ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

down

D AW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -down-, *down*
English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, See also: A. idealistic, unrealistic, Syn. practical
downplay(vt) แสดงหรืออธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแสร้งว่าไม่สำคัญหรือไม่แย่นัก เช่น Homeland Security officials downplay need for antiterrorist center.
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
gear down(vi) กางล้อ (เครื่องบิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
down(n) การลดต่ำลง
down(vt) ดื่มรวดเดียว, See also: รีบดื่ม, Syn. devour, gorge, bolt, Ant. nibble, snack on
down(vt) ทำให้ตกลงมา, Syn. drop, knock
down(adv) น้อยลง, See also: ลดลง
down(adv) ไปทางใต้, See also: ลงใต้
down(adv) ลงข้างล่าง, See also: ข้างล่าง, ด้านล่าง, ต่ำลง, Syn. downward, below, lower, Ant. upward
down(prep) ลงไปตาม, See also: ไปตามทาง
down(adj) หน้าเศร้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไ่ม่เบิกบาน, ซึมเศร้า
down(n) ขนอ่อน, See also: ขนละเอียด
down(n) ทุ่งหญ้าบนเนิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
down(ดาวนฺ) {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ข้างล่าง,อยู่ข้างล่าง,ลงข้างล่าง,ลง -Phr. (down and out ไม่มีเพื่อน,ไม่มีเงิน,ไม่มีอนาคต) n. การเคลื่อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทำให้) ลง, Syn. dejected, fell, descent
down paymentn. เงินมัดจำ
down-and-out(เดาน'อันเอาท) adj. สิ้นเนื้อประดาตัว
down-bow(ดาวน์'โบ) n. การดีดลง,การตีลง
down-paymentn. เงินมัดจำ
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
downcast(ดาว'คาสทฺ) adj. หดหู่ใจ,ตาละห้อย,คอตก n. การล้มลง,การฉิบหาย,ความหายนะ, Syn. despondent, Ant. joyful, merriful
downcomen. การลงต่ำ,การตกลงมา, Syn. comedown, humiliation
downcourtadv. ,adj. ไปยังด้านสนามของทีม
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
down(adj) ข้างล่าง,ต่ำ,ลงมา,กดลง
down(n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน
down(vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต่ำ
downcast(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,คอตก,ตาละห้อย
downfall(n) ความพินาศ,ความหายนะ,ความล่มจม,ความฉิบหาย,ความตกต่ำ,การตก
downhearted(adj) ท้อใจ,ท้อแท้,หดหู่,เศร้า
downpour(n) ฝนตกหนัก,ฝนห่าใหญ่
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
downright(adv) อย่างจริงจัง,อย่างแท้ๆ,ทีเดียว,อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
down paymentเงินที่ชำระราคาครั้งแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
down warpingการเกิดแผ่นดินแอ่นตัวลง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
downcuttingการกัดเซาะท้องธาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
downdraft carburetor; downdraught carburettorคาร์บูเรเตอร์แบบดูดลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
downflow radiatorหม้อน้ำไหลลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
downgradeลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downlink๑. เชื่อมโยงลง๒. การเชื่อมโยงลง๓. ข่ายการเชื่อมโยงลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downlink๑. เชื่อมโยงลง๒. การเชื่อมโยงลง๓. ข่ายการเชื่อมโยงลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
downloadบรรจุลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
downloadบรรจุลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downขัดข้อง, ใช้การไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Down paymentเงินเริ่มแรก [การบัญชี]
Down syndromeกลุ่มอาการดาวน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Down syndromeกลุ่มอาการดาวน์ [TU Subject Heading]
Down Syndromeดาวน์ซินโดรม,กลุ่มอาการดาวน์ [การแพทย์]
Down Timeระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล, ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเล, Example: ระยะเวลาที่การปฏิบัติงานในทะเลไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องมาจากสภาพอากาศผิดปรกติหรือจากสาเหตุอื่นๆ [ปิโตรเลี่ยม]
Down's Syndromeปัญญาอ่อนเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่,กลุ่มอาการของดาวน์ [การแพทย์]
Downdraughtการไหลลง [อุตุนิยมวิทยา]
