ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doorkeeper

D AO1 R K IY2 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doorkeeper-, *doorkeeper*
English-Thai: Nontri Dictionary
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doorkeeperTom Skeleton, the ancient stage doorkeeper, sat in his battered armchair, listening as the actors came up the stone stairs from their dressing rooms.

CMU English Pronouncing Dictionary
DOORKEEPER D AO1 R K IY2 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doorkeeper (n) dˈɔːkiːpər (d oo1 k ii p @ r)
doorkeepers (n) dˈɔːkiːpəz (d oo1 k ii p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
玄関番[げんかんばん, genkanban] (n) doorkeeper; janitor [Add to Longdo]
守衛[しゅえい, shuei] (n) security guard; doorkeeper; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doorkeeper
   n 1: an official stationed at the entrance of a courtroom or
      legislative chamber [syn: {usher}, {doorkeeper}]
   2: the lowest of the minor Holy Orders in the unreformed Western
     Church but now suppressed by the Roman Catholic Church [syn:
     {doorkeeper}, {ostiary}, {ostiarius}]
   3: someone who guards an entrance [syn: {doorkeeper}, {doorman},
     {door guard}, {hall porter}, {porter}, {gatekeeper},
     {ostiary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top