ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draft

D R AE1 F T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draft-, *draft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draft(n) กระแสลม, Syn. wind, breath
draft(vt) เกณฑ์, See also: เกณฑ์ทหาร, Syn. conscript, levy
draft(n) เครื่องถ่ายเทอากาศ, See also: อุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศ
draft(n) ตั๋วแลกเงิน, See also: ดราฟท์, เช็ค
draft(vt) ทำพิมพ์เขียว, Syn. blueprint
draft(n) ภาพร่าง
draft(vt) ร่าง, Syn. plot, scheme
draft(n) เอกสารฉบับร่าง, See also: ฉบับร่าง, ร่างจดหมาย, แผนร่าง
drafty(sl) เบียร์
draft out(phrv) ร่าง (เอกสาร, ข้อความ, แผนการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
draft boardn. คณะกรรมการเกณฑ์ทหาร
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร
draftage(ดราฟ'เอจ) n. อายุถูกเกณฑ์ทหาร
draftee(ดราฟที') n. ทหารเกณฑ์, ม้าที่ใช้ลากของ
draftsman(ดราฟทฺซ'เมิน) n. คนร่าง,คนยกร่าง,คนร่างแบบ,ช่างสเก็ตช์ภาพ, See also: draftsmanship n. ดูdraftsman -pl. draftsmen, Syn. draughtsman
drafty(ดราฟ'ที) adj. มีลมโกรก,โปร่งลม., See also: draftily adv. draftiness n., Syn. draughty, windy, breezy, blowy
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
overdraft(โอ'เวอะดราฟทฺ) n. การเบิกเงินเกินบัญชี (O.D) ,กระแสลมเหนือเตาไฟ,การปล่อยลมมากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
draft(vt) ร่าง,ยกร่าง,เกณฑ์ทหาร,ดึง,ลาก
draftsman(n) คนยกร่าง,การสเก็ตภาพ,คนร่างหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
draftลมดูด, ลมเป่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
draftตราสารสั่งจ่ายเงิน (ที่ธนาคารเป็นผู้ออก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drafteeทหารเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drafting, billการยกร่างกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Draftดราฟต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Draftการเกณฑ์ทหาร [TU Subject Heading]
Drafteesทหารเกณฑ์ [TU Subject Heading]
drafting committee (style committee)คณะกรรมการยกร่าง [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draftAttached is the draft compilation.
draftDo you have the time to run over the draft of my speech, Ken?
draftDraft beer tastes especially good on a hot day.
draftHe had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.
draftHe is busy with the final draft.
draftHe made a draft of his speech.
draftHe was drafted into the army.
draftI am writing a draft of the speech.
draftI'd like to make some changes in the draft.
draftI glare resentfully at the crimson letter, is this the infamous red-paper draft notice?
draftI've made a first draft of my thesis.
draftKiddo! Two medium-size drafts here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่างสัญญา(n) draft contract, Example: นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ร่างสัญญาของโครงการนี้จะใช้เวลาภายในหนึ่งเดือนจะเสร็จเรียบร้อย, Count Unit: ฉบับ
ร่างสนธิสัญญา(n) draft treaty, Example: ร่างสนธิสัญญาฉบับนี้ถูกแก้ไขมาหลายครั้งหลายหนแล้ว, Count Unit: ฉบับ
ฉบับร่าง(n) draft, See also: early version, preliminary outline, Example: หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
ฉบับร่าง(adj) draft, See also: draught, Example: ที่ประชุมมีมติให้จัดทำกฎหมายฉบับร่างขึ้นมาก่อน แล้วจึงแก้ไขตามสมควรภายหลัง, Thai Definition: ที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
เกณฑ์ทหาร(v) conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai Definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร
ร่าง(n) draft, Syn. โครง, Example: กองกำกับการตำรวจจราจรเสนอร่างระเบียบการจราจรฉบับใหม่ เรื่องการห้ามจอดรถตลอดวันในถนนทุกสายของกรุงเทพ
ร่าง(v) draft, See also: sketch out, outline, draw up, formulate, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เขาร่างเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมครู, Thai Definition: ทำรูปโครงขึ้น เพื่อลอกคัด หรือแต่งภายหลัง
ร่างรัฐธรรมนูญ(n) draft of a constitution, See also: constitutional draft, Example: พรรคสามัคคีธรรมดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านและต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเปิดเผย, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เค้าโครงของรัฐธรรมนูญ
เกณฑ์หัด(n) levying troops for military training, See also: drafting people for armed forces training, recruit, Thai Definition: ทหารลูกหมู่เลกสมที่ให้หัดตามแบบทหารสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งจ่ายเงิน[baisangjāi ngoen] (n, exp) EN: bank draft ; draft
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[baisangjāi ngoen thanākhān] (n, exp) EN: banker's draft
บัตรหมาย[batmāi] (n, exp) EN: official order ; call-up orders ; draft papers
เบียร์สด[bīa sot] (n, exp) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer  FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
ฉบับร่าง[chabap rāng] (n, exp) EN: draft ; early version ; preliminary outline  FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ฉบับร่าง[chabap rāng] (adj) EN: draft ; draught
