ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

domestic

D AH0 M EH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domestic-, *domestic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domestic(adj) เกี่ยวกับบ้าน, See also: เกี่ยวกับครอบครัว, Syn. heart-loving
domestic(adj) เชื่อง, Syn. tame, Ant. wild, untamed
domestic(n) ผู้ช่วยทำงานบ้าน, See also: คนรับใช้, Syn. servant, household
domestic(adj) ภายในประเทศ, See also: เกี่ยวกับท้องถิ่น, พื้นบ้าน, Syn. native, not foreign, indigenous, Ant. foreign, imported
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง, See also: ทำให้เชื่อฟัง, ฝึกให้เชื่อ, Syn. tame, breed, train
domesticity(n) ความเป็นอยู่ภายในบ้านและครอบครัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domestic(ดะเมส'ทิค) adj. เกี่ยวกับบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว ในบ้าน,เชื่อง,เกี่ยวกับประเทศของตน,ซึ่งพบในหรือผลิตภายในประเทศ, Syn. domesticated, family, endemic, indigenous
domestic animaln. สัตว์เลี้ยง
domestic fowlเป็ดไก่
domestic sciencen. เคหศาสตร์, Syn. home economics
domesticate(ดะเมส'ทะเคท) vt. ทำให้ชอบอยู่ในบ้าน,ทำให้เป็นขนบธรรมเนียม, ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน, See also: domesticable adj. ดูdomesticate domestication n. ดูdomesticate domesticative adj. ดูdomesticate domesticator n. ดูdomesticate คำที่มีความหม
domesticity(โดเมสทิส'ซิที) n. ภาวะที่เกี่ยวกับบ้าน,ภาวะครอบครัว,เรื่องในบ้าน,งานในบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic billตั๋วแลกเงินในประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic comedyสุขนาฏกรรมครอบครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic companyบริษัทภายในประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic courtศาลแห่งท้องที่ (ที่คู่ความมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic premisesบริเวณเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic productผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic product, gross (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domestic refrigerator; household refrigeratorตู้เย็นในบ้าน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic relationsความสัมพันธ์ภายในครอบครัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Domestic consumptionการบริโภคในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic economic assistanceการช่วยเหลือเศรษฐกิจในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Garbageขยะครัว, ขยะชุมชน, Example: ขยะที่ได้มาจากอาคารบ้านเรือน ส่วนใหญ่เป็นเศษอาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Domestic marketตลาดในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Domestic Refuseขยะชุมชน [สิ่งแวดล้อม]
Domestic relationsกฎหมายครอบครัว [TU Subject Heading]
Domestic relations (Islamic law)กฎหมายครอบครัว (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Domestic relations courtsศาลครอบครัว [TU Subject Heading]
Domestic resourceทรัพยากรในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
domestic(adj) ที่แต่เดิมเป็นของป่าแต่นำมาเพาะเลี้ยง
domestic law(n) กฎหมายภายใน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domesticA housewife has many domestic duties.
domesticA wife's activities are confined to domestic matter.
domesticCats were domesticated by the Egyptians.
domesticCompetition in the domestic market is cutthroat.
domesticDo you have a cheap flight ticket on a domestic line?
domesticEveryone has domestic troubles from time to time.
domesticFEN does not carry domestic news.
domesticHaving said 'domestic wine', anything bottled domestically is deemed to be domestic wine.
domesticHe is afraid his wife is not very domestic.
domesticIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
domesticIn order to live happily and healthily with parakeets or parrots (you should) think about the behavioral science of domesticated birds and of pet loss.
