ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drunk

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drunk-, *drunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drunk(n) คนเมา, See also: ขี้เมา, คนขี้เมา, Syn. drunkard, boozer, Ant. abstainer
drunk(adj) เมา, See also: มึนเมา, Syn. intoxicated, unsober, nonteetotal
drunken(adj) ซึ่งมึนเมา, See also: ซึ่งดื่มเหล้ามากเกินไป, Syn. intemperate
drunkard(n) คนเมา, See also: ขี้เมา, คนขี้เมา, Syn. boozer, rummy, dipsomaniac, Ant. teetotaler, abstainer
drunkenly(adv) อย่างมึนเมา
drunkenness(n) ความมึนเมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drunk(ดรังคฺ) adj. เมา,เมาเหล้า, n. คนเมาเหล้า v. กิริยาช่อง 3 ของ drink, Syn. inebriated
drunkard(ดรัง'เคิร์ดฺ) n. คนเมาเหล้า, Syn. sot, alcoholic
drunken(ดรัง'เคิน) adj. เมา,เมาเหล้า, See also: drunkeness n. ดูdrunken, Syn. drunk
drunkometer(ดรังคอม'มิเทอะ) n. เครื่องมือตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
drunk(adj) เมา,เมาเหล้า
drunk(vt pp ของ) drink
drunkard(n) คนเมาเหล้า,คนขี้เหล้า
drunken(adj) เมา,เมาเหล้า,ขี้เหล้า
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drunkardผู้ติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunken drivingการขับรถขณะเมาสุรา [ดู driving while intoxicated ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkenness; ebriety; inebriationความเมา (เหล้า) [มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drunk drivingการขับรถขณะมึนเมา [TU Subject Heading]
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Drunkenness (Criminal law)ความมึนเมา (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Drunkenness, Punchโรคเมาหมัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drunkA drunken man was sleeping on the bench.
drunkA drunk man fell down the stairs.
drunkA feature of this new car is that if a drunk person is driving, the engine won't start.
drunkAnd after that she, at a pace of three times a week, gets drunk and at those times brings back a different man.
drunkDrunk in moderation, alcohol is not harmful.
drunkGranting that he was drunk, his conduct cannot be excused.
drunkGranting you were drunk, I cannot excuse you.
drunkHas all the coke been drunk?
drunkHe beat on a drunken man with his stick.
drunkHe doesn't behave himself once he's drunk.
drunkHe got very drunk.
drunkHe is dead drunk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เมาหยำเป(adj) drunken, Syn. ขี้เมา, Example: ใครๆ ก็มองว่าเขาเป็นนักประพันธ์ขี้เมาหยำเปคนหนึ่งเท่านั้น, Thai Definition: ที่ชอบเมาจนครองสติไม่อยู่
ขี้เหล้า(adj) drunk/drunken, See also: alcoholic, sot, inebriated, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เมา, Example: เขาเกลียดพ่อเพราะพ่อเป็นคนขี้เหล้าทำให้แม่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวโดยลำพัง
ขี้เหล้าเมายา(adj) drunken/drunk, See also: intoxicated, debauched, Syn. ขี้เหล้า, ขี้เมา, Example: พ่อกลายเป็นคนขี้เหล้าเมายานับตั้งแต่ถูกไล่ออกจากงาน
ขี้เมา(n) drunkard, See also: toper, sot, wine bibber, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า, Example: วัดกลายเป็นที่อาศัยของสองขี้เมาบ้าๆ บอๆ ของหมู่บ้าน, Thai Definition: ผู้ที่ดื่มเหล้ามากเป็นประจำจนเมามายครองสติไม่ได้
ขี้เมา(adj) drunken, See also: alcoholic, Example: เธอคงไม่อยากได้สามีขี้เมามาร่วมชีวิตด้วยหรอก, Thai Definition: ที่เมามากจนครองสติไม่อยู่เป็นเนืองนิจ
มึนเมา(adj) be drugged, See also: drunk, tipsy, intoxicated, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป
แประ(adv) drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai Definition: เมาเต็มที่
การติดสุรา(n) alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai Definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้
คนเมา(n) drunken man, See also: drunkard, Syn. คนขี้เมา, Example: อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา, Count Unit: คน
ความเมา(n) drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดสุรา[kāntit surā] (n, exp) EN: alcoholic ; drunkenness  FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]