ช่างเขียนแบบ[chang khīenbaēp] (n, exp) EN: draughtsman ; draftsman  FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
เช็ค[chek] (n) EN: cheque ; check (Am) ; draft  FR: chèque [m]
ดราฟท์[drāp] (x) EN: draft
จดหมายร่าง[jotmāi rāng] (n, exp) EN: draft letter

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAFT D R AE1 F T
DRAFTS D R AE1 F T S
DRAFTY D R AE1 F T IY0
DRAFTEE D R AE1 F T IY1
DRAFTED D R AE1 F T IH0 D
DRAFT'S D R AE1 F T S
DRAFTER D R AE1 F T ER0
DRAFTEES D R AE1 F T IY1 Z
DRAFTERS D R AE1 F T ER0 Z
DRAFTING D R AE1 F T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draft (v) drˈaːft (d r aa1 f t)
drafts (v) drˈaːfts (d r aa1 f t s)
drafted (v) drˈaːftɪd (d r aa1 f t i d)
draftee (n) drˌaːftˈiː (d r aa2 f t ii1)
draftees (n) drˌaːftˈiːz (d r aa2 f t ii1 z)
drafting (v) drˈaːftɪŋ (d r aa1 f t i ng)
draftings (n) drˈaːftɪŋz (d r aa1 f t i ng z)
draftsman (n) drˈaːftsmən (d r aa1 f t s m @ n)
draftsmen (n) drˈaːftsmən (d r aa1 f t s m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
草案[cǎo àn, ㄘㄠˇ ㄢˋ, ] draft (legislation, proposal etc), #3,484 [Add to Longdo]
起草[qǐ cǎo, ㄑㄧˇ ㄘㄠˇ, ] draft (a bill); draw up (plans), #9,169 [Add to Longdo]
稿子[gǎo zi, ㄍㄠˇ ㄗ˙, 稿] draft of a document; script; manuscript; mental plan; precedent, #18,435 [Add to Longdo]
草稿[cǎo gǎo, ㄘㄠˇ ㄍㄠˇ, 稿] draft; outline; sketch, #30,478 [Add to Longdo]
稿纸[gǎo zhǐ, ㄍㄠˇ ㄓˇ, 稿 / 稿] draft paper, #52,359 [Add to Longdo]
票汇[piào huì, ㄆㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] draft remittance, #157,843 [Add to Longdo]
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls [Add to Longdo]
起造员[qǐ zào yuán, ㄑㄧˇ ㄗㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] draftsman; draughtsman [Add to Longdo]
里瓦几亚条约[Lǐ wǎ jī yà tiáo yuē, ㄌㄧˇ ㄨㄚˇ ㄐㄧ ㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] draft unequal treaty of Livadia (Crimea) of 1879 between Russia and Qing China, subsequently renogiated [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Draftmodus {m}draft mode [Add to Longdo]
Einberufungsbehörde {f} [mil.]draft board [Am.] [Add to Longdo]
Tiefgang {m} (eines Schiffes)draft [Am.]; draught (of a ship) [Add to Longdo]
Vertragsentwurf {m}draft agreement [Add to Longdo]
Wehrpass {m} [mil.]draft card [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバードラフト[o-ba-dorafuto] (n) overdraft; overdraught [Add to Longdo]
ドラフ[dorafu] (n) draft; draught [Add to Longdo]
ドラフト[dorafuto] (n) draft; draught; (P) [Add to Longdo]
ドラフトビール[dorafutobi-ru] (n) draft beer; draught beer [Add to Longdo]
ドラフトモード[dorafutomo-do] (n) {comp} draft mode [Add to Longdo]
[あん, an] (n,n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) [Add to Longdo]
案を立てる[あんをたてる, anwotateru] (exp,v1) to draft a proposal; to draught a proposal [Add to Longdo]
案文[あんぶん;あんもん, anbun ; anmon] (n) draft; draught [Add to Longdo]
為替[かわせ, kawase] (n) (1) money order; draft; (2) exchange (e.g. foreign); (P) [Add to Longdo]
為替手形[かわせてがた, kawasetegata] (n) draft; draught [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラフトモード[どらふともーど, dorafutomo-do] draft mode [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draft
   n 1: a document ordering the payment of money; drawn by one
      person or bank on another [syn: {draft}, {bill of
      exchange}, {order of payment}]
   2: a current of air (usually coming into a chimney or room or
     vehicle) [syn: {draft}, {draught}]
   3: a preliminary sketch of a design or picture [syn: {draft},
     {rough drawing}]
   4: a serving of drink (usually alcoholic) drawn from a keg;
     "they served beer on draft" [syn: {draft}, {draught},
     {potation}, {tipple}]
   5: any of the various versions in the development of a written
     work; "a preliminary draft"; "the final draft of the
     constitution" [syn: {draft}, {draft copy}]
   6: the depth of a vessel's keel below the surface (especially
     when loaded) [syn: {draft}, {draught}]
   7: a regulator for controlling the flow of air in a fireplace
   8: a dose of liquid medicine; "he took a sleeping draft" [syn:
     {draft}, {draught}]
   9: compulsory military service [syn: {conscription}, {muster},
     {draft}, {selective service}]
   10: a large and hurried swallow; "he finished it at a single
     gulp" [syn: {gulp}, {draft}, {draught}, {swig}]
   11: the act of moving a load by drawing or pulling [syn:
     {draft}, {draught}, {drawing}]
   v 1: draw up an outline or sketch for something; "draft a
      speech" [syn: {draft}, {outline}]
   2: engage somebody to enter the army [syn: {enlist}, {draft},
     {muster in}] [ant: {discharge}, {muster out}]
   3: make a blueprint of [syn: {blueprint}, {draft}, {draught}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top