ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dripping

D R IH1 P IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dripping-, *dripping*, dripp
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
dripping(n) มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drippingConstant dripping wears away a stone.
drippingHis clothes were dripping.
drippingI'm dripping with sweat.
drippingSweat is dripping from his face.
drippingThe eaves are dripping.
drippingThe rain was dripping through a leak in the roof.
drippingThe roof was dripping.
drippingThe sweat was dripping off my brow.
drippingWater is dripping from the wet towel.
drippingYou can hear the water dripping from the pipe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหมะ(adv) dripping (sound), Example: เขาได้ยินเสียงน้ำหยดดังแหมะๆ อยู่ที่ระเบียง, Thai Definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงน้ำหยด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[chōk] (adj) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked  FR: trempé ; ruisselant
ขจี[khajī] (adj) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous  FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIPPING D R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dripping (v) drˈɪpɪŋ (d r i1 p i ng)
dripping-pan (n) drˈɪpɪŋ-pæn (d r i1 p i ng - p a n)
dripping-pans (n) drˈɪpɪŋ-pænz (d r i1 p i ng - p a n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, ] dripping with blood; bloody (tragedy), #28,196 [Add to Longdo]
大汗淋漓[dà hàn lín lí, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ, ] dripping with sweat, #35,694 [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #93,744 [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #94,525 [Add to Longdo]
油汪汪[yóu wāng wāng, ㄧㄡˊ ㄨㄤ ㄨㄤ, ] dripping with oil, #137,084 [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] dripping of rain from eaves, #452,193 [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schweißgebadet {adj}dripping with sweat [Add to Longdo]
triefnass {adj}dripping wet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しとど[shitodo] (adv) (arch) dripping wet [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ぼとぼと[botoboto] (adv) (See ぼたぼた) dripping; in drops [Add to Longdo]
ぽたぽた[potapota] (adv) (on-mim) dripping water; (P) [Add to Longdo]
ヘット[hetto] (n) (sometimes ヘッド) beef dripping (fat) (dut [Add to Longdo]
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone [Add to Longdo]
下露[したつゆ, shitatsuyu] (n) dew under (dripping from) trees [Add to Longdo]
汗だく[あせだく, asedaku] (exp) dripping with sweat; bathed in perspiration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dripping
   adv 1: extremely wet; "dripping wet"; "soaking wet" [syn:
       {soaking}, {sopping}, {dripping}]
   n 1: a liquid (as water) that flows in drops (as from the eaves
      of house) [syn: {dripping}, {drippage}]
   2: the sound of a liquid falling drop by drop; "the constant
     sound of dripping irritated him" [syn: {drip}, {dripping}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top