Downloadดาวน์โหลด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Downloadดาวน์โหลด, Example:

คำว่า ดาวน์โหลด มีหลายความหมาย เช่น หมายถึง บรรจุลง การก๊อบปี้ การโอนย้ายข้อมูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากระบบที่ใหญ่สู่ระบบที่เล็กกว่า หรือบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อง ซึ่งโดยทั่วไป ดาวน์โหลดหมายถึงการรับไฟล์ และอัปโหลดหมายถึงการส่งไฟล์

ลักษณะการดาวน์โหลด มีหลากหลายมาก ทั้งเรื่องการศึกษาและความบันเทิง เช่น ดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลดเพลง ดาวน์โหลดหนัง หรือดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น ดาวน์โหลดริงโทน เป็นต้น

สำหรับในด้านห้องสมุด คำว่า ดาวน์โหลด ส่วนใหญ่หมายถึง การดาวน์โหลดบทความหรือเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) และ ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) โดยเฉพาะการดาวน์โหลดบทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ และ ฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวนครั้งในการดาวน์โหลด แสดงถึงสถิติการใช้ข้อมูล เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าที่สำคัญในการจัดหาหรือบอกรับได้อีกวิธีหนึ่ง ที่ห้องสมุดใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และรายงานผลการใช้ต่อผู้บริหาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
down the lineในอนาคต
downburst(n) กระแสลมแรงไหลลง, See also: microburst
downdraft(n) ลมกด
Downregulation and Upregulationคือกระบวนการที่เซลล์ลดจำนวนปริมาณของส่วนประกอบของในเซลล์เช่น RNA หรือโปรตีน เพื่อตอบกลับให้ตัวแปรภายนอก การเพิ่มขึ้นของส่วนประกอบเซลล์เรียกว่าการควบคุม
downturn(n) แนวโน้มที่ตกต่ำลง เช่นในกิจกรรมทางธุรกิจ
downwindตามทิศทางลม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downA ball is floating down the river.
downA big tear rolled down my cheek.
downA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
downA cultural heritage is handed down to posterity.
downA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
downA drunk man fell down the stairs.
downA fire broke out last night and three houses were burnt down.
downAfter a light swim I came up from the water and sat down on the poolside.
downAfter all, even salesmen are desperate to avoid being targeted for downsizing.
downAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
downAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
downAfter a while, the children settled down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดวงจู๋(v) have bad luck, See also: down on one's luck, Syn. ดวงตก, ชะตาตก, Ant. ดวงดี, ดวงขึ้น, Example: หมอดูทำนายว่าปีนี้เขาจะดวงจู๋ ทำให้เขารีบทำบุญยกใหญ่
ดาวน์ซินโดรม(n) Down's syndrome, Example: มารดาที่มีอายุมากขึ้นโอกาสมีบุตรเป็นดาวน์ซินโดรมก็จะเพิ่มขึ้น, Thai Definition: ความผิดปกติทางโครโมโซมที่ทำให้พัฒนาการทางสมองล่าช้า, Notes: (อังกฤษ)
ดาวน์ซินโดรม(n) Down's syndrome, Thai Definition: ความผิดปกติทางโครโมโซมที่ทำให้พัฒนาการทางสมองล่าช้า, Notes: (อังกฤษ)
ล่อง(adj) down (train), See also: southward, Example: ขบวนรถไฟขาล่องช้าไปสองชั่วโมง, Thai Definition: อาการที่แล่นไปตามทางจากเหนือลงใต้, Notes: (ปาก)
ม่อย(adj) downcast, See also: pale, Syn. สลด, Example: เขาถูกดุเสียหน้าม่อย, Thai Definition: ใช้เข้าคู่กับคำว่าหน้าเป็นหน้าม่อย หมายความว่า ก้มหน้า
ข้างล่าง(n) downstairs, Syn. ด้านล่าง, Example: การซ่อมแซมบ้านต้องเริ่มจากข้างล่างก่อน, Thai Definition: อยู่ในที่หรือฐานะต่ำกว่าสิ่งที่อ้างถึง, ถัดไปข้างใต้
คอตก(adv) crestfallenly, See also: downcastly, dejectedly, dispiritedly, discouragingly, Example: บรรณาธิการบริหารนั่งคอตกเหมือนคนหมดอาลัยตายอยาก, Thai Definition: อาการที่หัวงุบลงมาแสดงอาการผิดหวัง
เงินดาวน์(n) down payment, See also: part payment, deposit, Example: โฉมสมรวางเงินดาวน์บ้านใหม่ของเธอเมื่อวานนี้, Count Unit: งวด, Thai Definition: เงินสดที่ชำระล่วงหน้าครั้งแรกก่อนที่จะผ่อนส่งเป็นงวดๆ
ปุกปุย(adj) fluffy, See also: downy, shaggy, fuzzy, hairy, scrubby, Syn. ฟู, Example: กระต่ายตัวนี้มีขนปุกปุยน่ารักมาก
มือตก(v) downgrade, See also: go downhill, be unfortunate, fail, be on the decline, Syn. ดวงตก, โชคร้าย, Ant. มือขึ้น, Example: พักนี้เขามือตก ทำอะไรก็ไม่ดี ไม่สำเร็จสักอย่าง, Thai Definition: เสื่อมความสามารถลง, มีโชคร้ายในการพนัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[aen] (v) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag  FR: être recourbé