ขี้เมา[khīmao = khīmāo] (n) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber  FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
คนขี้เมา[khon khīmao] (n, exp) EN: drunkard ; drunken man  FR: ivrogne [m, f]
เล็บมือนาง[lepmeūnāng] (n) EN: Rangoon Creeper ; Drunken sailor
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาแอ๋[mao aē] (adj) EN: dead drunk
เมาหัวราน้ำ[mao hūarānām] (x) EN: dead drunk  FR: ivre mort
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมามาย[maomāi] (v, exp) EN: be dead drunk ; be very drunk ; be very intoxicated  FR: être ivre mort ; être complétement givré (inf.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRUNK D R AH1 NG K
DRUNKS D R AH1 NG K S
DRUNKEN D R AH1 NG K AH0 N
DRUNKARD D R AH1 NG K ER0 D
DRUNKARDS D R AH1 NG K ER0 D Z
DRUNKENNESS D R AH1 NG K AH0 N N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drunk (v) drˈʌŋk (d r uh1 ng k)
drunks (n) drˈʌŋks (d r uh1 ng k s)
drunken (j) drˈʌŋkən (d r uh1 ng k @ n)
drunker (j) drˈʌŋkər (d r uh1 ng k @ r)
drunkard (n) drˈʌnkəd (d r uh1 n k @ d)
drunkest (j) drˈʌŋkɪst (d r uh1 ng k i s t)
drunkards (n) drˈʌnkədz (d r uh1 n k @ d z)
drunkenly (a) drˈʌŋkənliː (d r uh1 ng k @ n l ii)
drunkenness (n) drˈʌŋkən-nəs (d r uh1 ng k @ n - n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒鬼[jiǔ guǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, ] drunkard, #20,896 [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] drunk, #49,111 [Add to Longdo]
[mǐng, ㄇㄧㄥˇ, ] drunk; intoxicated, #77,188 [Add to Longdo]
酒徒[jiǔ tú, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄨˊ, ] drunkard, #90,434 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] drunk, #107,057 [Add to Longdo]
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄣˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, / ] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess [Add to Longdo]
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, ] drunken fighting; to get drunk and quarrel [Add to Longdo]
醉酒[zuì jiǔ, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ, ] drunk [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ausgetrunkendrunk up [Add to Longdo]
betrunken; berauscht {adj} | sinnlos betrunken; total betrunkendrunk | blind drunk [Add to Longdo]
total blaudrunk as a lord [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
ぐでんぐでん;ぐでぐで[gudenguden ; gudegude] (adj-na) dead drunk [Add to Longdo]
たわい;たあい[tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
へべれけ[hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto [Add to Longdo]
べろべろ;ベロベロ;べろんべろん;ベロンベロン[berobero ; berobero ; beronberon ; beronberon] (adv,adv-to) (1) (べろべろ, ベロベロ only) (on-mim) licking; (adj-na) (2) (See 酔う・よう,酔っ払う・よっぱらう) drunken [Add to Longdo]
ほろ酔い加減[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
エロ上戸[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard [Add to Longdo]
パンチドランカー[panchidoranka-] (n) (1) person suffering from punch drunk syndrome (wasei [Add to Longdo]
パンチドランク[panchidoranku] (adj-f) (See ふらふら) befuddled (from punch drunk); confused [Add to Longdo]
メロメロ[meromero] (adj-na,n,adv) (1) (on-mim) madly in love; (2) falling down drunk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drunk
   adj 1: stupefied or excited by a chemical substance (especially
       alcohol); "a noisy crowd of intoxicated sailors";
       "helplessly inebriated" [syn: {intoxicated}, {drunk},
       {inebriated}] [ant: {sober}]
   2: as if under the influence of alcohol; "felt intoxicated by
     her success"; "drunk with excitement" [syn: {intoxicated},
     {drunk}]
   n 1: a chronic drinker [syn: {drunkard}, {drunk}, {rummy},
      {sot}, {inebriate}, {wino}]
   2: someone who is intoxicated

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top