ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

domesticate

D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domesticate-, *domesticate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง, See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ, Syn. tame, breed, train

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม

English-Thai: Nontri Dictionary
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domesticateCats were domesticated by the Egyptians.
domesticateIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
domesticateIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื่อง(v) be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง
เชื่อง(adj) tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือก[cheūak] (n) EN: [classifier : domesticated elephants]  FR: [classificateur : éléphants domestiques]
เชื่อง[cheūang] (x) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle  FR: apprivoisé ; domestiqué
เลี้ยงสัตว์[līeng sat] (v, exp) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet  FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMESTICATE D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T
DOMESTICATED D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T AH0 D
DOMESTICATES D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domesticate (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪt (d @1 m e1 s t i k ei t)
domesticated (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪtɪd (d @1 m e1 s t i k ei t i d)
domesticates (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪts (d @1 m e1 s t i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock, #15,713 [Add to Longdo]
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] domesticated animal products, #28,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家蚕[かさん, kasan] (n) (See 野蚕) domesticated silkworm [Add to Longdo]
家猫[いえねこ;イエネコ, ieneko ; ieneko] (n) domesticated cat [Add to Longdo]
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P) [Add to Longdo]
飼いならす;飼い慣らす;飼い馴らす[かいならす, kainarasu] (v5s,vt) to tame (e.g. animal); to domesticate [Add to Longdo]
猪;豬;豕[い, i] (n) (arch) hog (esp. a wild boar, but also including the domesticated pig) [Add to Longdo]
馴らす[ならす, narasu] (v5s,vt) to domesticate; to tame [Add to Longdo]
馴れた[なれた, nareta] (adj-f) domesticated; tame [Add to Longdo]
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domesticate
   v 1: adapt (a wild plant or unclaimed land) to the environment;
      "domesticate oats"; "tame the soil" [syn: {domesticate},
      {cultivate}, {naturalize}, {naturalise}, {tame}]
   2: overcome the wildness of; make docile and tractable; "He
     tames lions for the circus"; "reclaim falcons" [syn:
     {domesticate}, {domesticize}, {domesticise}, {reclaim},
     {tame}]
   3: make fit for cultivation, domestic life, and service to
     humans; "The horse was domesticated a long time ago"; "The
     wolf was tamed and evolved into the house dog" [syn:
     {domesticate}, {tame}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top