เอาลง[ao long] (v, exp) EN: put something down  FR: enlever
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
บรรจุไว้[banju wai] (v, exp) EN: download
บันทึก[bantheuk] (v) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute  FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบา...ลง[bao ... long] (v, exp) EN: turn … down
เบารถ[bao rot] (v) EN: slow down ; decelerate  FR: ralentir
เบาเสียงลง[bao sīeng long] (v, exp) EN: turn down the volume

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWN D AW1 N
DOWNE D AW1 N
DOWNY D AW1 N IY0
DOWNS D AW1 N Z
DOWNIE D AW1 N IY0
DOWNEY D AW1 N IY0
DOWN'S D AW1 N Z
DOWNED D AW1 N D
DOWNEN D AW1 N AH0 N
DOWNER D AW1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Down (n) dˈaun (d au1 n)
down (v) daun (d au n)
downs (v) dˈaunz (d au1 n z)
downy (j) dˈauniː (d au1 n ii)
downed (v) dˈaund (d au1 n d)
downing (v) dˈaunɪŋ (d au1 n i ng)
downbeat (n) dˈaunbiːt (d au1 n b ii t)
downcast (j) dˈaunkaːst (d au1 n k aa s t)
downfall (n) dˈaunfɔːl (d au1 n f oo l)
downhill (a) dˌaunhˈɪl (d au2 n h i1 l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
楼下[lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] downstairs, #5,522 [Add to Longdo]
向下[xiàng xià, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] down; downward, #7,707 [Add to Longdo]
以至于[yǐ zhì yú, ㄧˇ ㄓˋ ㄩˊ, ] down to; up to; to the extent that..., #9,395 [Add to Longdo]
以至[yǐ zhì, ㄧˇ ㄓˋ, ] down to; up to, #10,727 [Add to Longdo]
入微[rù wēi, ㄖㄨˋ ㄨㄟ, ] down to the smallest detail; thorough-going; fine and detailed, #11,760 [Add to Longdo]
低落[dī luò, ㄉㄧ ㄌㄨㄛˋ, ] downcast, #12,517 [Add to Longdo]
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, ] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot, #12,580 [Add to Longdo]
羽绒[yǔ róng, ㄩˇ ㄖㄨㄥˊ, / ] down (soft feathers), #15,530 [Add to Longdo]
没落[mò luò, ㄇㄛˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] downfall, #22,556 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtspfeil {m}down arrow [Add to Longdo]
Anzahlung {f} (bei Ratenzahlung)down payment [Add to Longdo]
Australien {n}; Neuseeland {n} | in Australien/Neuseeland lebendown under | to live down under [Add to Longdo]
Fallwind {m}down draught [Add to Longdo]
Flaum {m}down fluff [Add to Longdo]
Unterrohr {n}down tube [Add to Longdo]
Unterrohrschalthebel {m}down tube friction lever [Add to Longdo]
bis zum heutigen Tagdown to the present day [Add to Longdo]
druntendown there [Add to Longdo]
talabwärts {adj}down the valley [Add to Longdo]
Noch ist Polen nicht verloren.Down but not out. [Add to Longdo]
Downsyndrom {n} [med.]Down's syndrome; Down syndrome [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっかんべー;あかんべえ;あかんべ;あっかんべえ;あかんべい;アカンベー[akkanbe-; akanbee ; akanbe ; akkanbee ; akanbei ; akanbe-] (int,n,vs) facial gesture of pulling one's eyelid down and sticking out one's tongue [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
いかれる[ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うらぶれる[urabureru] (v1,vi) to get shabby; to go downhill; to go to seed; to go to the dogs [Add to Longdo]
えんこ[enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
おんり[onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle) [Add to Longdo]
お掛け下さい;おかけ下さい;御掛け下さい[おかけください, okakekudasai] (exp) (uk) (and many other meanings of 掛ける) please sit down; please have a seat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャットダウン[しゃっとだうん, shattodaun] shutdown (vs) [Add to Longdo]
スタック[すたっく, sutakku] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]
スローダウン[すろーだうん, suro-daun] slowdown [Add to Longdo]
ダウンサイジング[だうんさいじんぐ, daunsaijingu] downsizing [Add to Longdo]
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime [Add to Longdo]
ダウンラインロード[だうんらいんろーど, daunrainro-do] down-line loading [Add to Longdo]
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink [Add to Longdo]
ダウンロード[だうんろーど, daunro-do] down load [Add to Longdo]
