ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

domain

D OW0 M EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domain-, *domain*
Possible hiragana form: どまいん
English-Thai: Longdo Dictionary
domain(n) (คณิต.) ขอบเขตกำเนิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
domain(n) ขอบเขตของความรู้ ความคิด ความสนใจ, Syn. sphere, area, territory
domain(n) อาณาเขต, See also: อาณาจักร, เขตแดน, Syn. estate, land, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal, domainial adj., Syn. discipline
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
domainเขต, โดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domain๑. อาณาเขต๒. ทรัพย์สมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domain๑. กรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน, ที่ดินในกรรมสิทธิ์ (ก. แพ่ง)๒. แดนแห่งอำนาจ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domainเขต, โดเมน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domainโดเมน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
domain nameชื่อเขต, ชื่อโดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domain nameชื่อเขต, ชื่อโดเมน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domain name addressที่อยู่โดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domain name addressที่อยู่โดเมน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domain name server (DNS)เครื่องบริการชื่อโดเมน (ดีเอ็นเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domainส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
domain (of relation)โดเมน (ของความสัมพันธ์), เซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับของความสัมพันธ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Domain nameชื่อโดเมน, Example: Domain Name หมายถึง ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้แทนการเรียกหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) เช่น หมายเลข IP Address 203.146.15.9 แทนที่ด้วยชื่อโดเมน moe.go.th เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากการจดจำหมายเลข IP ถึง 16 หลัก ทำให้ยุ่งยาก และไม่สามารถจำได้เวลาท่องไปในระบบอินเทอร์เน็ต จึงนำชื่อที่เป็นตัวอักษรมาใช้แทน ซึ่งมักจะเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึง หน่วยงาน วัตถุประสงค์ เนื้อหา หรือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีชื่อโดเมนเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การตั้งชื่อโดเมนควรสื่อถึงความหมายของเว็บไซต์นั้นให้มากที่สุด เนื่องจากมีผลต่อการค้นหาบนอินเทอร์เน็ต

อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมน ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายขีด (-) คั่นด้วยเครื่องหมาย " . " โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A - Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน เช่น abebooks.com เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

domain name system (DNS)ระบบชื่อโดเมน, ระบบแปลงเลขที่อยู่ไอพีให้เป็นชื่อโดเมนที่อยู่ในรูปของชื่อย่อภาษาอังกฤษหลายส่วนคั่นด้วยเครื่องหมายจุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
domain name(n) ชื่อกรรมสิทธิ์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
domainA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
domainToday's class continues with inequalities. Like yesterday try to display the domains in x and y.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom  FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world  FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[ānājak witthayāsāt] (n, exp) EN: domain of science ; field of science  FR: domaine de la science [m]
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
โดเมนเนม[dōmēn-nēm] (n, exp) EN: domain name  FR: nom de domaine [m]
การโอนย้ายโดเมนเนม[kān ōnyāi dōmēn-nēm] (n, exp) EN: domain name transfer   FR: transfert de nom de domaine [m]
แขนง[khanaēng] (n) EN: field  FR: branche [f] ; domaine [m]
เขต[khēt] (n) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.)  FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; abords [mpl]
เขตป่า[khēt pā] (n, exp) EN: forest area ; forest zone  FR: domaine forestier [m]
ขอบข่าย[khøpkhāi] (n) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit  FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOMAIN D OW0 M EY1 N
DOMAINE D OW0 M EY1 N
DOMAINS D OW0 M EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
domain (n) dˈoumˈɛɪn (d ou1 m ei1 n)
domains (n) dˈoumˈɛɪnz (d ou1 m ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, / ] domain; sphere; field; territory; area, #950 [Add to Longdo]
域名[yù míng, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, ] domain name, #9,700 [Add to Longdo]
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, / ] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth, #12,868 [Add to Longdo]
版图[bǎn tú, ㄅㄢˇ ㄊㄨˊ, / ] domain; territory, #20,766 [Add to Longdo]
定义域[dìng yì yù, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ ㄩˋ, / ] domain (math.), #103,357 [Add to Longdo]
域名服务器[yù míng fú wù qì, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] domain name server [Add to Longdo]
域名注册[yù míng zhù cè, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] domain name registration [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Domain Name SystemDNS : Domain Name System [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System [Add to Longdo]
アカウントドメイン[akauntodomein] (n) {comp} account domain [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] (n) {comp} global network addressing domain [Add to Longdo]
サブドメイン[sabudomein] (n) {comp} subdomain [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] (n) {comp} Directory Management Domain; DMD [Add to Longdo]
トップドメイン[toppudomein] (n) top-domain [Add to Longdo]
トップレベルドメイン[toppureberudomein] (n) {comp} toplevel domain [Add to Longdo]
ドメイン[domein] (n) domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[domeinne-mu] (n) {comp} domain name [Add to Longdo]
ドメインネームサーバー[domeinne-musa-ba-] (n) {comp} domain name server; DNS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ドメイン[どめいん, domein] domain [Add to Longdo]
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name [Add to Longdo]
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain [Add to Longdo]
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domain
   n 1: a particular environment or walk of life; "his social
      sphere is limited"; "it was a closed area of employment";
      "he's out of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area},
      {orbit}, {field}, {arena}]
   2: territory over which rule or control is exercised; "his
     domain extended into Europe"; "he made it the law of the
     land" [syn: {domain}, {demesne}, {land}]
   3: (mathematics) the set of values of the independent variable
     for which a function is defined [syn: {domain}, {domain of a
     function}]
   4: people in general; especially a distinctive group of people
     with some shared interest; "the Western world" [syn: {world},
     {domain}]
   5: the content of a particular field of knowledge [syn:
     {knowledge domain}, {knowledge base}, {domain}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top