ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dress up

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dress up-, *dress up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dress up(phrv) แต่งตัวอย่างเป็นทางการ
dress up(phrv) แต่งตัวเป็น, See also: ปลอมตัวโดยแต่งเป็น
dress up(phrv) ใส่เสื้อผ้าของคนอื่น
dress up(phrv) จัดแถวให้ตรง (ทางทหาร), See also: ทำให้แถวตรง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dress upAmericans, in general, don't like to dress up.
dress upI have to dress up.
dress upMust we dress up?
dress upYou don't have to dress up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งกาย(v) dress, See also: dress up, Syn. แต่งตัว, Example: ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย, Thai Definition: สวมเครื่องแต่งกาย มีเสื้อผ้าเป็นต้น
ปรุงแต่ง(v) dress up, See also: touch up, decorate, prepare, improve, Syn. เกลา, ขัดเกลา, แต่ง, Example: วัฒนธรรมนั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นสร้างขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้นจากสภาพธรรมชาติและเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มสังคมนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรุงแต่ง[prungtaeng] (v) EN: dress up ; touch up ;

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装扮[zhuāng bàn, ㄓㄨㄤ ㄅㄢˋ, / ] dress up as; be disguised as, #9,210 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスる[kosu ru] (v5r) (sl) (See コスプレ) to cosplay; to dress up in costume (of some anime character, etc.) [Add to Longdo]
ドレスアップ[doresuappu] (n,vs) dress up [Add to Longdo]
刈り上げる[かりあげる, kariageru] (v1,vt) to reap completely; to trim up (the hair); to dress up [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na,adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P) [Add to Longdo]
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up [Add to Longdo]
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children) [Add to Longdo]
着飾る[きかざる, kikazaru] (v5r,vt) to dress up; (P) [Add to Longdo]
磨き立てる[みがきたてる, migakitateru] (v1,vt) to polish (up); dress up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dress up
   v 1: put on special clothes to appear particularly appealing and
      attractive; "She never dresses up, even when she goes to
      the opera"; "The young girls were all fancied up for the
      party" [syn: {overdress}, {dress up}, {fig out}, {fig up},
      {deck up}, {gussy up}, {fancy up}, {trick up}, {deck out},
      {trick out}, {prink}, {attire}, {get up}, {rig out}, {tog
      up}, {tog out}] [ant: {dress down}, {underdress}]
   2: make something appear superficially attractive; "The
     researcher tried to dress up the uninteresting data"; "Don't
     try to dress up the unpleasant truth" [syn: {dress up},
     {window-dress}]
   3: put a caparison on; "caparison the horses for the festive
     occasion" [syn: {caparison}, {bard}, {barde}, {dress up}]
   4: dress in a costume; "We dressed up for Halloween as pumpkins"
     [syn: {costume}, {dress up}]
   5: dress in a certain manner; "She dresses in the latest Paris
     fashion"; "he dressed up in a suit and tie" [syn: {dress},
     {dress up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top