domesticI prefer to buy domestic rather than foreign products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้(n) servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย
สัตว์เลี้ยง(n) domestic animal
ในประเทศ(adj) domestic, See also: local, in the country, Ant. นอกประเทศ, ต่างประเทศ, Example: เอเอ็นเอเป็นสายการบินในประเทศของญี่ปุ่น, Thai Definition: เกี่ยวกับภายในประเทศ
ไก่บ้าน(n) domestic fowl, Example: ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไก่บ้านจะมีราคาแพงที่สุด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ไก่ที่เลี้ยงไว้ตามบ้าน
สัตว์เลี้ยง(n) pet, See also: domestic animal, Example: นกแก้วมักเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและหัดพูดได้ง่าย
ข่าวในประเทศ(n) local news, See also: domestic news, Example: ข่าวในประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากมาย, Thai Definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเกิดใหม่และเป็นที่น่าสนใจซึ่งเกิดขึ้นภายในประเทศ
คหกรรมศาสตร์(n) domestic science, See also: home economics, Thai Definition: วิชาว่าด้วยศิลปะและศาสตร์ของการครองเรือน รวมวิชาต่างๆ ไว้หลายด้าน เช่น วิชาอาหารและโภชนาการ
ปศุสัตว์(n) domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
เชื่อง(v) be tame, See also: domesticate, be gentle, be docile, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: เสือตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านและคลุกคลีกับคนจนเชื่อง
เชื่อง(adj) tame, See also: domesticated, docile, gentle, Syn. ว่าง่าย, สิ้นฤทธิ์, สิ้นพยศ, Ant. พยศ, Example: มันเป็นควายเชื่องแสนเชื่องยอมให้เด็กขี่หลังข้ามคลอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือก[cheūak] (n) EN: [classifier : domesticated elephants]  FR: [classificateur : éléphants domestiques]
เชื่อง[cheūang] (x) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle  FR: apprivoisé ; domestiqué
ไก่บ้าน[kai bān] (n, exp) EN: domestic fowl  FR: volaille [f]
กายวิภาคศาสตร์สัตว์เลี้ยง[kāiyawiphāksāt sat liēng] (n, exp) EN: anatomy of domestic animals
การบริโภคภายในประเทศ[kān børiphōk phāinai prathēt] (n, exp) EN: local consumption ; domestic consumption  FR: consommation intérieure [f]
การค้าภายในประเทศ[kānkhā phāinai prathēt] (n, exp) EN: domestic trade
การเลี้ยงสัตว์[kān līeng sat] (n, exp) FR: élevage [m] ; domestication [f]
ข่าวในประเทศ[khāo nai prathēt] (n, exp) EN: local news ; domestic news  FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
ความรุนแรงภายในครอบครัว[khwām runraēng phāinai khrøpkhrūa] (n, exp) EN: domestic abuse  FR: violences conjugales [fpl]
เลี้ยงสัตว์[līeng sat] (v, exp) EN: raise animals ; domesticate animals ; raise a pet  FR: faire de l'élevage ; élever des animaux ; domestiquer un animal

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMESTIC D AH0 M EH1 S T IH0 K
DOMESTICS D AH0 M EH1 S T IH0 K S
DOMESTICATE D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T
DOMESTICITY D OW2 M EH2 S T IH1 S AH0 T IY0
DOMESTICALLY D AH0 M EH1 S T IH0 K L IY0
DOMESTICATED D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T AH0 D
DOMESTICATES D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T S
DOMESTICATING D AH0 M EH1 S T AH0 K EY2 T IH0 NG
DOMESTICATION D AH0 M EH2 S T AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domestic (j) dˈəmˈɛstɪk (d @1 m e1 s t i k)
domesticate (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪt (d @1 m e1 s t i k ei t)
domesticity (n) dˌɒmɛstˈɪsɪtiː (d o2 m e s t i1 s i t ii)
domestically (a) dˈəmˈɛstɪkliː (d @1 m e1 s t i k l ii)
domesticated (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪtɪd (d @1 m e1 s t i k ei t i d)
domesticates (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪts (d @1 m e1 s t i k ei t s)
