ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dread

D R EH1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dread-, *dread*, drea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dread(vt) กลัวมาก, Syn. fear, apphrehend
dread(vi) กลัวมาก, See also: กังวลมาก, Syn. fear, apphrehend
dread(n) ความน่ากลัว, See also: สิ่งที่น่ากลัวมาก, Syn. panic, horror, terror, Ant. fearlessness, courage, bravery
dread(sl) รู้สึกแย่มาก
dreadful(adj) น่าสะพรึ่งกลัว, See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก, Syn. terrible, frightful horrific, Ant. pleasant
dreadfully(adv) อย่างมาก, See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก, Syn. terribly, fearfully, awfully
dreadfulness(n) ความน่ากลัว, See also: อย่างเลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear, alarm, worry, fright, terror
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dread(vt) หวั่น,หวาดกลัว,เกรงกลัว,กลัว
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dreadA burnt child dreads the fire. [Proverb]
dreadA dreadful accident happened on the corner.
dreadCats have a dread of water.
dreadDread going blind.
dreadHe dreaded having to spend Christmas in hospital.
dreadHe is in constant dread of his father.
dreadHe may dread to learn the results.
dreadHe prophesied that a dreadful calamity would happen.
dreadI dreaded his reply to my letter.
dreadI had a dreadful dream last night.
dreadI had a feeling that something dreadful was happening.
dreadI have a feeling that something dreadful is going to happen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม(adj) dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความหวาดกลัว(n) dread, See also: terror, fear, scare, fright, Syn. ความกลัว, Example: เขานั่งมองรุ่นพี่ตัวใหญ่บึกบึนที่ยืนขู่คำรามด้วยความหวาดกลัว, Thai Definition: การสะดุ้งกลัว
สะทกสะท้าน(adj) fearful, See also: dreadful, frightened, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: ผมกับเพื่อนเดินต่อไปโดยไม่มีอาการสะทกสะท้านแต่อย่างไร
สะเทือนขวัญ(adj) awful, See also: dreadful, awesome, fearful, Syn. กลัว, หวั่นเกรง, เกรงกลัว, Example: คดีนี้ถือเป็นคดีสะเทือนขวัญซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป
แสยง(v) fear, See also: dread, be afraid, Syn. แหยง, แขยง, หวาดเกรง, เกรง, Ant. กล้า, Example: คนที่ยังจำเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดียังอดรู้สึกแสยงไม่ได้ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยตกอกตกใจเท่านี้มาก่อน
หย็อง(v) fear, See also: dread, be afraid of, Syn. กลัว, ไม่สู้, หวาดกลัว, Ant. กล้า, Example: แค่เห็นคู่ต่อสู้ เขาก็หย็องเสียแล้ว
น่าขนลุก(adj) fearful, See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง, Example: เด็กชายอดที่จะหันไปมองต้นไม้อันน่าขนลุกนั้นไม่ได้
น่าสยดสยอง(adj) dreadful, See also: terrible, awesome, Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว, Example: อุบัติเหตุเรือล่มในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเป็นเรื่องน่าสยดสยองสำหรับทุกคน
น่าสะพรึงกลัว(adj) dreadful, See also: awful, scary, terrible, frightening, Syn. น่ากลัว, น่าขนลุก, น่าพรั่นพรึง, สยองขวัญ, น่าขนพองสยองเกล้า, Example: เขามักจะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวอยู่บ่อยๆ จนเกิดความเคยชิน
ประหวั่น(v) fear, See also: dread, be frightened, be afraid of, be fearful, be in dread of, Syn. กลัว, หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ, Ant. กล้าหาญ, กล้าสู้, Example: เขาไม่เคยประหวั่นผู้ใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร้าม[khrām] (v) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for  FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความหวาดกลัว[khwām wātklūa] (n) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright  FR: terreur [f] ; épouvante [f]
กลัว[klūa] (v) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive  FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
กลัวมาก[klūa māk] (v, exp) EN: dread  FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur
เกรง[krēng] (v) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread  FR: craindre ; appréhender
น่าสังเวช[nāsangwēt] (adj) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor
ภัย[phai] (n) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster  FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
สะทก[sathok] (v) EN: fear ; dread ; feel afraid  FR: avoir peur ; craindre
สยดสยอง[sayotsayøng] (v) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior
สยดสยอง[sayotsayøng] (adj) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible  FR: horrible ; effroyable ; effrayant

CMU English Pronouncing Dictionary
DREAD D R EH1 D
DREADS D R EH1 D Z
DREADED D R EH1 D IH0 D
DREADFUL D R EH1 D F AH0 L
DREADING D R EH1 D IH0 NG
DREADFULLY D R EH1 D F AH0 L IY0
DREADNOUGHT D R EH1 D N AO2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dread (v) drˈɛd (d r e1 d)
dreads (v) drˈɛdz (d r e1 d z)
dreaded (v) drˈɛdɪd (d r e1 d i d)
dreadful (j) drˈɛdfəl (d r e1 d f @ l)
dreading (v) drˈɛdɪŋ (d r e1 d i ng)
dreadfully (a) drˈɛdfəliː (d r e1 d f @ l ii)
dreadnought (n) drˈɛdnɔːt (d r e1 d n oo t)
dreadfulness (n) drˈɛdfəlnəs (d r e1 d f @ l n @ s)
dreadnoughts (n) drˈɛdnɔːts (d r e1 d n oo t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàn, ㄉㄢˋ, / ] dread; fear; dislike, #62,224 [Add to Longdo]
非常害怕[fēi cháng hài pà, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, ] dread [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
ドレッドノート[doreddono-to] (n) dreadnought [Add to Longdo]
ドレッドヘア[doreddohea] (n) dreadlocks (wasei [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
畏怖嫌厭[いふけんえん, ifuken'en] (n,vs) feelings of dread and aversion [Add to Longdo]
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful [Add to Longdo]
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P) [Add to Longdo]
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dread
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]
   n 1: fearful expectation or anticipation; "the student looked
      around the examination room with apprehension" [syn:
      {apprehension}, {apprehensiveness}, {dread}]
   v 1: be afraid or scared of; be frightened of; "I fear the
      winters in Moscow"; "We should not fear the Communists!"
      [syn: {fear}, {dread}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top