ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dominion

D AH0 M IH1 N Y AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dominion-, *dominion*
Possible hiragana form: どみにおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dominion(n) การควบคุม, See also: การปกครอง, อำนาจปกครอง, Syn. authority, control, power, rule, Ant. anarchy, bondage
dominion(n) อาณาจักรปกครอง, See also: ดินแดนที่ครอบครอง, Syn. possession, empire, kingdom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dominion(ดะมิน'เยิน) n. อำนาจการปกครอง,การปกครอง,การครอบงำ, Syn. authority, government

English-Thai: Nontri Dictionary
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dominion๑. ประเทศในเครือจักรภพ (อังกฤษ)๒. อาณาจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominion๑. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ (ก. แพ่ง)๒. การมีอธิปไตยเหนือ (ดินแดนประเทศอื่น) (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Dominionsประเทศในเครือจักรภพ (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dominion(รัฐศาสตร์) รัฐอธิราช เป็นประเทศเอกราชซึ่งยอมรับกษัตริย์สหราชอาณาจักรเป็นประมุขแห่งรัฐ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dominionDoes mankind have dominion over animals and birds?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักรวรรดิ(n) empire, See also: dominion, Example: อินเดียเป็นเสมือนเพชรยอดมงกุฎของจักรวรรดิอังกฤษ, Thai Definition: รัฐหรือสหภาพของรัฐต่างๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข, อาณาเขตหรืออาณาจักรที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยการปกครองอันเดียวกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom  FR: royaume [m] ; empire [m]
ประเทศราช[prathētsarāt] (n) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate  FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMINION D AH0 M IH1 N Y AH0 N
DOMINION'S D AH0 M IH1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dominion (n) dˈəmˈɪnɪəʳn (d @1 m i1 n i@ n)
dominions (n) dˈəmˈɪnɪəʳnz (d @1 m i1 n i@ n z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] TH: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง  EN: dominion

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミニオン[dominion] (n) dominion [Add to Longdo]
自治領[じちりょう, jichiryou] (n) self-governing dominion [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P) [Add to Longdo]
所有権[しょゆうけん, shoyuuken] (n) ownership; dominion; ownership rights; proprietorship; property rights; (P) [Add to Longdo]
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion [Add to Longdo]
領地[りょうち, ryouchi] (n,adj-no) territory; dominion; grounds (e.g. school); (P) [Add to Longdo]
領土[りょうど, ryoudo] (n,adj-no) dominion; territory; possession; (P) [Add to Longdo]
領分[りょうぶん, ryoubun] (n) territory; domain; dominion; possession; sphere of action [Add to Longdo]
領有権[りょうゆうけん, ryouyuuken] (n) territorial right; dominion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dominion
   n 1: dominance or power through legal authority; "France held
      undisputed dominion over vast areas of Africa"; "the rule
      of Caesar" [syn: {dominion}, {rule}]
   2: a region marked off for administrative or other purposes
     [syn: {district}, {territory}, {territorial dominion},
     {dominion}]
   3: one of the self-governing nations in the British Commonwealth

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top