ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drawn

D R AO1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drawn-, *drawn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drawn(vt) กิริยาช่อง 3 ของคำกริยา draw
drawn(vi) กิริยาช่อง 3 ของคำกริยา draw
drawn(adj) ซูบซีด, See also: เหนื่อยอ่อน, Syn. haggard, gaunt, Ant. lively, fresh, energetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drawn(ดรอน) v. กิริยาช่อง 3 ของ draw. -adj. บูดเบี้ยว (หน้า) ,ซูบซีด,ซึ่งเอาไส้ออก
wiredrawn(ไว'เออะดรอน) adj. พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป,ละเอียดละออเกินไป
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable

English-Thai: Nontri Dictionary
drawn(vt pp ของ) draw

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My, oh, my, look at that Why, this dummy has drawn a hat"โอ้โฮ ดูนั่นสิ เด็กโง่คนนี้ วาดหมวกเป็นด้วย" The Little Prince (1974)
I've only drawn one thing in my whole life. Here.ทั้งชีวิตฉันเคยวาดอยู่อย่างเดียว The Little Prince (1974)
It was drawn by, uh...มันถูกวาดโดย, อ้า... Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร Wuthering Heights (1992)
First, he has drawn a spot on Tyan-Yu's back.อย่างแรกท่านจะวาดจุดขึ้นบนหลังของทันหยู The Joy Luck Club (1993)
I haven't drawn any conclusion about what I've seen.รายงานของฉันมีความเป็นส่วนตัว และถูกต้อง Deep Throat (1993)
- You may have drawn him in!-เธออาจจะชักจูงเขาก็ได้ Episode #1.6 (1995)
And these were drawn from life?วาดจากคนจริงๆ หรือ Titanic (1997)
Real life doesn't fit into little boxes that were drawn for it.ชีวิตจริงไม่ได้อยู่ในกรอบการ์ตูน Unbreakable (2000)
Never put it on for the agents of the Dark Lord will be drawn to its power.ห้ามใส่มัน เพื่อเจ้าแห่งความมัน มันจะดูดพลังของเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
At all times they feel the presence of the Ring drawn to the power of the One.พวกเขารู้สึกถึง การปรากฎของเเหวน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Evil will be drawn to you from outside the Fellowship.ปีศาจร้ายจะเข้ามาจากนอกกลุ่มพันธมิตร The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drawn2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
drawnDetailed maps for this area have not been drawn.
drawnHe has drawn a will.
drawnHe has drawn his last breath.
drawnI feel like I'm being drawn into your eyes.
drawnI felt drawn to his story.
drawnI felt drawn toward her.
drawnI felt drawn toward him.
drawnI have never drawn anything in my life.
drawnInsofar as possible, our examples will be drawn from English.
drawnIt made Grandfather's day when his granddaughter gave him a picture she had drawn of him.
drawnJohn's face was drawn.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
กิ่ว[kiu] (adj) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow
เงินเบิกเกินบัญชี[ngoen boēk koēn banchī] (n, exp) EN: overdraft ; overdrawn amount
รถม้า[rotmā] (n) EN: carriage ; horse carriage ; horse-drawn carriage ; buggy ; chariot  FR: calèche [f] ; carrosse [m] ; fiacre [m] ; voiture à cheval [f] ; charrette [f]
เส้น[sen = sēn] (n) EN: [classifier : rope ; hair ; thread ; string ; drawn lines ; roads]  FR: [classificateur : fils, ficelles, cordes ; cheveux ; traits ; routes]
ถอก[thøk] (v) EN: have the foreskin drawn back ; draw back the foreskin  FR: décalotter
หยักรั้ง[yakrang] (v) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAWN D R AO1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drawn (v) drˈɔːn (d r oo1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピード線[スピードせん, supi-do sen] (n) speed lines; lines drawn to represent motion [Add to Longdo]
ドローンゲーム[doro-nge-mu] (n) drawn game [Add to Longdo]
ドローンワーク[doro-nwa-ku] (n) drawnwork [Add to Longdo]
ドロンゲーム[doronge-mu] (n) drawn game [Add to Longdo]
ドロンワーク[doronwa-ku] (n) drawnwork [Add to Longdo]
愛染[あいぜん, aizen] (n) (1) {Buddh} being drawn to something one loves; amorous passion; (2) (abbr) (See 愛染明王) Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else [Add to Longdo]
引かされる[ひかされる, hikasareru] (v1) to be moved; to be drawn [Add to Longdo]
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drawn
   adj 1: showing the wearing effects of overwork or care or
       suffering; "looking careworn as she bent over her
       mending"; "her face was drawn and haggard from
       sleeplessness"; "that raddled but still noble face";
       "shocked to see the worn look of his handsome young
       face"- Charles Dickens [syn: {careworn}, {drawn},
       {haggard}, {raddled}, {worn}]
   2: having the curtains or draperies closed or pulled shut; "the
     drawn draperies kept direct sunlight from fading the rug"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top