ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drifting

D R IH1 F T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drifting-, *drifting*, drift
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
driftingการบังคับเลี้ยวไถล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drifting dust or drifting sandฝุ่นฟุ้ง หรือทรายฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting or blowing dust or sandฝุ่น หรือทรายพัดฟุ้ง ฝุ่น หรือทรายพัดลอยละล่อง [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting Snowพริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป, Example: เกิดเนื่องจากหิมะถูกลมพัดพาลอยละล่องไปสูงจาก พื้นดินเล็กน้อย ไม่เกิน 6 ฟุต ทัศนวิสัยในแนวระดับสายตาพอมองเห็นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Drifting snowพริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป [อุตุนิยมวิทยา]
Drifting snow and blowing snowพริ้วหิมะ และหิมะฟุ้ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
driftingDrifting off to sleep again, the same dream returned, three times in all.
driftingMany young Japanese people are drifting aimlessly in life.
driftingThe boat was drifting in the ocean.
driftingThe ships was drifting at the mercy of the waves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคว้งคว้าง(adv) adrift, See also: drifting, aimlessly, ramdomly, purposelessly, Syn. ไร้จุดหมาย, เลื่อนลอย, Ant. มีเป้าหมาย, Example: เรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่กำลังมีปัญหาและคนมีสภาพจิตใจที่ลอยเคว้งคว้าง, Thai Definition: ไปตามกระแสลมกระแสน้ำอย่างไร้จุดหมายและที่ยึดเหนี่ยว
เท้งเต้ง(adv) driftingly, See also: floatingly, Syn. ลอยอยู่, ค้างอยู่, Example: เขาปล่อยกระทงให้ลอยเท้งเต้งในน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีจุดหมาย[mai mī jutmāi] (adj) EN: adrift ; aimlessly ; driftingly ; afloat

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIFTING D R IH1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drifting (v) drˈɪftɪŋ (d r i1 f t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] drifting aimlessly all over the place (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふわっと;ふわーっと;フワーっと;フワーと[fuwatto ; fuwa-tto ; fuwa-tto ; fuwa-to] (adv,vs) (1) (on-mim) floating; drifting; weightlessness; (2) (on-mim) softly; gently; lightly [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
漂う小舟[ただようこぶね, tadayoukobune] (n) drifting boat [Add to Longdo]
漂失[ひょうしつ, hyoushitsu] (n,vs) drifting away (and going lost) [Add to Longdo]
漂着[ひょうちゃく, hyouchaku] (n,vs) drifting ashore; (P) [Add to Longdo]
漂泊[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) roaming; drifting about; wandering [Add to Longdo]
漂流[ひょうりゅう, hyouryuu] (n,vs) drifting; drift; (P) [Add to Longdo]
漂流船[ひょうりゅうせん, hyouryuusen] (n) drifting ship [Add to Longdo]
浮き雲;浮雲[うきぐも, ukigumo] (n) (1) drifting or floating cloud; (2) instability [Add to Longdo]
浮流[ふりゅう, furyuu] (n,vs) floating about; drifting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drifting
   adj 1: continually changing especially as from one abode or
       occupation to another; "a drifting double-dealer"; "the
       floating population"; "vagrant hippies of the sixties"
       [syn: {aimless}, {drifting}, {floating}, {vagabond},
       {vagrant}]
   n 1: aimless wandering from place to place

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top