domesticating (v) dˈəmˈɛstɪkɛɪtɪŋ (d @1 m e1 s t i k ei t i ng)
domestication (n) dˈəmˌɛstɪkˈɛɪʃən (d @1 m e2 s t i k ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国内[guó nèi, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ, / ] domestic; internal (to a country); civil, #444 [Add to Longdo]
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, / ] domestic and international; at home and abroad, #3,489 [Add to Longdo]
畜生[chù sheng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ˙, ] domestic animal, #14,153 [Add to Longdo]
牲畜[shēng chù, ㄕㄥ ㄔㄨˋ, ] domesticated animals; livestock, #15,713 [Add to Longdo]
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] domestic electric appliance, #19,281 [Add to Longdo]
家畜[jiā chù, ㄐㄧㄚ ㄔㄨˋ, ] domestic animal; livestock; cattle, #21,953 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] domestic animal, #25,604 [Add to Longdo]
畜产品[xù chǎn pǐn, ㄒㄩˋ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] domesticated animal products, #28,632 [Add to Longdo]
家养[jiā yǎng, ㄐㄧㄚ ㄧㄤˇ, / ] domestic (animals); home reared, #29,503 [Add to Longdo]
畜类[chù lèi, ㄔㄨˋ ㄌㄟˋ, / ] domestic animal, #95,959 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binnenhandel {m}domestic trade [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}domestic market [Add to Longdo]
Ehestreit {m}domestic quarrel [Add to Longdo]
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row [Add to Longdo]
Familienglück {n}domestic happiness [Add to Longdo]
Gebrauchsgeschirr {n}domestic ware; tableware [Add to Longdo]
Hausbrand {m}domestic fuel [Add to Longdo]
Haushaltskeramik {f}domestic pots [Add to Longdo]
Haushaltungslehre {f}domestic apprenticeship [Add to Longdo]
Haushaltungsschule {f}domestic science school [Add to Longdo]
Haushuhn {n} [ornith.]Domestic fowl [Add to Longdo]
Hausschwein {n}domestic pig [Add to Longdo]
Haustier {n} | Haustiere {pl}domestic animal; pet animal; pet | pets [Add to Longdo]
Hauswasserpumpe {f}domestic water pump [Add to Longdo]
Hauswasserwerk {n}domestic waterworks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
ドメス;ドメ[domesu ; dome] (n) (abbr) domestic [Add to Longdo]
ドメスチック[domesuchikku] (adj-na,n) domestic [Add to Longdo]
ドメスチックサイエンス[domesuchikkusaiensu] (n) domestic science [Add to Longdo]
ドメスティック[domesuteikku] (n,adj-no) domestic [Add to Longdo]
ドメスティックバイオレンス[domesuteikkubaiorensu] (n) domestic violence [Add to Longdo]
一般廃棄物[いっぱんはいきぶつ, ippanhaikibutsu] (n) domestic waste; general waste; non-industrial waste [Add to Longdo]
家鴨;鶩[あひる, ahiru] (n) domestic duck [Add to Longdo]
家禽類[かきんるい, kakinrui] (n) domestic poultry [Add to Longdo]
家犬[いえいぬ, ieinu] (n) domestic dog (carnivore, Canis (lupus) familiaris) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domestic
   adj 1: of concern to or concerning the internal affairs of a
       nation; "domestic issues such as tax rate and highway
       construction" [ant: {foreign}]
   2: of or relating to the home; "domestic servant"; "domestic
     science"
   3: of or involving the home or family; "domestic worries";
     "domestic happiness"; "they share the domestic chores";
     "everything sounded very peaceful and domestic"; "an author
     of blood-and-thunder novels yet quite domestic in his taste"
     [ant: {undomestic}]
   4: converted or adapted to domestic use; "domestic animals";
     "domesticated plants like maize" [syn: {domestic},
     {domesticated}]
   5: produced in a particular country; "domestic wine"; "domestic
     oil"
   n 1: a servant who is paid to perform menial tasks around the
      household [syn: {domestic}, {domestic help}, {house
      servant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top