ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dragon

D R AE1 G AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dragon-, *dragon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dragon(n) ผู้หญิงที่เข้มงวด, See also: คนที่ดุร้าย
dragon(n) มังกร, See also: มังกรโคโมโด
dragonfly(n) แมลงปอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dragon(แดรก'เกิน) n. มังกร,กิ้งก่า,คนที่ดุร้าย, See also: dragonish adj. ดูdragon
dragoness(แดรก'กะนิส) n. มังกรตัวเมีย
dragonfly(แดรก'เกินไฟล) n. แมลงปอ

English-Thai: Nontri Dictionary
dragon(n) มังกร,กิ้งก่า,ปู่โสมเฝ้าทรัพย์
dragonfly(n) แมลงปอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dragon Fliesแมลงปอ [การแพทย์]
Dragon fruitแก้วมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dragon Triangleสามเหลี่ยมมังกร [TU Subject Heading]
Dragonfliesแมลงปอ [TU Subject Heading]
Dragonsมังกร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dragon fruit(n) แก้วมังกร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dragonA dragon is a creature of fancy.
dragonI have always wanted to see a dragon, but dragons are not real creatures.
dragonSmall children often like books about dragons and other monsters.
dragonThe animal in the top left-hand corner is meant to be a dragon.
dragonThe dragonfly was skimming across the water.
dragonThe dragon is an imaginary creature.
dragonThe Giants had a close game with the Dragons last night.
dragonThere is a dragonfly on the ceiling.
dragonThere the spider waits for small insects like butterflies and dragonflies to be trapped.
dragonWhat's more our first battle is to defeat that dragon!
dragonWhich do you like better, the Giants or the Dragons?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มกรกุณฑล(n) dragon-shaped earrings, Count Unit: ข้าง, Thai Definition: เครื่องประดับหูมีรูปคล้ายมังกร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปอ(n) dragonfly, Syn. แมลงปอ, Example: เด็กๆ ทำ เครื่องบินหางดอกหญ้า โดยจับแมลงปอมาเด็ดหางออก แล้วเอาดอกหญ้าเสียบเข้าไปที่ก้น ปล่อยให้มันบินไปเป็นที่สนุกสนาน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศ์ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบและยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ 2 ข้างดูเต็มหัว ปีก 2 คู่ขนาดเท่าๆ กันหรือโตกว่ากันเล็กน้อย ลักษณะยาว บางใส มีเส้นปีกมากมาย อาจมีสีต่างๆ เช่น ส้ม เหลือง หรือน้ำเงิน
มังกร(n) dragon, Example: แม่ซื้อมังกรสำริดและโถธูปซ้ายขวา 2 ใบเป็นของฝาก, Thai Definition: สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีนมีเขา
แมลงปอ(n) dragonfly, Syn. ปอ, Example: แมลงปอสีสวยเกาะอยู่บนกิ่งไม้, Thai Definition: ชื่อแมลงหลายชนิดและหลายวงศ์ในอันดับ Odonata หัวและอกสั้นป้อม ส่วนท้องแคบและยาว หนวดสั้นเล็กมองคล้ายขน ตาโตใหญ่ 2 ข้างดูเต็มหัว ปีก 2 คู่ขนาดเท่าๆ กันหรือโตกว่ากันเล็กน้อย ลักษณะยาว บางใส มีเส้นปีกมากมาย อาจมีสีต่างๆ เช่น ส้ม เหลือง หรือน้ำเงิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูลฮาวาย[būn Hāwāi] (n, exp) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii
หงส์เหนือมังกร[hong neūa mangkøn] (n, exp) EN: swan over dragon
หงส์ร่อนมังกรรำ[hong rǿn mangkøn ram] (n, exp) EN: hovering phoenix, dancing dragon
แมลงปอ[malaēngpø] (n) EN: dragonfly  FR: libellule [f]
มะโรง[marøng] (n) EN: year of the Dragon
มังกร[mangkøn] (n) EN: dragon  FR: dragon [m]
มังกรทะเลใบไม้[mangkøn thalē bai mai] (n, exp) EN: Leafy Sea Dragon
มังกรทะเลใบหญ้า[mangkøn thalē bai yā] (n, exp) EN: Weedy Sea Dragon
มะโรง[marōng] (n) EN: year of the Dragon ; year of the Great Snake  FR: année du dragon [f]
ผีเสื้อหางมังกรขาว[phīseūa hāng mangkøn khāo] (n, exp) EN: White Dragontail

