ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

donation

D OW0 N EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donation-, *donation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donation(n) การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donationCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
donationDonations to philanthropic programs are tax-exempt.
donationFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
donationOK, here's the donation ... 10 yen each. Here you go, Mihane.
donationThank you very much for your generous donation.
donationThis organization relies entirely on voluntary donations.
donationVolunteers collected donations for the benefit of the handicapped.
donationYou may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินบริจาค(n) donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai Definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
เงินบริจาค[ngoen børijāk] (n) EN: donation ; gift ; contribution  FR: donation [f]
เรี่ยไร[rīarai] (v) EN: collect donations ; pass round the hat  FR: quêter ; collecter
สมทบทุน[somthop thun] (v, exp) EN: join donating ; participate in donation
ทำขวัญ[thamkhwan] (n) EN: gift ; offering ; donation
ทาน[thān] (n) EN: alms ; gift ; donation ; charity  FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DONATION D OW0 N EY1 SH AH0 N
DONATIONS D OW0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donation (n) dˈounˈɛɪʃən (d ou1 n ei1 sh @ n)
donations (n) dˈounˈɛɪʃənz (d ou1 n ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
寄付[きふ, kifu] TH: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั  EN: donation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachspende {f}donation in kind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドネーション[done-shon] (n) {comp} donation [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
寄金[ききん, kikin] (n) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄進[きしん, kishin] (n,vs) contribution; donation (to a temple, etc.) [Add to Longdo]
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n,vs) donation; presentation; gift; (P) [Add to Longdo]
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n,vs) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄付を請う[きふをこう, kifuwokou] (exp,v5u) to solicit donations [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付金を募る;寄附金を募る[きふきんをつのる, kifukinwotsunoru] (exp,v5r) to make an appeal for contributions; to collect donations [Add to Longdo]
寄付行為[きふこうい, kifukoui] (n) act of endowment or donation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 donation
   n 1: a voluntary gift (as of money or service or ideas) made to
      some worthwhile cause [syn: {contribution}, {donation}]
   2: act of giving in common with others for a common purpose
     especially to a charity [syn: {contribution}, {donation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top