {m} [mus.] | Dudelsäcke {pl}bagpipe | bagpipes [Add to Longdo]
Dudelsackpfeifer {m}; Dudelsackpfeiferin {f} [mus.] | Dudelsackpfeifer {pl}bagpiper; piper | bagpipers; pipers [Add to Longdo]
Duell {n}duel [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}dueler | duelers [Add to Longdo]
Duellant {m} | Duellanten {pl}duelist | duelists [Add to Longdo]
Durchdringung {f}pervasion [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
conduire(vt) |je conduis, tu conduis, il conduit, nous conduisons, vous conduisez, ils conduisent| ขับรถ, นำ

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
CANDU炉[キャンドゥろ, kyandou ro] (n) CANDU reactor; Candu reactor [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
二重奏[にじゅうそう, nijuusou] Duett [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
[し, shi] DURCHFUEHREN, FUEHREN, VERWALTEN [Add to Longdo]
堀り抜く[ほりぬく, horinuku] durchgraben, bohren [Add to Longdo]
奔馬[ほんば, honba] durchgehendes_Pferd [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] Durchfuehrung, Erfuellung [Add to Longdo]
平均[へいきん, heikin] Durchschnitt [Add to Longdo]
[てつ, tetsu] DURCHDRINGEN [Add to Longdo]
愚か[おろか, oroka] Dummheit, Einfalt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top