ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doom

D UW1 M   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doom-, *doom*
Possible hiragana form: どおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doom[VT] กำหนด, See also: ตัดสิน, ชี้ชะตา, Syn. condemn
doom[N] คำพิพากษา, See also: คำตัดสิน, Syn. condemnation, judgement
doom[N] เคราะห์ร้าย, See also: เคราะห์กรรม, ความหายนะ, ชะตากรรม, ความตาย, Syn. fate, destiny
doomed[ADJ] ซึ่งถูกกำหนดไว้, See also: ซึ่งถูกตัดสินไว้
doom to[PHRV] (ชะตา) กำหนดให้, See also: ตัดสินให้, พิพากษาให้, Syn. foredoom to, sentence to
doomday[N] วันตัดสินโลก, See also: วันสิ้นโลก, Syn. Judgement Day, Armageddon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย,วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday,Judgment Day
crack of doomn. วันโลกาวินาศ. สัญญาณของวันโลกาวินาศ
foredoom(ฟอร์ดูม') vt. ถูกลิขิตล่วงหน้า,ถูกกำหนดล่วงหน้า,ถูกกำหนดวาระสุดท้ายล่วงหน้า. n. วาระสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
doom(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ลงโทษ,ชี้ชะตา
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
foredoom(vt) ชี้ชะตา,ลิขิตไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Prophecies of doom are never in short supply, especially when winter comes.คำพยากรณ์ลงโทษ ไม่เคยขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูหนาวมาเยือน Eastwatch (2017)
The Doom consumed it all alike, and neither of them turned."หายนะกลืนทุกสิ่งเช่นเดียวกัน และไม่มีอันใดย้อนกลับ Kill the Boy (2015)
The Doom still rules Valyria.หายนะยังครองวาลีเรีย Kill the Boy (2015)
Doom now on Dendi.Doom ใส่ Dendi แล้ว Free to Play (2014)
Doom there as well!Doom ตรงนั้นอีกเหมือนกัน! BKB ของทั้งคู่หมดแล้ว! Free to Play (2014)
No one's made a Valyrian steel sword since the Doom of Valyria.ไม่มีใครตีดาบวาลีเรียนเลยนี่ ตั้งแต่วาลีเรียวินาศ Two Swords (2014)
Today we honour the deathwatch beetle that is the doom of our society, and in time, one feels certain, our entire species.ทุกวันนี้เราปล่อยให้ระเบิดเวลานี่ กลายเป็นจุดจบของสังคมของเรา เเละในเวลาเดียวกัน บางความรู้สึก ในสปีชีย์อย่างพวกเราทุกคน The Sign of Three (2014)
We call 'em "cows." Grab yours, so at least the ride into doom will be a soft one on your backside.เราเรียกมันว่า วัว ไปคว้าของเจ้าซะ อย่างน้อยการขี่ไปสู่ความตายควรจะเป็นอันที่นุ่มๆ สำหรับก้นของเจ้า Manhattan (2013)
To doom a plan to failure, and the perpetrator along with it.เพื่อลงโทษที่แผนล้มเหลว แล้วคนทำผิด ก็มาพร้อมกับมัน Sabotage (2013)
I see impending doom hasn't affected your sense of humour.เรื่องพวกนี้ไม่ส่งผล กับอารมณ์ขันเธอนะ There's Bo Place Like Home (2013)
Temple of Doom guy.วิหารแห่งกรรม ผมเคยอ่านงานของเขา The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Your doom is near.ชะตากรรมของท่านใกล้เข้ามาแล้ว The Drawing of the Dark (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doomHe was doomed to life-long poverty.
doomHis doom is sealed.
doomI wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.
doomThe enterprise was doomed to failure.
doomThe plan was doomed to failure from the start.
doomThose gloom and doom economists aren't worth their salt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วาระสุดท้าย[N] doom, Example: เขาเข้าวัดสงบจิตใจเพราะรู้ว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงแล้ว, Thai definition: เวลาสิ้นสุดของการมีวิตอยู่หรือการคงอยู่
โลกาวินาศ[ADJ] doomsday, See also: judgement day, Syn. โลกาพินาศ, Ant. อธิบดี, Example: วันโลกาวินาศมาถึงโลกจะถูกทำลายหมด จะไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่, Thai definition: สูญสิ้นความเจริญ สวัสดิมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลิงกัลป์[n.] (phloēngkan) EN: holocaust on doomsday   
วันประลัยโลก[n. exp.] (wan pralai lōk) EN: doomsday   FR: jour du jugement [m] ; fin des temps [f]
วาระ[n.] (wāra) EN: destiny ; doom ; death   FR: destin [m] ; perte [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOOM    D UW1 M
DOOMS    D UW1 M Z
DOOMED    D UW1 M D
DOOMING    D UW1 M IH0 NG
DOOMSDAY    D UW1 M Z D EY2
DOOMSAYER    D UW2 M S EY1 ER0
DOOMSAYERS    D UW2 M S EY1 ER0 Z
DOOMSAYING    D UW2 M S EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doom    (v) dˈuːm (d uu1 m)
dooms    (v) dˈuːmz (d uu1 m z)
doomed    (v) dˈuːmd (d uu1 m d)
dooming    (v) dˈuːmɪŋ (d uu1 m i ng)
Doomsday    (n) dˈuːmzdɛɪ (d uu1 m z d ei)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
末日[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] doomsday; Judgment day (in Christian mythology), #13,258 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドームズデー[, do-muzude-] (n) doomsday; domesday [Add to Longdo]
ドゥーム[, dou-mu] (n) doom [Add to Longdo]
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine [Add to Longdo]
金輪際[こんりんざい, konrinzai] (adv,n) the deepest bottom of the earth; never; not ... at all; on no account; for all the world; till doomsday [Add to Longdo]
上がったり[あがったり, agattari] (exp) (See 上がる・あがる・13) doomed; in a bad state; poor (e.g. business); (P) [Add to Longdo]
尽未来際[じんみらいさい;じんみらいざい, jinmiraisai ; jinmiraizai] (n-adv,n) to the end of time; to the crack of doom; for ever and ever [Add to Longdo]
悲運[ひうん, hiun] (n) sad fate; tragic doom; ill fate [Add to Longdo]
飛んで火に入る夏の虫[とんでひにいるなつのむし, tondehiniirunatsunomushi] (exp) (id) rushing to one's doom; (like a) moth flying into the flame [Add to Longdo]
百年目[ひゃくねんめ, hyakunenme] (n) the hundredth year; doomed [Add to Longdo]
命運[めいうん, meiun] (n) fate; doom; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドゥーム[どうーむ, dou-mu] Doom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doom
   n 1: an unpleasant or disastrous destiny; "everyone was aware of
      the approaching doom but was helpless to avoid it"; "that's
      unfortunate but it isn't the end of the world" [syn:
      {doom}, {doomsday}, {day of reckoning}, {end of the world}]
   v 1: decree or designate beforehand; "She was destined to become
      a great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom},
      {designate}]
   2: pronounce a sentence on (somebody) in a court of law; "He was
     condemned to ten years in prison" [syn: {sentence},
     {condemn}, {doom}]
   3: make certain of the failure or destruction of; "This decision
     will doom me to lose my position"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top