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAGON D R AE1 G AH0 N
DRAGONE D R AH0 G OW1 N
DRAGONS D R AE1 G AH0 N Z
DRAGON'S D R AE1 G AH0 N Z
DRAGONAIR D R AE1 G AH0 N EH2 R
DRAGONHEAD D R AE1 G AH0 N HH EH2 D
DRAGONHEART D R AE1 G AH0 N HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dragon (n) drˈægən (d r a1 g @ n)
dragons (n) drˈægənz (d r a1 g @ n z)
dragonfly (n) drˈægənflaɪ (d r a1 g @ n f l ai)
dragonflies (n) drˈægənflaɪz (d r a1 g @ n f l ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon; imperial; surname Long, #1,054 [Add to Longdo]
小龙[xiǎo lóng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragons, #16,755 [Add to Longdo]
龙舟[lóng zhōu, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄡ, / ] dragon boat; imperial boat, #21,935 [Add to Longdo]
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, ] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies, #31,744 [Add to Longdo]
舞龙[wǔ lóng, ㄨˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] dragon dance, #38,168 [Add to Longdo]
龙船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] Dragon boat (used at 端午, the Dragon boat festival), #58,046 [Add to Longdo]
[mā, ㄇㄚ, / ] dragonfly, #65,694 [Add to Longdo]
血竭[xuè jié, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, ] dragon's blood (bright red tree resin), #80,524 [Add to Longdo]
五月节[wǔ yuè jié, ㄨˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Dragon Boat Festival (the 5th day of the 5th lunar month), #199,518 [Add to Longdo]
[láng, ㄌㄤˊ, / ] dragonfly; mantis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drache {m} | Drachen {pl}dragon | dragons [Add to Longdo]
Drachenmuräne {f} (Enchelycore pardalis) [zool.]dragon eel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウロボロス[uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail) [Add to Longdo]
コモドドラゴン[komododoragon] (n) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
コモド大蜥蜴[コモドおおとかげ;コモドオオトカゲ, komodo ootokage ; komodoootokage] (n) (uk) (See コモドドラゴン) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
ドラクエ[dorakue] (n) (abbr) Dragon Quest (game) [Add to Longdo]
ドラゴン[doragon] (n) (See 竜) dragon (as depicted in Western myths); (P) [Add to Longdo]
ドラゴンボート[doragonbo-to] (n) dragon boat [Add to Longdo]
リーフィーシードラゴン;リーフィー・シー・ドラゴン[ri-fi-shi-doragon ; ri-fi-. shi-. doragon] (n) leafy sea dragon (Phycodurus eques) [Add to Longdo]
ワイヴァーン;ワイバーン;ワイヴァン[waiva-n ; waiba-n ; waivan] (n) wyvern (two-legged dragon); wivern [Add to Longdo]
塩辛蜻蛉[しおからとんぼ, shiokaratonbo] (n) variety of dragonfly [Add to Longdo]
応竜;応龍(oK)[おうりゅう, ouryuu] (n) Yinglong; dragon-like beast from Chinese mythology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dragon
   n 1: a creature of Teutonic mythology; usually represented as
      breathing fire and having a reptilian body and sometimes
      wings [syn: {dragon}, {firedrake}]
   2: a fiercely vigilant and unpleasant woman [syn: {dragon},
     {tartar}]
   3: a faint constellation twisting around the north celestial
     pole and lying between Ursa Major and Cepheus [syn: {Draco},
     {Dragon}]
   4: any of several small tropical Asian lizards capable of
     gliding by spreading winglike membranes on each side of the
     body [syn: {dragon}, {flying dragon}, {flying lizard}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top