ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dormant

D AO1 R M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dormant-, *dormant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dormant(adj) ซึ่งหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว, See also: ซึ่งหยุดกิจกรรมชั่วคราว, Syn. inactive, potential, resting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dormant(ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ), See also: dormancy n. ดูdormant, Syn. quiet, inactive, static

English-Thai: Nontri Dictionary
dormant(adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dormantพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant bud; latent bud; resting budตางัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormant partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ใช่ตัวกระทำการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dormant volcanoภูเขาไฟสงบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dormantสภาพปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dormantMt. Asama is now dormant.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเมอ[lamoē] (v) EN: talk in one's sleep ; have a nightmare  FR: parler en dormant
ติดตาย[tittāi] (adj) EN: fixe ; dormant

CMU English Pronouncing Dictionary
DORMANT D AO1 R M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dormant (j) dˈɔːmənt (d oo1 m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛰虫[zhé chóng, ㄓㄜˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] dormant insect, #181,764 [Add to Longdo]
死账[sǐ zhàng, ㄙˇ ㄓㄤˋ, / ] dormant bank account [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruhezeit {f}dormant season [Add to Longdo]
Ruhezustand {m}dormant state; resting state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休火山[きゅうかざん, kyuukazan] (n) dormant volcano [Add to Longdo]
休眠[きゅうみん, kyuumin] (n,vs,adj-f) idle; dormant [Add to Longdo]
休眠芽[きゅうみんが, kyuuminga] (n) dormant bud; latent bud [Add to Longdo]
休眠期[きゅうみんき, kyuuminki] (n) dormant season [Add to Longdo]
茎茶;莖茶(oK)[くきちゃ, kukicha] (n) tea made from twigs pruned from the tea plant during its dormant season [Add to Longdo]
焼け山[やけやま, yakeyama] (n) burnt mountain; dormant volcano [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dormant
   adj 1: in a condition of biological rest or suspended animation;
       "dormant buds"; "a hibernating bear"; "torpid frogs"
       [syn: {dormant}, {hibernating(a)}, {torpid}]
   2: (of e.g. volcanos) not erupting and not extinct ; "a dormant
     volcano" [syn: {dormant}, {inactive}] [ant: {active}]
   3: lying with head on paws as if sleeping [syn: {dormant(ip)},
     {sleeping}]
   4: inactive but capable of becoming active; "her feelings of
     affection are dormant but easily awakened" [syn: {abeyant},
     {dormant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top