ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drop away

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drop away-, *drop away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop away[PHRV] อยู่ต่ำลงไป, Syn. drop off, fall away, fall off
drop away[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop off, fall away, fall off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ The gems drop away♪อัญมณีลดลงไป♪ The Invisible Woman (2013)
♪ The gems drop away♪อัญมณีที่ลดลงไป The Invisible Woman (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  drop away
      v 1: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop
           off}, {drop away}, {fall away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top