ダウン時間[だうんじかん, daunjikan] down time [Add to Longdo]
トップダウン[とっぷだうん, toppudaun] top-down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 down
   adv 1: spatially or metaphorically from a higher to a lower
       level or position; "don't fall down"; "rode the lift up
       and skied down"; "prices plunged downward" [syn: {down},
       {downwards}, {downward}, {downwardly}] [ant: {up},
       {upward}, {upwardly}, {upwards}]
   2: away from a more central or a more northerly place; "was sent
     down to work at the regional office"; "worked down on the
     farm"; "came down for the wedding"; "flew down to Florida"
     [ant: {up}]
   3: paid in cash at time of purchase; "put ten dollars down on
     the necklace"
   4: from an earlier time; "the story was passed down from father
     to son"
   5: to a lower intensity; "he slowly phased down the light until
     the stage was completely black" [ant: {up}]
   6: in an inactive or inoperative state; "the factory went down
     during the strike"; "the computer went down again"
   adj 1: being or moving lower in position or less in some value;
       "lay face down"; "the moon is down"; "our team is down by
       a run"; "down by a pawn"; "the stock market is down
       today" [ant: {up}]
   2: extending or moving from a higher to a lower place; "the down
     staircase"; "the downward course of the stream" [syn:
     {down(a)}, {downward(a)}]
   3: becoming progressively lower; "the down trend in the real
     estate market"
   4: being put out by a strikeout; "two down in the bottom of the
     ninth"
   5: understood perfectly; "had his algebra problems down" [syn:
     {down}, {down pat(p)}, {mastered}]
   6: lower than previously; "the market is depressed"; "prices are
     down" [syn: {depressed}, {down(p)}]
   7: shut; "the shades were down"
   8: not functioning (temporarily or permanently); "we can't work
     because the computer is down"
   9: filled with melancholy and despondency ; "gloomy at the
     thought of what he had to face"; "gloomy predictions"; "a
     gloomy silence"; "took a grim view of the economy"; "the
     darkening mood"; "lonely and blue in a strange city";
     "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and
     resigned expression on her face"; "downcast after his
     defeat"; "feeling discouraged and downhearted" [syn:
     {gloomy}, {grim}, {blue}, {depressed}, {dispirited},
     {down(p)}, {downcast}, {downhearted}, {down in the mouth},
     {low}, {low-spirited}]
   n 1: soft fine feathers [syn: {down}, {down feather}]
   2: (American football) a complete play to advance the football;
     "you have four downs to gain ten yards"
   3: English physician who first described Down's syndrome
     (1828-1896) [syn: {Down}, {John L. H. Down}]
   4: (usually plural) a rolling treeless highland with little soil
   5: fine soft dense hair (as the fine short hair of cattle or
     deer or the wool of sheep or the undercoat of certain dogs)
     [syn: {down}, {pile}]
   v 1: drink down entirely; "He downed three martinis before
      dinner"; "She killed a bottle of brandy that night"; "They
      popped a few beer after work" [syn: {toss off}, {pop},
      {bolt down}, {belt down}, {pour down}, {down}, {drink
      down}, {kill}]
   2: eat immoderately; "Some people can down a pound of meat in
     the course of one meal" [syn: {devour}, {down}, {consume},
     {go through}]
   3: bring down or defeat (an opponent)
   4: shoot at and force to come down; "the enemy landed several of
     our aircraft" [syn: {down}, {shoot down}, {land}]
   5: cause to come or go down; "The policeman downed the heavily
     armed suspect"; "The mugger knocked down the old lady after
     she refused to hand over her wallet" [syn: {down}, {knock
     down}, {cut down}, {push down}, {pull down}]
   6: improve or perfect by pruning or polishing; "refine one's
     style of writing" [syn: {polish}, {refine}, {fine-tune},
     {down}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top